r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 december 2017 - 8 december 2017
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis, M.L.P. (Marianne) Thyssen e.a.
organisatie Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 december 2017

14944/17 OJ CONS 69

EMPL 581 SOC 763 SAN 443

CONSOM 378

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken)

Europagebouw, Brussel

7 en 8 december 2017 (10.00, 10.00)

ZITTING OP 7 DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 14945/17
  • b) 
   Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 14946/17 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Europees Semester 2018 14990/17

  Gedachtewisseling

  • a) 
   Jaarlijkse groeianalyse, 14826/17 waarschuwingsmechanismeverslag, ontwerp van 14824/17 gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, ontwerp 14812/17 richtsnoeren voor de werkgelegenheid en ontwerp 14805/17 + ADD 1 aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone 14823/17 Presentatie door de Commissie
  • b) 
   Aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone 15092/17 Goedkeuring van de bijdrage over de sociale en

   werkgelegenheidsaspecten

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 4. 
  Richtlijn toegankelijkheidseisen producten en diensten 15096/17

  Algemene oriëntatie 14799/15 + ADD 1–3

 • 5. 
  Herziening verordeningen coördinatie socialezekerheidsstelsels 14958/17

  (883/04 en 987/09) + COR 1 Partiële algemene oriëntatie 15642/16 + ADD 1 REV 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Richtlijn Maritiem Arbeidsverdrag (uitvoeren overeenkomst 14150/1/17 REV 1 tussen sociale partners) (*) 11579/17

  (Door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag: artikel 155, lid 2, VWEU) Politiek akkoord

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 7. 
  Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven 14280/17

  Voortgangsverslag + COR 1 8633/17 + ADD 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Conclusies van de Raad over aangescherpte maatregelen 14624/17 om horizontale gendersegregatie in het onderwijs en op de + ADD 1 arbeidsmarkt tegen te gaan

  Vaststelling

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 9. 
  Richtlijn gelijke behandeling (art. 19) 14867/17

  Voortgangsverslag 11531/08

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 10. 
  Conclusies van de Raad over de toekomst van werk: 14954/17

  Making it e-Easy

  Vaststelling

 • 11. 
  Conclusies van de Raad over versterken van 14636/17 gemeenschapsgebaseerde ondersteuning en zorg voor

  zelfstandig leven Vaststelling

Diversen

 • 12. 
  a) Sociale Top (Gotenburg, 17 november 2017) 15163/17 Informatie van de Zweedse delegatie en de Commissie
  • b) 
   EU-actieplan 2017-2019: de loonkloof tussen vrouwen en mannen aanpakken

   Informatie van de Commissie

  • c) 
   Afsluiting van het actiejaar tegen gendergeweld

   Informatie van de Commissie

  • d) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Bulgaarse delegatie

ZITTING OP VRIJDAG 8 DECEMBER 2017 (10.00 uur)

VOLKSGEZONDHEID

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 13. 
  Conclusies van de Raad over digitale gezondheid 14078/17 Vaststelling + COR 1
 • 14. 
  Conclusies van de Raad over grensoverschrijdende aspecten 14082/17 in het alcoholbeleid

  Vaststelling

 • 15. 
  Farmaceutisch beleid EU – stand van zaken en 14574/17 toekomstperspectieven

  Gedachtewisseling

Diversen

 • 16. 
  a) Pediatrische geneesmiddelen in de EU - 13779/17 stand van zaken na 10 jaar Pediatrieverordening

  Informatie van de Commissie

  • b) 
   Toegang tot behandeling voor de Europese patiënt 15172/17 Informatie van de Roemeense delegatie
  • c) 
   Gebrekkige beschikbaarheid van geneesmiddelen in 14517/17 Griekenland

   Informatie van de Griekse delegatie

  • d) 
   Valproaat en teratogene geneesmiddelen 14709/17 Informatie van de Belgische delegatie
  • e) 
   Gezondheidssituatie in de EU 13667/17 Informatie van de Commissie, de OESO en de Europese 15150/17 waarnemingspost voor gezondheidszorgstelsels en -beleid
  • f) 
   Jaarlijkse groeianalyse 2018 14826/17 Informatie van de Commissie, specifiek over

   gezondheidsaspecten

  • g) 
   Stuurgroep gezondheidsbevordering en ziektepreventie 14595/17 en het beheersen van niet-overdraagbare ziekten

   Informatie van de Commissie

  • h) 
   Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau over AMR: 15134/17 één gezondheidsactieplan en empirisch onderbouwde

   beleidsvorming (Brussel, 23 november 2017) Informatie van het voorzitterschap

  • i) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Bulgaarse delegatie

  Eerste lezing

  Openbare beraadslaging (artikel 8, lid 1, van het reglement van orde van de Raad)

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement

  van orde van de Raad)

  Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel ongeveer vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven