r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

3564e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 12 oktober 2017 - 13 oktober 2017
plaats Luxemburg, Kirchberg, Luxemburg
adres Place de l’Europe 4 [kaart]
locatie Centre de Conférences Toon locatie
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 11 oktober 2017 (OR. en)

12783/17

OJ CONS 50 JAI 866 COMIX 660

VOORLOPIGE AGENDA

Betreft: 3564e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Justitie en Binnenlandse Zaken)

Datum: 12 en 13 oktober 2017

Tijd: 10.00, 10.00

Plaats: Luxemburg

 • A. 
  DONDERDAG 12 OKTOBER 2017 (10.00 uur)

JUSTITIE

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

  Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 2. 
  EOM: Verordening van de Raad betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie
  • Vaststelling 12791/17 EPPO 38 EUROJUST 149 CATS 100 FIN 591 COPEN 290 GAF 41 CSC 218
   • COR 1 9941/17 EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

    CSC 120 + COR 1 (bg) + COR 2 (fr)

   • COR 3 + COR 4 + REV 1 (cs, de, nl, sl)
 • 3. 
  Bevriezing en confiscatie: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie (eerste lezing)
  • Oriënterend debat 12685/17 JAI 849 COPEN 286 DROIPEN 123 IA 147 CODEC 1480
 • 4. 
  ECRIS-TCN: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (eerste lezing)
  • Oriënterend debat 12596/17 COPEN 284 EJUSTICE 109 JURINFO 49 DAPIX 306 CODEC 1464 + COR 1
 • 5. 
  Diversen
  • Informatie van het voorzitterschap over voorliggende wetgevingsvoorstellen

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  12784/17 PTS A 66

 • 7. 
  Grondrechten: a) Gedachtewisseling met de directeur van het Bureau voor de grondrechten (FRA) b) Ontwerpconclusies van de Raad over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten in 2016 = Vaststelling 12913/17 FREMP 110 JAI 880 COHOM 111 DROIPEN 129 ASILE 66 JUSTCIV 228 SOC 624 SCHENGEN 61 EJUSTICE 117 DAPIX 319 ANTIDISCRIM 45 VISA 385 CULT 111
 • 8. 
  Diversen
 • B. 
  DONDERDAG 12 OKTOBER 2017 (± 15.15 uur)

GEZAMENLIJKE ZITTING JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 9. 
  Strafrechtspleging in de cyberruimte
  • Voortgangsverslag/stand van zaken 9677/17 JAI 547 CYBER 88 COPEN 179 ENFOPOL 270 TELECOM 144 DAPIX 209 COTRA 9 EJUSTICE 71 CATS 60
 • 10. 
  Evaluatie halverwege van de strategische JBZ-richtsnoeren
  • Gedachtewisseling 12474/17 JAI 818
 • 11. 
  Diversen
 • C. 
  VRIJDAG 13 OKTOBER 2017 (10.00 uur)

BINNENLANDSE ZAKEN

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 12. 
  Diversen a) Eures-CRIM: project inzake terugkeer van criminelen die onderdaan zijn van een derde land, en RefuReturn: project inzake informatie-uitwisseling over vluchtelingen die tijdelijk terugkeren naar hun land van herkomst 1 = Informatie van België
 • 13. 
  Terrorismebestrijding 1
 • Gedachtewisseling (in besloten kader)
 • 12. 
  Diversen b) IISG: Uitvoering van de conclusies van de Raad over het geïntegreerd interneveiligheidsbestuur = Presentatie door Slovenië 12373/17 COSI 207 CT 92 ENFOPOL 419 COTER 92 COWEB 111 PSC DEC 32 JAIEX 67 FRONT 392 JAI 810
 • 14. 
  Schengen a) Toepassing van de bepalingen van de Schengengrenscode inzake de tijdelijke invoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen = Oriënterend debat

  Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 14. 
  Schengen b) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (eerste lezing) = Oriënterend debat 12723/17 FRONT 413 CODEC 1485 COMIX 656

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde staten.

 • 15. 
  Hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en hervestiging a) Dublin: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (eerste lezing)
  • b) 
   Opvangvoorzieningen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (herschikking) (eerste lezing)
  • c) 
   Erkenning: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen

   als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (eerste lezing)

  • d) 
   Procedure: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (eerste lezing)
  • e) 
   Eurodac: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij

een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal

verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken

van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van

Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) (eerste lezing)

 • f) 
  EASO: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake

het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU)

nr. 439/2010 (eerste lezing)

 • g) 
  Kader voor hervestiging: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van

Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad (eerste lezing)

 • Voortgangsverslag

12802/17 ASILE 64 ASIM 110 CSC 219 EURODAC 30 ENFOPOL 441

RELEX 816 CODEC 1501

 • 16. 
  Diversen
  • Informatie van het voorzitterschap over voorliggende wetgevingsvoorstellen

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 17. 
  Migratie: stand van zaken 1
  • Gedachtewisseling/Oriënterend debat

   o o o

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde staten.

In de marge van de Raad:

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ (VRIJDAG 13 OKTOBER 2017 - 10.00 uur)

 • 1. 
  Schengen a) Toepassing van de bepalingen van de Schengengrenscode inzake de tijdelijke invoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen
  • b) 
   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (eerste lezing)
  • Oriënterend debat 12723/17 FRONT 413 CODEC 1485 COMIX 656
 • 2. 
  Diversen
  • Informatie van het voorzitterschap over voorliggende wetgevingsvoorstellen

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-Raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven