r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorstel van de Commissie om de EU-regelgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid te actualiseren: billijkheid centraal

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 13 december 2016.

Vandaag stelt de Europese Commissie een herziening voor van de EU-wetgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid.

© European Union 2016

Dit maakt deel uit van het Werkprogramma van de Commissie van 2016 en de inspanningen die de Commissie doet om arbeidsmobiliteit te vergemakkelijken, billijkheid te waarborgen voor mensen die verhuizen en belastingplichtigen, en betere instrumenten voor samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten te voorzien. Het voorstel heeft als doel de huidige regelgeving aan te passen aan de huidige tijd waardoor zij billijker, eenvoudiger toe te passen en gemakkelijker te handhaven zijn.

Zonder EU-regelgeving die de sociale zekerheid coördineert, zou het vrije verkeer van personen niet mogelijk zijn. Dankzij deze regels behoud je je sociale bescherming wanneer je naar een andere lidstaat verhuist. Dit soort coördinatie bestaat al sinds 1959 en wordt geregeld aangepast aan de voortdurend veranderende sociale en economische realiteit in de EU zodat zij geschikt zijn voor de huidige realiteit.

De wijziging die nu wordt voorgesteld, weerspiegelt het engagement van de huidige Commissie om zich in te zetten voor billijke arbeidsmobiliteit. Het is een evenwichtig voorstel dat het vrije verkeer van werknemers bevordert en hun rechten beschermt, terwijl het ook de instrumenten versterkt die de nationale overheden kunnen gebruiken om het gevaar van misbruik of fraude te bestrijden. Doordat de link wordt versterkt tussen de plaats waar bijdragen worden betaald en waar uitkeringen worden aangevraagd, wordt de verdeling van de financiële lasten tussen de lidstaten billijker.

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei hierover: "Het vrije verkeer is een grondrecht van onze Unie dat onze burgers koesteren. Arbeiders, werknemers en de gehele economie hebben hier voordeel bij, omdat het de mogelijkheid schept om arbeidstekorten en vaardigheidskloven aan te pakken. Arbeidsmobiliteit is echt nodig, willen we economische groei en concurrentie herstellen. Maar deze mobiliteit moet gebaseerd zijn op duidelijke, billijke en afdwingbare regels. Dit is waar ons voorstel over het actualiseren van de EU-regelgeving inzake sociale zekerheid over gaat: het beschermt het vrije verkeer en de rechten van de burgers, en versterkt tegelijkertijd de instrumenten waarmee eventueel misbruik kan worden aangepakt".

Het voorstel actualiseert de EU-regelgeving op vier punten:

 • 1. 
  Werkloosheidsuitkeringen
 • Werkzoekenden kunnen hun werkloosheidsuitkering exporteren van de huidige minimumperiode van drie maanden naar zes maanden. Zo wordt het gemakkelijker om werk te vinden, de werkloosheid in de hele EU aan te pakken en de vaardigheidskloof te overbruggen.
 • Voor grensarbeiders (mensen die in het ene land wonen en in een ander land werken, waarbij ze ten minste één keer per week naar huis gaan) wordt de lidstaat waar zij de laatste 12 maanden hebben gewerkt verantwoordelijk voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Dit weerspiegelt het principe dat de lidstaat die de bijdragen heeft ontvangen ook moet instaan voor de uitbetaling van de uitkeringen.
 • Een lidstaat kan eisen dat iemand ten minste drie maanden op hun grondgebied moet hebben gewerkt vooraleer hij, wanneer hij zijn baan verliest, beroep kan doen op eerdere ervaring in een andere lidstaat om werkloosheidsuitkeringen aan te vragen.
 • 2. 
  Uitkeringen bij langdurige zorg

In dit voorstel wordt verduidelijkt wat uitkeringen bij langdurige zorg zijn en waar mobiele burgers dergelijke uitkeringen kunnen aanvragen. Dit zal meer juridische zekerheid scheppen voor een groeiende vergrijzende bevolkingsgroep die van langdurige zorg gebruik maakt.

 • 3. 
  Toegang van economisch inactieve burgers tot sociale voordelen

Gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, verduidelijkt het voorstel dat de lidstaten kunnen beslissen om geen sociale voordelen te verlenen aan mobiele, economisch inactieve burgers, d.w.z. personen die niet werken, noch actief werk zoeken en geen verblijfsrecht hebben op hun grondgebied. Economisch inactieve burgers hebben alleen verblijfsrecht wanneer zij beschikken over bestaansmiddelen en alomvattende gezondheidszorg.

 • 4. 
  Coördinatie van sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers

De Commissie stelt voor om de administratieve regels die de sociale zekerheid van gedetacheerde werknemers moeten coördineren, te versterken. Zij wil er zeker van zijn dat nationale overheden over de juiste instrumenten beschikken om de socialezekerheidsstatus van dergelijke werknemers te controleren en wil zorgen voor duidelijkere procedures voor samenwerking tussen de overheden van de lidstaten om mogelijk misbruik en oneerlijke praktijken aan te pakken.

Iets wat het voorstel niet wijzigt, is de bestaande regelgeving inzake de exporteerbaarheid van kinderbijslag. Er is geen indexering van de kinderbijslag voorzien: het land waar de ouder(s) werkzaam is/zijn blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van de kinderbijslag, en dat bedrag kan niet worden aangepast als het kind elders verblijft. Minder dan 1 % van de kinderbijslag in de EU wordt van de ene naar de andere lidstaat geëxporteerd.

In het algemeen zorgen de voorgestelde wijzigingen voor meer transparantie, juridische zekerheid en billijkheid voor mobiele burgers, overheidsdiensten, werkgevers en belastingplichtigen. Zij vergemakkelijken het vrije verkeer en voorzien de lidstaten tegelijkertijd van betere instrumenten om misbruik te vermijden.

Achtergrond

De EU stelt regels vast om de nationale socialezekerheidsstelsels te coördineren en de bescherming via sociale zekerheid te waarborgen wanneer men zich binnen Europa (EU-28, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) verplaatst. Deze regels zorgen enkel voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, zodat kan worden bepaald tot welk stelsel een mobiele burger behoort. De regels zorgen ervoor dat niemand in een grensoverschrijdende situatie zonder sociale bescherming valt of dubbel gedekt wordt.

Elke lidstaat is vrij om de kenmerken van haar eigen socialezekerheidsstelsel te bepalen: welke voordelen worden verstrekt, wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen, hoe deze voordelen zijn berekend en welke bijdragen moeten worden betaald. Dit geldt voor alle takken van de sociale zekerheid, zoals ouderdomspensioenen en werkloosheids- en gezinsuitkeringen, zolang deze nationale regelingen overeenstemmen met de beginselen van het EU-recht, vooral wat gelijke behandeling en non-discriminatie betreft. In deze context mogen de lidstaten de ontwikkelingen met betrekking tot de uitbetaling van deze voordelen controleren, ook bij burgers die in andere lidstaten verblijven. De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels speelt een belangrijke rol bij de uitwisseling van dergelijke informatie.

De herziening van de regelgeving die de coördinatie van sociale zekerheid regelt, werd aangekondigd in het Werkprogramma van de Commissie van 2016 als onderdeel van de bredere inspanningen van de Commissie om het vrije verkeer van werknemers te bevorderen.

Meer informatie

MEMO: Vragen en antwoorden over de herziening van de regelgeving inzake de coördinatie van sociale zekerheid

Nieuwsartikel op de website van DG Werkgelegenheid

Mededeling tot wijziging van Verordening EG/883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels en Verordening EG/987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening EG/883/2004

Volg Marianne Thyssen op Twitter en Facebook

Abonneer je op de gratis nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie

IP/16/4301

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven