r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toekomst van Europa: debat over de hervorming van de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 21 januari 2020.

Toegang tot de infografiek:

De leden hebben het initiatief genomen om te bekijken hoe de EU zich moet aanpassen aan de huidige uitdagingen zoals migratie, de economie en de veiligheid.

De behoefte aan verandering

In haar bestaan ​​is de EU altijd geëvolueerd in reactie op een voortdurend veranderende wereld. De meest recente grote verandering was het Verdrag van Lissabon wat het Parlement nieuwe wetgevende bevoegdheden gaf.

Het proces eindigt nooit. In de afgelopen jaren werden er steeds meer oproepen gedaan voor een nieuwe institutionele hervorming als gevolg van ontwikkelingen zoals de digitale economie, klimaatverandering, migratie en terrorisme. Dit zijn uitdagingen op wereldniveau die een internationale aanpak vereisen.

De hervorming van de EU zou de instellingen flexibeler maken en in staat stellen om sneller te kunnen reageren en de samenwerking tussen de lidstaten te vergemakkelijken. Bovendien heeft de Brexit - het besluit van het Verenigd Koninkrijk om zich uit de EU terug te trekken - de noodzaak getoond om de EU democratischer en relevanter voor haar inwoners te maken.

De EU heeft de Conferentie over de Toekomst van Europa gelanceerd om te bepalen hoe het toekomstige uitdagingen beter kan aangaan. Tijdens de voorbije jaren waren het Europees Parlement en de Commissie echter wel al betrokken in initiatieven om verschillende ideeën te verkennen.

Conferentie over de Toekomst van Europa

De Conferentie over de Toekomst van Europa is een nieuw initiatief dat kijkt naar de noodzakelijke wettelijke veranderingen om de EU beter voor te bereiden op de toekomst. Het zal waarschijnlijk twee jaar duren, en een representatief deel van de samenleving zal erbij betrokken worden om bij te dragen.

Burgers moeten centraal staan tijdens de gesprekken over de hervorming van de EU, zeiden Europarlementariërs in een resolutie op15 januari waarin ze hun visie op de komende conferentie over de toekomst van Europa formuleren.

Het Parlement is de eerste van de drie belangrijkste EU-instellingen dat een standpunt inneemt over de opzet en omvang van de komende conferentie. De onderhandelingen met de Commissie en de Europese Raad moeten tijdig worden afgerond, zodat de conferentie van start kan gaan op de Europa 2020-dag (9 mei) en tot de zomer van 2022 kan duren.

Voorstellen van het Europees Parlement

Tijdens de voorbije jaren heeft het Parlement nagedacht over de nodige veranderingen om de EU voor te bereiden voor de toekomst. Als deel van de initiatieven werden de staatshoofden uitgenodigd in het Parlement om hun plannen voor de toekomst van Europa met Europarlementsleden te bespreken.

Bovendien namen de leden in februari 2017 drie verslagen aan waarin wordt aangegeven hoe volgens hen de EU hervormd moet worden om het handelend vermogen te stimuleren, het vertrouwen te herstellen en de economie veerkrachtiger te maken.

Meer informatie

De eerste resolutie werd opgesteld door Mercedes Bresso (S&D, IT) en Elmar Brok (EPP, DE) en richt zich op het optimaal benutten van de bevoegdheden die het Verdrag van Lissabon voorziet. De meest in het oog springende voorstellen zijn.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:02:07)

Meer over het potentieel van het verdrag van Lissabon

Het verslag van Guy Verhofstadt (ALDE, België) bekijkt welke verdragswijzigingen nodig kunnen zijn voor extra hervormingen. Enkele voorstellen.

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:02:05)

Meer over de aanpassing van de Verdragen

Het verslag van Reimer Böge (EVP, Duitsland) en Pervenche Berès (S&D, Frankrijk) zet uiteen hoe de economieën van de eurolanden dichter bij elkaar gebracht kunnen worden en hoe zij veerkrachtiger kunnen worden gemaakt. De belangrijkste voorstellen zijn:

Access to video: Bekijk de video

(Duur van de video:02:23)

Meer over de begrotingscapaciteit van de eurozone

Discussienota’s Europese Commissie

In 2017 publiceerde de Commissie een witboek over de toekomst van de EU.

De Commissie heeft in 2017 vijf discussienota’s gepubliceerd die dienen als uitgangspunt voor een debat over de toekomst van de Europese integratie. Elk document is gewijd aan een specifiek thema: Europa’s sociale dimensie, globalisering, de economische en monetaire unie,defensie en financiën. De documenten bevatten ideeën en scenario's voor hoe Europa er in 2025 uit zou kunnen zien maar zij bevatten geen specifieke voorstellen.

Deze discussienota’s werden door de leden besproken tijdens plenaire vergaderingen.

Meer informatie

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20170219STO63247


Terug naar boven