r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europees financieel kader 2021-2027

Euro biljetten

Dit is het akkoord waarin de meerjarenbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 wordt vastgesteld. Het meerjarig financieel kader heeft als doel om zaken als goed financieel beheer en begrotingsdiscipline te vergemakkelijken. Daarnaast wordt via het vaststellen van deze kaders gestreefd naar een verbetering van de jaarlijkse EU-begrotingsprocedure en institutionele samenwerking op budgettair gebied. De meerjarenbegroting van de EU zorgt altijd voor veel debat. Lidstaten hebben allemaal andere belangen en zien deze belangen graag terug in het MFK.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Vaststellen meerjarenbegroting EU

Onduidelijkheid

Bij het opzetten van het meerjarig financieel kader komt de Europese Commissie dit keer voor extra uitdagingen te staan. Er is veel onduidelijkheid over de toekomst van de Europese Unie. Gaat de EU verder integreren of gaat de EU zich meer beperken tot de interne markt? Het feit dat er nog geen concreet antwoord is op deze vragen, zorgt ook voor onduidelijkheid over het meerjarig financieel kader. De vorige MFK's waren namelijk steeds gebaseerd op lange termijn strategieën, zoals de Europa 2020-strategie en de Lissabonstrategie. Voor het MFK van 2021-2027 ontbreekt (nog) een dergelijke strategie.

De prognose voor de meerjarenbegroting

Wat al wel zeker is, is dat een aantal zaken centraal zullen staan in het MFK van 2021 tot 2027. Ten eerste zal het MFK, zoals gewoonlijk, de hoogte van het EU-budget behandelen. Een belangrijke verandering op dit gebied ten opzichte van de vorige MFK's is de Brexit. Die zorgt namelijk voor een gat aan de ontvangstkant van de Europese begroting. Het Verenigd Koninkrijk was een nettobetaler en de inkomsten die gegenereerd werden uit de Britse bijdrage vallen na de Brexit weg. De vraag die een grote rol zal spelen in het debat over het MFK is dan ook: hoe wordt dit gat gedicht?

Ten tweede zal het MFK behandelen wie er gaat betalen en hoeveel iedereen gaat betalen in de periode van 2021 tot 2027. Hier gaat het voornamelijk over de zogeheten 'kortingen'. Die zijn ingesteld voor landen die veel betalen aan de EU, maar relatief minder geld terugkrijgen in de vorm van subsidies. Deze landen worden ook wel de nettobetalers genoemd. Nederland is één van de nettobetalers en krijgt daarom elk jaar een korting op haar EU-bijdrage. De Europese Commissie wil eigenlijk af van deze kortingen, maar daar zijn de nettobetalers natuurlijk op tegen.

Ten derde zal het MFK duidelijkheid geven over waar het geld van de Europese Unie in de periode 2021-2027 aan wordt uitgegeven. De Europese Commissie ziet de noodzaak om te bezuinigen op een groot aantal programma's van de EU. Dat houdt in dat er in de periode 2021-2027 minder geld naar een aantal programma's zal gaan.

Op dit moment heeft de Commissie nog geen concreet plan over op welke programma's wordt bezuinigd. Wel bezuinigt de Commissie vaak liever niet op succesvolle programma's als Erasmus+. Beleidsterreinen waar altijd veel over te doen is bij de discussie over de uitgaven, zijn het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Regionaal Beleid. Uiteindelijk bepalen de lidstaten waar het geld aan wordt uitgegeven.

De Commissie en de meerjarenbegroting

Op het moment werken eurocommissarissen Oettinger (begroting) en Cretu (regionaal beleid) aan een reflectiepaper voor het budget na 2021. Naar verwachting wordt dit paper 28 juni 2018 gepresenteerd. Het complete meerjarig financieel kader zal hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar van 2018 bekend worden gemaakt. Volgens Oettinger gebeurt dit in mei. Pas na de presentatie van het meerjarig financieel kader begint het echte werk. Dan wordt er gedebatteerd over het voorstel in de Raad en het Parlement. De Commissie streeft naar een akkoord rond mei 2019. Als het meerjarig financieel kader dan gepresenteerd wordt in mei 2018, hebben de raad en het Europees parlement een jaar de tijd voor de behandeling van het voorstel.

Het Parlement en de meerjarenbegroting

Het Europees Parlement buigt zich als eerste over het voorstel van de Commissie over het MFK. In tegenstelling tot de Raad, mag het Europees Parlement daarover bij meerderheid besluiten. Deze keer is bijzonder dat het Europees Parlement in 2019 te maken krijgt met verkiezingen. De verkiezingen vallen tijdens de debatperiode over het meerjarig financieel kader. Dit kan flinke vertraging opleveren bij de behandeling.

De Raad en de meerjarenbegroting

Ook de Raad van Ministers stemt over het MFK, maar hij doet dat met eenparigheid van stemmen. In de vorige jaren zorgde het meerjarig financieel kader voor een verhit debat tussen de lidstaten van de EU. Vooral over het budget van de EU is vaak onenigheid in de raad. Traditioneel gezien zijn de lidstaten die veel ontvangen vanuit het EU budget voor een hogere begroting en lidstaten die minder ontvangen voor een lagere begroting.

2.

De procedure

Het meerjarig financieel kader wordt formeel vastgesteld door de Raad van Ministers én het Europees Parlement volgens de instemmingsprocedure. In de praktijk komt er alleen een meerjarenbegroting als de Europese regeringsleiders het eens zijn.

Technische aanpassing

Ieder jaar voert de Commissie een technische aanpassing van het financieel kader door. Dit proces omvat twee werkzaamheden:

  • Het doorberekenen van zaken als inflatie en economische groei of krimp binnen de Europese economie.
  • Het herberekenen van de beschikbare financiële ruimte voor de resterende jaren binnen het financiële kader.

Jaarbegroting binnen het meerjarig financieel kader

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven