r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Sociaal Europa: wat doet het Parlement voor het sociaal beleid?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 22 maart 2023.

Van de kindertijd tot het pensioen, sociaal beleid is belangrijk in alle stadia van ons leven. Lees verder over de EU-wetgeving waar het Parlement aan werkt.

Hoe ziet het sociaal beleid van de EU eruit?

In vergelijking met de rest van de wereld heeft Europa de beste niveaus van sociale bescherming en scoort hoog op het vlak van levenskwaliteit en welzijn. Europa wordt echter geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen: de gevolgen van de crisis worden nog steeds in veel lidstaten gevoeld en er blijven grote verschillen binnen de Europese Unie: de werkloosheid is in het algemeen afgenomen, maar verschilt sterk tussen de lidstaten.

De sociale realiteit van vandaag omvat ook vergrijzende populaties, waarbij tegen 2030 de Europeanen de oudste mensen in de wereld zullen zijn en lage geboortecijfers de duurzaamheid van de welzijnsstelsels uitdagen. Als gevolg van de technologische vooruitgang, de globalisering en de opkomst van de dienstensector, ondergaat de arbeidsmarkt een belangrijke transformatie. Nieuwe bedrijfsmodellen in de deeleconomie met flexibele werkvormen worden belangrijker.

De Europese Commissie heeft een discussienota over de toekomst van de sociale dimensie van Europa gepubliceerd. Lees meer over de acties van de EU en de initiatieven waaraan de leden werken.

Access to video: Een sociaal Europa?

(Duur van de video:3:8)

Gemeenschappelijke doelstellingen: De sociale dimensie

Welke bevoegdheden heeft de EU op sociaal gebied?

De Europese Unie heeft slechts op sociaal gebied. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor werkgelegenheid en sociaal beleid hoofdzakelijk bij nationale overheden ligt. Dit betekent bijvoorbeeld dat elke regering, en niet de EU, besluit over loonregels, inclusief minimumloon, de rol van collectieve onderhandelingen, pensioenstelsels en pensioenleeftijd en werkloosheidsuitkeringen.

De sociale dimensie van de EU is echter geleidelijk ontwikkeld door het Europese integratieproces en de EU heeft een reeks instrumenten in de sociale sector op gang gebracht.

Deze omvatten EU-wetgeving fondsen of instrumenten om het nationale beleid beter te coördineren en op te volgen. De EU moedigt de lidstaten ook aan om ervaringen uit te wisselen in sectoren zoals sociale integratie, armoede en pensioenen.

Reeds in het Verdrag van Rome in 1957 werden grondbeginselen opgenomen zoals gelijke beloning voor vrouwen en mannen of het recht van werknemers om vrij binnen de EU te bewegen. Om deze mobiliteit mogelijk te maken, zijn verdere bepalingen aangenomen zoals regels voor de wederzijdse erkenning van diploma's, medische behandeling in het buitenland of om ervoor te zorgen dat reeds verkregen pensioenrechten niet verloren gaan bij het aannemen van een baan in een ander land.

Maar er zijn ook EU-regels wat betreft arbeidsomstandigheden, zoals arbeidstijd of deeltijdwerk, evenals wetgeving om discriminatie op de werkplek aan te pakken of om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen.

Sinds de vroege stadia van de Europese integratie heeft het Europees Parlement dikwijls aangedrongen op een actiever beleid op sociaal gebied en steunt de verschillende voorstellen van de Commissie op dit gebied.

Access to video: Verlanglijst voor arbeids- en sociale rechten in Europa

(Duur van de video:1:30)

EU-wetgevers stellen een verlanglijst voor arbeids- en sociale rechten in Europa op

Hulp voor werklozen en jongeren

Het Europees Sociaal Fonds viert zijn zestigste verjaardag in 2017. Het fonds is het belangrijkste instrument van de EU voor de bevordering van werkgelegenheid en sociale integratie. Het heeft miljoenen mensen geholpen nieuwe vaardigheden te leren en een baan te vinden. .

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering biedt ondersteuning aan werknemers die ontslagen zijn door de veranderende wereldwijde handelspatronen, bijvoorbeeld wanneer grote bedrijven worden gesloten of de productie naar buiten de EU wordt verplaatst.

Het Europees Netwerk van Werkgelegenheidsdiensten (EURES) is een netwerk voor mobiliteit op het gebied van werk, die informatie-, begeleidings- en wervingsdiensten biedt aan werkzoekenden en werkgevers. Het Parlement heeft onlangs een resolutie goedgekeurd om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

Een aantal initiatieven om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, zijn door het Parlement voorgesteld zoals de jongerengarantie: de lidstaten hebben ervoor gezorgd dat jongeren onder de 25 jaar een kwalitatief hoogwaardig aanbod krijgen van werk, voortgezet onderwijs of stage binnen vier maanden na het verliezen van een baan of beëindigen van een opleiding.

De leden hebben ook een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen om een ​​beter vaardigheidsbeleid om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het Europees Solidariteitskorps dat onlangs is gelanceerd, streeft naar het creëren van kansen voor jongeren om als vrijwilliger te werken in projecten die de gemeenschappen en mensen in Europa ten goede komen.

Access to video: De genderpensioenkloof dichten

(Duur van de video:1:27)

Genderpensioenkloof dichten

Bestrijding van zwartwerk

Zwartwerk heeft ernstige begrotingsgevolgen omdat de belastingen en de sociale zekerheidsinkomsten afnemen en de arbeidsmarkt verstoren. Vorig jaar hebben de leden wetgeving goedgekeurd om een ​​"Europees platform" op te zetten om de samenwerking te versterken in het voorkomen, afbreken en bestrijden van zwartwerk.

Europese pijler van sociale rechten

In april 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een "Europese pijler van sociale rechten", gestoeld op twintig hoofdbeginselen en rechten om eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en welzijnsstelsels te ondersteunen.

De leden hebben hun aanbevelingen in een resolutie voorgesteld. Zij roepen de Commissie op om voor regels voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor te stellen in alle vormen van werkgelegenheid, met inbegrip van nieuwe arbeidsregelingen, zoals werk op afroep of werk dat wordt geregeld via online platforms.

Het Parlement heeft ook opgeroepen tot maatregelen voor een beter balans tussen werk en privéleven te creëren en de invoering van een "kindergarantie" om een goede kwaliteitsopleiding te verzekeren en kinderarmoede te bestrijden.

Access to video: Op zoek naar een baan

Het moet makkelijker worden om over de grens een baan te vinden

Wat eraan komt ...

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk gevraagd maatregelen te treffen om een goede balans tussen werk en privéleven te verzekeren en de genderpensioenkloof te beperken. De leden hebben onlangs aan nieuwe voorstellen gewerkt om werk en privéleven beter met elkaar te kunnen combineren en de rechten voor ouders en verzorgers te versterken.

De coördinatie van de sociale zekerheid in de EU bevat regels om ervoor te zorgen dat "mobiele" EU-burgers hun beveiligingsbescherming niet verliezen wanneer ze naar een ander EU-land verhuizen. De leden werken nu aan een herziening van de bestaande regels om ze eerlijker en duidelijker te maken en gemakkelijker te handhaven.

De leden werken ook aan de Europese Toegankelijkheidswet om de toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten te verbeteren die mensen met een handicap helpen om volledig deel te nemen aan de maatschappij.

Debat over de toekomst van Europese integratie

De Commissie publiceert de komende maanden vijf discussienota's die dienen als uitgangspunt voor een debat over de toekomst van de Europese integratie. Elk document is gewijd aan een specifiek thema: Europa’s sociale dimensie, globalisering, de economische en monetaire unie, defensie en financiën. De documenten bevatten ideeën en scenario's voor hoe Europa er in 2025 uit zou kunnen zien maar zij bevatten geen specifieke voorstellen. Het initiatief loopt tot half september wanneer Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in het Parlement zijn jaarlijkse toespraak geeft over de Staat van de Unie.

De discussienota over het sociaal beleid van de EU werd op 26 april 2017 gepubliceerd. U kunt het hier lezen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20170616STO77648

Gecreëerd: 21-06-2017 - 16:03


Terug naar boven