r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toekomst van Europa: Parlementsleden discussiëren over 5 scenario’s van Jean-Claude Juncker

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 1 maart 2017, 22:41.

Vooraanstaande parlementsleden van de verschillende politieke fracties reageerden woensdag op het Witboek over de toekomst van Europa, dat voorzitter Jean-Claude Juncker namens de Europese Commissie voor een volle plenaire vergadering voorstelde. Sommige parlementsleden loofden de beslissing van de Commissie om 5 mogelijke wegen voor de EU tijdens de volgende jaren af te bakenen, terwijl anderen het betreurden dat er geen duidelijke weg of concrete voorbeelden voorlagen.

Klik op de namen om de afzonderlijke verklaringen te bekijken.

Bij de opening van de zitting drong Parlementsvoorzitter Antonio Tajani erop aan om het debat over de toekomst van Europa - dat begon met de goedkeuring van 3 resoluties tijdens de vorige plenaire zitting in Straatsburg - verder te blijven voeren. Hij benadrukte dat de zestigste verjaardag van het Verdrag van Rome een kans zijn voor de Europese instellingen om beter naar de burgers te luisteren om zo een antwoord te kunnen geven op hun verzuchtingen.

Commissievoorzitter Juncker (deel 1) stelde 5 mogelijke antwoorden op de vraag welke richting de EU uit moet. Hij benadrukte hierbij dat het dan gaat over een EU van 27 lidstaten. “Onze opdracht vandaag is om te tonen wat Europa kan en wat het niet kan”, zei hij. Als voorbeeld wees hij erop dat werkloosheid bestrijden niet enkel een verantwoordelijkheid van Europa is.

Jean-Claude Juncker stelde 5 scenario’s voor:

  • Op dezelfde voet doorgaan
  • De interne markt en niets meer
  • Wie meer wil, doet meer
  • Minder en efficiënter
  • Veel meer samen doen

Zelf sprak Juncker zijn voorkeur niet uit maar hij nodigde het Europees Parlement, de nationale parlementen, regeringen en burgers om deel te nemen aan het debat. De Commissie legt haar oor te luisteren tot september, wanneer tijdens de jaarlijkse ‘State of the Union’ en na overleg met de rapporteurs van het Parlement een conclusie kan getrokken worden.

Jean-Claude Juncker (deel 2)

Jean-Claude Juncker (deel 3)

Esteban Gonzales Pons (EVP, ES) bedankte de Commissievoorzitter voor zijn keuze om het Witboek ook tijdens de plenaire zitting voor te stellen en onderstreepte dat het Parlement ten volle moet betrokken worden bij het komende debat. Hij ging akkoord met de stelling van Jean-Claude Juncker dat we de verwachtingen moet laten overeenstemmen met de realiteit en drong erop aan dat lidstaten de EU niet als zondebok gebruiken voor zaken waarvoor Europa niet de noodzakelijke middelen heeft. “Dat is een gevaarlijk spel, Brexit is er een van de gevolgen van.”, besloot hij.

S&D-leider Gianni Pittella (IT) wees Jean-Claude Juncker erop dat hij door deze 5 scenario’s naar voor te schuiven, in de kaart speelt van zij die Europa willen verzwakken of zelfs willen afschaffen. De enige optie volgens hem is om veel meer samen te doen.

Ulrike Trebesius (ECR, DE) zei dat de hoop in Europa en de eurozone die er ooit was, nu ten prooi gevallen is aan centralisme en grootheidswaanzin. Volgens haar moet de EU zich concentreren op minder beleidsdomeinen en daar efficiënter zijn, zoals bijvoorbeeld terrorismebestrijding en bewaking van de buitengrenzen. De structuur van de EU moet zich aanpassen aan de veranderde tijden, zei ze nog.

Guy Verhofstadt (ALDE, BE) benadrukte de noodzaak om op inter-institutioneel niveau verder te bezinnen over de toekomst van Europa. Hij zei ook dat het de EU op dit ogenblik ontbreekt aan de noodzakelijke middelen om veel van de uitdagingen van vandaag aan te pakken en drong er bij de lidstaten op aan om niet langer de regel van beslissingen met unanimiteit te gebruiken om levensnoodzakelijke inspanningen om Europa vooruit te helpen, te blokkeren.

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL, FR) benadrukte dat de EU moet luisteren naar de burgers en stelde een ander scenario voor, een scenario dat vertrekt en dat rekening houdt met de verwachtingen die mensen hebben over rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit, milieubescherming en volksgezondheid. Dat is volgens hem nodig om in de uitdaging te slagen.

Philippe Lamberts (Groenen/EVA, BE) drong er bij de Commissie op aan om te overwegen om een radicale koerswijziging voor te stellen, om zo de steeds groter wordende ongelijkheid een halt toe te roepen. “Om weer de harten en de geesten van de burgers te veroveren, moeten we vrede en gedeelde welvaart garanderen en fiscale en sociale competitie vermijden”, zei hij.

Namens de EFDD-fractie, zei Gerard Batten (UK) dat het Witboek de problemen van de EU benoemt maar er niet in slaagt om te begrijpen dat de EU aan de basis ligt van veel van deze problemen.

Voor de ENF-fractie sprak Vicky Maeijer (NL, die zei dat de EU in elkaar valt. Nederland stemde eerder al tegen de Grondwet voor Europa en het handelsakkoord met Oekraine, nu is het volgens haar tijd dat Nederland tegen Europa stemt.

Tot slot kwam Jean-Claude Juncker met zijn conclusies.

REF. : 20170228IPR64287


Delen

Terug naar boven