r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Besluit (EU) 2017/900 van de Raad van 22 mei 2017 tot instelling van de ad-hocgroep Artikel 50 VEU, voorgezeten door het secretariaat-generaal van de Raad

Inhoud

1.

Tekst

25.5.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 138/138

 

BESLUIT (EU) 2017/900 VAN DE RAAD

van 22 mei 2017

tot instelling van de ad-hocgroep Artikel 50 VEU, voorgezeten door het secretariaat-generaal van de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 240, lid 3,

Gezien Besluit 2009/881/EU van de Europese Raad van 1 december 2009 betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op 29 maart 2017 ontving de Europese Raad een kennisgeving van het Verenigd Koninkrijk van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de Europese Unie, waardoor het proces uit hoofde van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) op gang werd gebracht.

 

(2)

Op 29 april 2017 stelde de Europese Raad richtsnoeren overeenkomstig artikel 50, lid 2, VEU vast. Meer bepaald bekrachtigde hij de procedurele regelingen in de bijlage bij de Verklaring van de 27 staatshoofden en regeringsleiders en de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie van 15 december 2016. Overeenkomstig punt 4 van die bijlage zullen de Raad en het Comité van permanente vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten (het Coreper), bijgestaan door een speciale Raadsgroep met een permanente voorzitter, er tussen de bijeenkomsten van de Europese Raad op toezien dat de richtsnoeren van de Europese Raad en de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad tijdens de onderhandelingen worden gevolgd, en de onderhandelaar van de Unie sturing verlenen.

 

(3)

Er dient derhalve een ad-hocgroep Artikel 50 VEU („ad-hocgroep”) met een permanente voorzitter te worden ingesteld.

 

(4)

De ad-hocgroep dient het Coreper en de Raad bij te staan in alle aangelegenheden met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. In het bijzonder dient de ad-hocgroep het Coreper en de Raad bij te staan gedurende de onderhandelingen uit hoofde van artikel 50 VEU, in overeenstemming met de richtsnoeren van de Europese Raad en met de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad. Daarnaast zou de ad-hocgroep bijstand kunnen verlenen in aangelegenheden met betrekking tot het proces uit hoofde van artikel 50 VEU waarover niet moet worden onderhandeld met het Verenigd Koninkrijk.

 

(5)

Aangezien het proces uit hoofde van artikel 50 VEU tijdelijk is, dient de ad-hocgroep te worden opgeheven wanneer haar mandaat is uitgevoerd.

 

(6)

Ingevolge de kennisgeving uit hoofde van artikel 50 VEU nemen het lid van de Europese Raad en het lid van de Raad die de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigen, niet deel aan de beraadslagingen of aan de besluiten van de Europese Raad en van de Raad die hem betreffen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ad-hocgroep Artikel 50 VEU wordt ingesteld.

Zij wordt voorgezeten door het secretariaat-generaal van de Raad.

Artikel 2

De ad-hocgroep Artikel 50 VEU staat het Coreper en de Raad bij in alle aangelegenheden met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.

Zij houdt op te bestaan wanneer haar mandaat is uitgevoerd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2017.

Voor de Raad

De voorzitter

  • L. 
    GRECH
 

 

2.

Verwante dossiers

 
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven