r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Comitéprocedure: De Commissie komt met voorstellen om de transparantie en de verantwoordingsplicht bij de tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving te versterken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 14 februari 2017.

De voorstellen die de Commissie vandaag indient om de comitéprocedureverordening te wijzigen, moeten de transparantie en de verantwoordingsplicht in het kader van de procedures voor de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving vergroten.

De Europese Commissie doet hiermee de belofte gestand die voorzitter Juncker in september 2016 in zijn toespraak over de toestand van de Unie heeft gedaan, toen hij zei: "Het is niet juist dat als EU-landen niet onderling kunnen besluiten of zij al dan niet het gebruik van glyfosaat in herbiciden verbieden, de Commissie door het Parlement en de Raad wordt gedwongen een besluit te nemen. Daarom zullen we de betreffende regels aanpassen.”

Het pakket van vier gerichte wijzigingen zal de transparantie over het door de lidstaten ingenomen standpunt vergroten, meer politieke aansturing mogelijk maken en de verantwoordingsplicht in het besluitvormingsproces versterken. Wat houden de vier voorgestelde maatregelen precies in?

  • Wijziging van de stemregels. In de laatste fase van de comitéprocedure (het comité van beroep) zullen alleen de stemmen voor of tegen een handeling in aanmerking worden genomen, waardoor het aantal onthoudingen zal afnemen en het minder vaak zal voorkomen dat het comité geen advies kan uitbrengen en de Commissie daardoor verplicht wordt op te treden zonder duidelijk mandaat van de lidstaten.
  • Betrokkenheid van nationale ministers. Als de nationale deskundigen geen standpunt innemen, krijgt de Commissie de mogelijkheid het dossier een tweede keer aan het comité van beroep voor te leggen, op ministerieel niveau, zodat wordt gewaarborgd dat gevoelige beslissingen op het passende politieke niveau worden besproken.
  • Transparantere stemming in het comité van beroep. De stem van de vertegenwoordigers van de lidstaten zal openbaar worden gemaakt.
  • Gewaarborgde politieke inbreng. De Commissie krijgt de mogelijkheid om het dossier voor advies voor te leggen aan de Raad van Ministers, als het comité van beroep er niet in slaagt een standpunt in te nemen.

Voor het overgrote deel van de wetshandelingen werkt de comitéprocedure goed. Dit neemt niet weg dat de lidstaten er de afgelopen jaren in een aantal geruchtmakende en gevoelige dossiers niet in geslaagd zijn de vereiste meerderheid voor of tegen de betrokken ontwerphandelingen te bereiken, met als gevolg dat geen advies kon worden uitgebracht. In dat scenario wordt de Commissie belast met de verantwoordelijkheid de definitieve beslissing te nemen, zonder dat zij daarvoor over duidelijke politieke steun van de lidstaten beschikt. In 2015 en 2016 was de Commissie er wettelijk toe verplicht 17 handelingen aan te nemen inzake de goedkeuring van gevoelige producten en stoffen, zoals glyfosaat en genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), hoewel sommige lidstaten in de onmogelijkheid verkeerden zich voor of tegen die besluiten uit te spreken.

Dit voorstel is aangekondigd als een van de belangrijkste nieuwe initiatieven in het werkprogramma van de Commissie voor 2017 en zal nu worden overgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Meer informatie:

Vragen en antwoorden: Hervormingen comitéprocedure

SOTEU 2016

Werkprogramma van de Commissie voor 2017

Ontwerpverordening

Comitologieregister

IP/17/264

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven