r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Forum voor Democratie (FVD)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Forum voor Democratie (FVD) werd op 25 september 2016 een politieke partij, na eerder, in februari 2015, te zijn opgericht als denktank. Kern van het programma is het invoeren van diverse vormen van directe democratie zoals referenda en gekozen bestuurders, en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. De partij keert zich tegen een gesloten bestuurscultuur. Politiek leider is Thierry Baudet.

FVD behaalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 acht zetels, maar na een afsplitsing in mei 2021 zijn dat er nog vijf. In de Eerste Kamer heeft de partij momenteel drie zetels. In het Europees Parlement heeft FVD momenteel geen vertegenwoordigers.

FVD maakt onderdeel uit van de oppositie.

Inhoud

1.

Kerngegevens FVD

Partijnaam

Forum voor Democratie (FVD)

Datum van oprichting

25 september, 2016

Website

www.fvd.nl

Politiek leider

Thierry Baudet

Partijvoorzitter

Thierry Baudet

Wetenschappelijk instituut

Renaissance Instituut

Scholingsinstituut

-

Jongerenorganisatie

JFVD

Ledental per 1 januari 2021

45.322

Europese partij

Europese Conservatieven en Hervormers (ECR)

2.

Zetels

Orgaan

Aantal

Fractievoorzitter

Tweede Kamer

5 zetels

Thierry Baudet

Eerste Kamer

3 zetels

Paul Frentrop

3.

FvD en Tweede Kamerverkiezingen

FVD neemt sinds 2016 deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hoeveel zetels haalde de partij per verkiezing en welk kabinet werd vervolgens gevormd?

 

Jaar

Lijsttrekker

Programma

Zetels

Percentage

Regering of oppositie

2021

Thierry Baudet

'Stem Nederland terug'

8

5

 

2017

Thierry Baudet

Programma (geen titel)

2

1,8

Oppositie, kabinet-Rutte III

4.

FvD en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

Percentage

2019

Henk Otten

Lijst 2019

12

15,9%

5.

Beginselen

Volgens de statuten van de partij is haar hoofddoel: ‘een democratischer Nederland en doorbreking van het partijkartel, onder andere door de invoering van bindende referenda, bindende volksinitiatieven, direct gekozen burgemeesters en e-democracy’. Het bestaande systeem is in feite een 'partijkartel': circa 10.000 actieve leden van gevestigde partijen die de macht verdelen, niet alleen in regering en parlement maar ook bij de gemeenten, de publieke omroep, de zorg en andere instanties. Om dat kartel te doorbreken wil Forum bindende referenda en directe verkiezing van burgemeesters invoeren, maar ook meer partijloze bestuurders rekruteren. Het lidmaatschap van de Europese Unie, het Schengenverdrag (open grenzen zonder controle van personen) en de voorrang van Europees recht boven nationaal recht zouden in een referendum aan de bevolking voorgelegd moeten worden.

6.

Bestuursvorm

Binnen de partij is de algemene vergadering het hoogste orgaan. Tijdens deze vergaderingen wordt het politieke beleid besproken. Ook kunnen er tijdens de vergadering resoluties worden aangenomen over het politieke beleid en over organisatorische zaken. Daarnaast bevestigen of wijzigen de leden op deze vergadering het verkiezingsprogramma, de lijsttrekker en de kandidatenlijst.

Partijbestuur

Het partijbestuur bestaat uit ten minste drie stemhebbende leden. De leden van het partijbestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht van één of meer kandidaten, die wordt opgesteld door het partijbestuur. De algemene vergadering kan aan die voordracht het bindend karakter ontnemen door een besluit, genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

7.

Historische ontwikkeling

Oprichting

Forum voor Democratie (FVD) werd op 25 september 2016 een politieke partij, na eerder, in februari 2015, te zijn opgericht als denktank. De omzetting van de denktank in een politieke partij was een reactie op het vermeende negeren van de uitslag van het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Samen met Henk Otten en Rob Rooken richtte Baudet de partij op.

Conflicten in de partij

In februari 2018 liet Baudet critici zoals bestuursadviseur Robert de Haze Winkelman (oud-senator voor de VVD) royeren. Dit was een resultaat van een oplopende spanning tussen de twee verschillende vleugels binnen de partij. De ene kant was meer conservatief-liberaal en bestond voor een belangrijk deel uit voormalig VVD'ers. De andere kant was meer radicaal-conservatief en had meer affiniteit met de PVV dan met de VVD of het CDA. Als gevolg zeiden een aantal leden van de partij hun lidmaatschap op.

In het voorjaar van 2019 brak er een tweede conflict uit binnen de partij. Penningmeester en eerste kandidaat voor de Eerste Kamer, Henk Otten, bekritiseerde Baudet's 'rechtse' uitspraken in NRC Handelsblad. Vervolgens beschuldigde Baudet Otten ervan "een greep in de kas" van de partij te hebben gedaan en overheidssubsidie eigengereid besteed te hebben. In juli werd Otten geroyeerd. Twee Eerste Kamerleden sloten zich bij hem aan.

Eind november 2020 lekten er app-gesprekken van de JFVD, waarin rechtsextremistische en antisemitische uitspraken waren gedaan. Nadat Baudet had geweigerd op te treden tegen de jongerenorganisatie, deed hij tijdens een diner met de partijtop uitspraken die als antisemitisch opgevat werden.

Een groot deel van de partijtop keerde zich vervolgens tegen hem. Baudet kondigde zijn vertrek als leider aan, maar kwam snel op zijn besluit terug. Hij liet een ledenpeiling organiseren, waarin hij ruime steun kreeg. Diverse senatoren, de fractie in het EP en Statenleden verlieten daarna de partij.

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over FVD op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Terug naar boven