r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Een diensteneconomie ten dienste van EU-burgers

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 10 januari 2017.

De Commissie presenteert vandaag een ambitieus en evenwichtig pakket met maatregelen dat het voor ondernemingen en beroepsbeoefenaars makkelijker zal maken om diensten te verlenen aan een potentieel klantenbestand van 500 miljoen mensen in de EU.

Een nieuwe impuls voor de dienstensector zal consumenten, werkzoekenden en bedrijven ten goede komen, en zal in heel Europa de economische groei aanzwengelen.

Met de vandaag gepresenteerde voorstellen, die onderdeel uitmaken van de routekaart die is vastgelegd in de strategie voor de eengemaakte markt, wordt de politieke toezegging van voorzitter Juncker ingelost om het volledige potentieel van de eengemaakte markt te ontplooien, zodat deze kan fungeren als springplank voor Europese ondernemingen om op de wereldmarkt te floreren.

Dit doel werd bevestigd door de conclusies van de Europese Raad van december 2015 en juni en december 2016. De voorgestelde maatregelen moeten het voor dienstverleners makkelijker maken om wegwijs te worden uit alle administratieve formaliteiten en moeten de lidstaten helpen te achterhalen welke voorschriften voor beroepsbeoefenaars die in eigen land of over de grenzen heen werkzaam zijn, een te grote belasting blijken of achterhaald zijn.

In plaats van de bestaande EU-regels voor de dienstensector te wijzigen, streeft de Commissie naar een betere toepassing ervan, omdat is gebleken dat de economie van de EU bij volledige benutting van het potentieel van de regels een flinke duw in de rug zou krijgen.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor de portefeuille Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, heeft in dit verband gezegd: "Belemmeringen voor de handel in diensten zijn ook belemmeringen voor het concurrentievermogen. Door beter gebruik te maken van de eengemaakte markt voor diensten zullen Europese bedrijven beter in staat zijn over de grenzen heen banen te creëren en groei te genereren, met een breder assortiment diensten tegen betere prijzen tot gevolg, zonder dat toegevingen moeten worden gedaan wat de hoge normen voor consumenten en werknemers betreft. Vandaag stellen wij een vereenvoudiging voor van de procedures voor grensoverschrijdende dienstverleners en tevens een nieuwe en modernere manier van samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot de reglementering van hun dienstensector."

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, belast met de portefeuille Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, heeft opgemerkt: "De dienstensector is goed voor twee derde van de economische prestaties van de EU en creëert 90 % van de nieuwe banen. Maar de eengemaakte markt - deze kostbare verworvenheid die maar al te vaak als een vanzelfsprekendheid wordt beschouwd - functioneert voor diensten niet goed. Hierdoor blijft een groot potentieel voor werkgelegenheid en groei onbenut. Vandaag voorzien wij de dienstensector van een nieuwe impuls, om zodoende van Europa een mondiale hub voor de verlening, de verwerving en de ontwikkeling van nieuwe diensten te maken."

De Commissie heeft vandaag vier concrete initiatieven genomen:

  • nieuwe Europese e-Card voor diensten: een vereenvoudigde elektronische procedure die het voor zakelijke dienstverleners (zoals ingenieursbureaus, IT-consultants, organisatoren van beurzen) en dienstverleners in de bouwsector makkelijker zal maken om de administratieve formaliteiten te vervullen die nodig zijn om in het buitenland diensten te kunnen verlenen. Zij hoeven alleen maar in hun eigen taal contact op te nemen met één aanspreekpunt in hun land van herkomst. Dat aanspreekpunt zal vervolgens de vereiste gegevens controleren en naar de ontvangende lidstaat doorsturen. Deze lidstaat blijft bevoegd om nationale regelgevingsvereisten te stellen en te beslissen of de aanvrager diensten op zijn grondgebied kan aanbieden. De e-Card heeft geen gevolgen voor de bestaande verplichtingen van werkgevers of de bestaande rechten van werknemers;
  • beoordeling van de evenredigheid van nationale voorschriften inzake professionele dienstverlening: ongeveer 50 miljoen mensen - 22 % van de beroepsbevolking in de EU - zijn werkzaam in beroepen waarvoor specifieke kwalificaties of een wettelijk beschermde titel vereist zijn, zoals apotheker of architect. Bij een aantal beroepen, bijvoorbeeld in verband met gezondheid en veiligheid, zijn er vaak redenen voor reglementering. Maar er zijn veel gevallen waarin onnodig omslachtige en achterhaalde voorschriften de toegang tot deze beroepen voor gekwalificeerde kandidaten onredelijk moeilijk kunnen maken. Dit is ook ten nadele van de consumenten. De EU reguleert of dereguleert geen beroepen; dat blijft een nationale bevoegdheid. Maar op grond van het EU-recht moet een lidstaat nagaan of nieuwe nationale beroepseisen noodzakelijk en evenwichtig zijn. Om een coherente en consistente aanpak te garanderen, stelt de Commissie stroomlijning en verduidelijking voor van de wijze waarop de lidstaten een uitgebreide en transparante evenredigheidstoets zouden moeten uitvoeren voordat zij nationale voorschriften op het gebied van professionele dienstverlening vaststellen of wijzigen;
  • leidraad voor nationale hervormingen bij de reglementering van beroepen: uit de wederzijdse beoordeling die de lidstaten tussen 2014 en 2016 hebben gehouden, is gebleken dat die lidstaten die hun dienstenmarkten hebben opengesteld (zoals Italië, Polen, Portugal en Spanje) thans van een breder assortiment diensten tegen betere prijzen profiteren, zonder toegevingen te doen wat de hoge normen voor consumenten en werknemers betreft. Vandaag komt de Commissie met een leidraad inzake nationale hervormingsbehoeften bij de reglementering van professionele dienstverlening met een sterk groei- en werkgelegenheidspotentieel: architecten, ingenieurs, advocaten, accountants, octrooigemachtigden, vastgoedmakelaars en toeristengidsen. De lidstaten wordt verzocht na te gaan of met de beroepseisen de nagestreefde nationale doelstellingen van openbare orde worden verwezenlijkt. Deze leidraad vormt een aanvulling op de evaluaties in het kader van het Europees semester doordat hij specifiek ingaat op de voor deze beroepen geldende vereisten;
  • betere kennisgeving van nationale wetgeving inzake diensten tijdens de ontwerpfase: de lidstaten zijn op grond van het EU-recht al verplicht nationale voorschriften inzake diensten tijdens de ontwerpfase bij de Commissie aan te melden, zodat zij en andere lidstaten de gelegenheid krijgen om eventuele bezwaren in verband met mogelijke inconsistenties met de EU-wetgeving reeds in een vroeg stadium aan de orde te stellen. Vandaag doet de Commissie voorstellen voor verbetering van dit mechanisme, om de procedure sneller, efficiënter en transparanter te maken.

Achtergrondinformatie

De dienstensector is weliswaar goed voor twee derde van de economische prestaties van de EU en voor zo'n 90 % van de werkgelegenheid die wordt gecreëerd, maar presteert ondermaats. De sector kent een lage productiviteitsgroei, en de rest van de wereld is de achterstand aan het inlopen. Er is sprake van belemmeringen voor de oprichting en expansie van bedrijven, met hogere prijzen en minder keuze voor de consument tot gevolg. Bovendien hangen de prestaties van de maakindustrie steeds meer af van het concurrentievermogen van de dienstverlening. Belemmeringen voor de handel in diensten op de eengemaakte markt zijn dus belemmeringen voor het concurrentievermogen van de maakindustrie in de EU. Om deze tendens om te buigen en extra werkgelegenheid en groei te creëren, moeten de lidstaten de ontwikkeling van de diensteneconomie stimuleren en beter gebruikmaken van het potentieel van de eengemaakte markt voor diensten.

Meer informatie

Veelgestelde vragen - MEMO/17/11

Voorstel voor een e-Card voor diensten

Voorstel voor een kennisgevingsprocedure op het gebied van diensten

Voorstel voor een evenredigheidstoets

Leidraad inzake aanbevelingen voor hervormingen van de reglementering van professionele dienstverlening

Factsheet

IP/17/23

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven