r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

3565e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu), Kirchberg

Place de l'Europe, Kirchberg, Luxemburg
datum 13 oktober 2017
plaats Kirchberg, Luxemburg
adres Place de l’Europe 4 [kaart]
locatie Centre de Conférences Toon locatie
aanwezigen K. (Karmenu) Vella e.a.
organisatie Raad Milieu (ENV)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 11 oktober 2017 (OR. en)

12790/17

OJ CONS 51 ENV 794 CLIMA 255

VOORLOPIGE AGENDA

Betreft: 3565e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Milieu)

Datum: 13 oktober 2017

Tijd: 9.30

Plaats: Luxemburg

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 2. 
  Niet-ETS-sectoren (eerste lezing)
  • a) 
   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU)

   nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering Interinstitutioneel dossier: 2016/0231 (COD) = Algemene oriëntatie 12830/17 CLIMA 258 ENV 798 ENER 382 TRANS 388 AGRI 520 COMPET 638 ECOFIN 776 CODEC 1505 11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55 + REV 1 (it, da) + ADD 1 + ADD 1 REV 1 (it, da)

  • b) 
   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

   Interinstitutioneel dossier: 2016/0230 (COD) = Algemene oriëntatie 12829/17 CLIMA 257 ENV 797 AGRI 519 FORETS 36 ONU 122 CODEC 1504 11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 CODEC 1101 IA 56 + ADD 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Ontwerpconclusies van de Raad over de prioriteiten van de Europese Unie voor de derde bijeenkomst van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA-3) (Nairobi, van 4 tot en met 6 december 2017)
  • Aanneming 12862/17 ENV 802 DEVGEN 215 ONU 125
 • 4. 
  Ontwerpconclusies van de Raad over de Overeenkomst van Parijs en de voorbereiding van de UNFCCC-bijeenkomsten (Bonn, van 6 tot en met 17 november 2017)
  • Aanneming 12911/17 CLIMA 261 ENV 805 ONU 126 DEVGEN 220 ECOFIN 789 ENER 384 FORETS 39 MAR 166 AVIATION 127

Diversen

 • 5. 
  a) Verslagen over recente internationale bijeenkomsten
  • i) 
   Zesde zitting van de bijeenkomst van de partijen (MoP 6) bij het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus)

   (Budva, Montenegro, van 11 tot en met 13 september 2017)

  • ii) 
   Gezamenlijke bijeenkomst op hoog niveau in het kader van de vergaderingen van de partijen bij het Verdrag van Aarhus en het bijbehorende protocol betreffende

   PRTR's (Budva, Montenegro, 14 september 2017)

  • iii) 
   Derde zitting van de bijeenkomst van de partijen (MoPP 3) bij het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (Budva, Montenegro, 15 september 2017)

   12930/17 ENV 809 JUR 467 DEVGEN 222 RELEX 830 ONU 127

  • Informatie van het voorzitterschap en de Commissie
  • iv) 
   Eerste bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik (CoP 1) (Genève, van 24 tot en met 29 september 2017) 12997/17 ENV 824 COMER 105 MI 690 ONU 129 SAN 345 IND 244
  • v) 
   13e vergadering van de Conferentie van de Partijen (CoP 13) bij het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD)

   (Ordos, China, van 6 tot en met 16 september 2017) 13000/17 DEVGEN 224 ACP 108 RELEX 835 ONU 130 CLIMA 268 ENV 825

  • Informatie van het voorzitterschap en de Commissie
  • b) 
   Een transparanter, doeltreffender en veiliger beoordeling van chemische stoffen = Informatie van de Franse, de Italiaanse en de Luxemburgse delegatie

   (Openbaar debat overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad (op verzoek van de Franse delegatie) (1) 12893/17 ENV 804 COMPET 640 IND 233 RECH 322 SAN 338 CONSOM 310 MI 675 CHIMIE 82

  • c) 
   Conferentie op hoog niveau van het waterplatform China-Europa (voorlopige vertaling) (CEWP - China Europe Water Platform)

   (Turku, Finland, 21 en 22 september 2017) = Informatie van de Commissie 13047/17 ENV 828 ASIE 42

  • d) 
   Het belang voor de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs van goede coördinatie en samenhang tussen de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen voor 2030 en de langetermijnstrategieën inzake de beperking van de uitstoot, alsmede van

   mimimumkwaliteits-, vergelijkbaarheids- en transparantienormen = Informatie van de Luxemburgse delegatie 12914/17 CLIMA 262 ENV 806 ENER 387

  • e) 
   50e bijeenkomst van het internationale seminar "Science for Peace the World Over" (Erice, Italië, van 18 tot en met 24 augustus 2017)
   • Informatie van de Poolse delegatie 12924/17 ENV 807 CLIMA 263
  • f) 
   Ratificatie van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal = Informatie van de delegatie van het Verenigd Koninkrijk, gesteund door de Luxemburgse delegatie

   12962/1/17 CLIMA 265 ENV 815 MI 682 DEVGEN 223 ONU 128 REV 1

________________________

 • (1) 
  Hierover zal aan het begin van de zitting met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een besluit worden genomen.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie Milieu bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Milieu vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven