r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

De nieuwe Europese consensus over ontwikkeling - EU en lidstaten ondertekenen gemeenschappelijke strategie om armoede uit te bannen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 7 juni 2017.

De Europese Unie en haar lidstaten ondertekenden vandaag een strategische blauwdruk over de toekomst van het Europese ontwikkelingsbeleid. Deze "nieuwe Europese consensus over ontwikkeling" bevat een nieuwe gezamenlijke visie en een actieplan om armoede uit te bannen en duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.

 
logo EC
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten
logo EP
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten
logo Maltese
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Deze gezamenlijk ontwikkelde strategie, in de vorm van een gemeenschappelijke verklaring, werd vandaag tijdens de jaarlijkse tweedaagse Europese ontwikkelingsdagen ondertekend door Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement, Joseph Muscat, eerste minister van Malta, namens de Raad en de lidstaten, Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter.

De nieuwe Europese consensus over ontwikkeling vormt een uitgebreid gemeenschappelijk kader voor Europese ontwikkelingssamenwerking, dat voor het eerst integraal van toepassing is op alle instellingen van de Europese Unie en op alle lidstaten, die zich ertoe verbinden nauwer samen te werken.

In de nieuwe consensus wordt met klem bevestigd dat het uitbannen van armoede de primaire doelstelling is van het Europees ontwikkelingsbeleid. In de nieuwe consensus worden ook de economische, sociale en milieuaspecten van duurzame ontwikkeling geïntegreerd. Op die manier wordt het Europese optreden op het vlak van ontwikkeling afgestemd op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die ook een horizontaal aspect is van de integrale EU-strategie.

De Europese leiders maakten afspraken op drie domeinen:

  • Zij erkennen de sterke onderlinge samenhang tussen de verschillende aspecten van het optreden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zoals ontwikkeling en vrede en veiligheid, humanitaire hulp, migratie, milieu en klimaat, en horizontale aspecten zoals jongeren; gendergelijkheid; mobiliteit en migratie; duurzame energie en klimaatverandering; investeringen en handel; goed bestuur, democratie, de rechtsstaat en mensenrechten; innovatieve samenwerking met verder gevorderde ontwikkelingslanden; en het mobiliseren en inzetten van binnenlandse middelen.
  • De nieuwe consensus houdt ook een uitgebreide waaier aan middelen voor de tenuitvoerlegging in, waarbij traditionele ontwikkelingshulp wordt gecombineerd met andere middelen, met ook gezond beleid en een sterkere beleidssamenhang, en waarbij eraan herinnerd wordt dat EU-ontwikkelingssamenwerking altijd moet worden gezien in de context van de inspanningen van het partnerland zelf. De consensus biedt de basis waarop de EU en de lidstaten gebruik kunnen maken van meer innoverende vormen van financiering van ontwikkeling, met particuliere investeringen en aanvullende binnenlandse middelen.
  • De EU en haar lidstaten zullen partnerschappen op maat opzetten met een bredere waaier van belanghebbenden, met inbegrip van het maatschappelijk middenveld, en met partnerlanden in alle stadia van ontwikkeling. Zij zullen ook de tenuitvoerlegging in de praktijk verbeteren door beter samen te werken en rekening te houden met hun respectieve comparatieve voordelen.

Achtergrond

Als 's werelds grootste donor van ontwikkelingshulp is Europa een wereldleider op het vlak van officiële ontwikkelingshulp. Deze nieuwe Europese consensus over ontwikkeling is op open en transparante wijze en in overleg met andere partners vastgesteld door alle Europese instellingen en alle EU-lidstaten. De consensus is het antwoord van de EU op de actuele wereldwijde tendensen en problemen, en stemt het externe optreden van de EU af op de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

In september 2015 keurde de internationale gemeenschap de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goed; de kern daarvan bestaat uit 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en daaraan gekoppelde streefcijfers, die moeten worden gehaald tussen nu en 2030. Samen met de andere internationale topbijeenkomsten en conferenties die in 2015 plaatsvonden in Addis Abeba en Parijs, is hiermee een ambitieus nieuw kader gecreëerd waarbinnen alle landen kunnen samenwerken aan gemeenschappelijke uitdagingen. De SDG's zijn voor het eerst universeel van toepassing voor alle landen en de EU is vastbesloten tot de voorhoede te behoren wat betreft de uitvoering.

Op 22 november 2016 heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe zij duurzame ontwikkeling in Europa en in de rest van de wereld wil bewerkstelligen, met onder meer een voorstel van de Commissie voor een nieuwe consensus. Sindsdien hebben het Europees Parlement, de Raad onder het Maltese voorzitterschap en de Commissie een reeks intensieve interinstitutionele besprekingen gevoerd om met een nieuwe gezamenlijke visie over ontwikkelingsbeleid in te spelen op de Agenda 2030 en een antwoord te bieden op mondiale problemen.

Europa speelt via haar externe optreden en ander beleid een voortrekkersrol op het vlak van duurzame ontwikkeling en de Agenda 2030.

Meer informatie:

Gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Europese Commissie: Een nieuwe Europese consensus over ontwikkeling "Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst"

Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

IP/17/1503

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven