r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Werkprogramma Europese Commissie 2018

Vlaggen voor het Berlaymont gebouw

De Commissie-Juncker lanceerde op 24 oktober 2017 het werkprogramma voor 2018. Het werkprogramma is een verdere uitwerking van de prioriteiten van de Commissie die zij bij haar aantreden in 2014 had vastgesteld, en bouwt voort op het werk van de afgelopen drie jaar. De nadruk ligt op de economische dossiers en dan met name initiatieven om de digitale interne markt verder in te richten en uit te bouwen. Ook migratie is het komende jaar een speerpunt.

Om alle doelen uit het werkprogramma te bereiken zal de Commissie in de komende maanden met een reeks nieuwe voorstellen komen. Verder heeft de Commissie 66 lopende dossiers als prioritair verklaard - voorstellen waar haast mee gemaakt moet worden. Daar tegenover staat dat de Commissie ook 15 voorstellen intrekt omdat deze zijn achterhaald of door een nieuw voorstel vervangen zullen gaan worden.

Opvallend is dat bij de helft van alle nieuwe voorstellen er expliciet staat aangegeven dat het een 'initiative to be launched with a 2025 perspective' is; voorstellen die met het oog op 2025 en verder moeten worden behandeld. Het gaat hierbij om discussiestukken en algemene strategieën over hoe er in de toekomst besluiten moeten worden genomen en de richting waar het met de EU naar toe moet. Het meest opvallende voorstel gaat over het instellen van één Europese minister van economische zaken en financiën en hoe de democratische controle op deze minister geregeld zou moeten worden.

Wanneer de Commissie met de voorgenomen voorstellen komt, is het aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement om voorstellen te behandelen en al dan niet goed te keuren.

Delen

Inhoud

1.

Wat is het werkprogramma?

Dit werkprogramma is een concreet actieplan voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die de Europese Commissie het volgende jaar gerealiseerd wil hebben. Voor elk initiatief worden ook de beoogde resultaten opgesomd.

Volgens het reglement van orde van de Commissie moet de Commissie jaarlijks haar prioriteiten in een wetgevings- en werkprogramma vaststellen. Het wetgevings- en werkprogramma is het resultaat van een gestructureerde dialoog tussen het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie over de jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie. Het werkprogramma vertaalt de beleidsstrategie in een operationeel programma van te nemen beslissingen.

De voorzitter van de Commissie legt het werkprogramma ter kennisgeving voor aan het Europees Parlement en de Raad.

2.

Belangrijkste punten uit het werkprogramma 2018

Nieuwe initiatieven voor wetgeving

Economie en interne markt

 • uitbouw van de digitale interne markt met wetgeving om een goede balans te verzekeren tussen online platforms en het bedrijfsleven, en met name het midden- en kleinbedrijf
 • een voorstel voor het Europees heffen van belastingen op online activiteiten van multinationals
 • regelgeving die administratieve rompslomp voor werknemers die in een andere lidstaat aan de slag willen moet tegengaan
 • regelgeving voor het verder invullen en uitbouwen van de kapitaalmarktunie, met name gericht op investeringsfondsen en de nieuw opkomende FinTech
 • een voorstel voor het verbeteren van de controle op de voedselveiligheid

De Commissie stelt ook dat onze online omgeving beter beschermd moet worden. Betrouwbaar zaken regelen op internet en de veiligheid van de burger komen hier samen - de Commissie gaat extra middelen inzetten om de cyberveiligheid te vergroten.

Economische en Monetaire Unie

 • een discussiestuk over het instellen van één Europese minister van economische zaken en financiën
 • regels om het toezicht op nationale overheidsfinanciën te stroomlijnen en de afspraken van Stabiliteits- en groeipact te verankeren in Europese wetgeving met inbegrip van de afspraken over flexibiliteit die naderhand zijn betracht, en voor het verlenen van financiële steun aan lidstaten
 • het instellen van een convergentie-instrument ter ondersteuning van landen die de euro gaan invoeren
 • wetgeving in het kader van de bankenunie gericht op de afwikkeling van faillissementen waarbij er ook gekeken zal worden naar de mogelijkheid om Europese obligaties in te zetten voor dit doel

Energie-Unie

 • het vergroten van de solidariteitsclausule van de Energie-Unie en verdere regels voor de gastoevoer naar de EU

Milieu en klimaat

 • wetsvoorstellen over recycling van plastic én van water
 • een kader voor het kunnen monitoren van hoe de circulaire economie zich ontwikkelt in de EU
 • een mededeling over hoe de EU de klimaatdoelen van Parijs kan halen

Veiligheid en migratie

 • maatregelen om de Veiligheidsunie te implementeren zoals verbeterde informatie-uitwisseling tussen de lidstaten over criminaliteit alsmede ook migratiedata en financiële data, onderlinge toegang tot elektronisch bewijs
 • vernieuwing van het visa-informatiesysteem en de regels voor het verstrekken van visa
 • een discussiestuk over het mogelijk uitbreiden van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie gericht op het bestrijden van terrorisme

Bestuur EU

 • een formeel voorstel voor de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie met daarbij aandacht voor hoe de Europese Unie wordt gefinancierd
 • het versterken van de 'Rule of Law'-procedure die erop gericht is dat de lidstaten van de EU zich houden aan de rechtsbeginselen en waarden van de Europese Unie
 • het verder ontwikkelen van het traject voor betere regelgeving dat door de Commissie-Juncker is ingezet
 • het mogelijk uitbreiden van besluitvorming op basis van gekwalificeerde meerderheid, o.a. op het terrein van het buitenlands- en veiligheidsbeleid en

Lopende voorstellen versneld behandelen

Naast de nieuwe voorstellen zijn er nog 66 voorstellen en wetgevingspakketten die de Commissie versneld wil behandelen zodat ze snel ingevoerd kunnen worden. Ruim veertig van die voorstellen hebben betrekking op het versterken en verduurzamen van de economie en tien voorstellen hebben te maken met het asiel- en migratiebeleid en grensbewaking.

Bestaande wetgeving verbeteren

Samen met het werkprogramma presenteerde de Commissie ook de stand van zaken van het REFIT-programma. Dat programma moet garanderen dat de EU-wetgeving geschikt blijft voor het beoogde doel en tot de beoogde resultaten leidt.

In 2018 zullen 12 onderwerpen worden herzien en geëvalueerd, van visserijcontroles tot de bescherming van consumenten.

Intrekken eerdere voorstellen

De Commissie stelt ook voor om 15 hangende wetgevingsvoorstellen in te trekken, omdat zij achterhaald zijn of omdat de Commissie niet denkt dat er overeenstemming over bereikt zal worden. In een aantal gevallen worden onderdelen van deze voorstellen wel - in gewijzigde vorm - opgepakt in de nieuwe voorstellen van de Commissie.

Daarnaast worden 3 bestaande wetgevingsinstrumenten ingetrokken, omdat zij verouderd zijn. Dit zijn er stuk minder dan in 2017, toen de teller op 16 stond.

3.

Meer informatie

 •  

Delen

Terug naar boven