r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

3550e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 19 juni 2017
plaats Luxemburg, Kirchberg, Luxemburg
adres Place de l’Europe 4 [kaart]
locatie Centre de Conférences Toon locatie
aanwezigen M. (Miguel) Arias Cañete, K. (Karmenu) Vella e.a.
organisatie Raad Milieu (ENV)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 15 juni 2017 (OR. en)

10183/17

OJ CONS 37 ENV 602 CLIMA 181

VOORLOPIGE AGENDA

Betreft: 3550e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Milieu)

Datum: 19 juni 2017

Tijd: 10.00

Plaats: Luxemburg

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 2. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  10314/17 PTS A 49

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  Niet-ETS-sectoren (eerste lezing)
  • a) 
   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende

  bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en

  met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde

  van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU)

  nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingsen

  rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie

  met betrekking tot klimaatverandering

  Interinstitutioneel dossier: 2016/0231 (COD)

  11483/16 CLIMA 92 ENV 511 ENER 293 TRANS 315 AGRI 432 (x)

  COMPET 432 ECOFIN 730 CODEC 1098 IA 55

  • ADD 1 (x)
  • ADD 1 REV 1 (it, da) (x)
  • REV 1 (it, da) (x)
  • b) 
   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de

  opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering

  in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van

  Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende

  een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige

  informatie met betrekking tot klimaatverandering

  Interinstitutioneel dossier: 2016/0230 (COD)

  11494/16 CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS 35 ONU 88 (x)

  CODEC 1101 IA 56

  • ADD 1 (x)
  • Voortgangsverslag
  • Gedachtewisseling

  9861/17 CLIMA 161 ENV 564 ENER 264 TRANS 241 AGRI 299

  FORETS 22 COMPET 467 ECOFIN 483 ONU 77 CODEC 957

  • COR 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Recentste ontwikkelingen inzake de Overeenkomst van Parijs
  • Gedachtewisseling (Openbaar debat overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)
 • 5. 
  Ontwerpconclusies van de Raad over het EU-actieplan voor natuur, mens en economie
  • Aanneming

  10348/17 ENV 620 AGRI 335 PECHE 253 FC 57 RECH 239

Diversen

 • 6. 
  a) Project inzake "de ontwikkeling van stadsaanpassingsplannen voor steden met meer dan 100 000 inwoners in Polen", en aanpassing aan de klimaatverandering in stedelijke gebieden
  • Informatie van de Poolse delegatie 10176/17 CLIMA 180 ENV 601
  • b) 
   Ratificatie van de wijziging van Kigali van het Protocol van Montreal = Informatie van de Commissie
 • c) 
  Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  – Afvalpakket (eerste lezing)

  • i) 
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake

   batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Interinstitutioneel dossier: 2015/0272 (COD) 14973/15 ENV 769 ENT 258 MI 780 CODEC 1660 (x)

  • ii) 
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen Interinstitutioneel dossier: 2015/0274 (COD)

   14974/15 ENV 770 CODEC 1661 (x)

  • iii) 
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

   Interinstitutioneel dossier: 2015/0275 (COD) 14975/15 ENV 771 COMPET 559 MI 782 AGRI 646 IND 203 (x) CONSOM 214 ENT 260 CODEC 1662 + ADD 1 (x)

  • iv) 
   Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

  van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

  Interinstitutioneel dossier: 2015/0276 (COD)

  14976/15 ENV 772 IND 202 CODEC 1663 (x)

  • ADD 1 (x)
  • Informatie van het voorzitterschap
 • d) 
  Recente internationale bijeenkomsten:
  • i) 
   Drievoudige conferentie van de partijen bij het Verdrag van Bazel (CoP 13),

  Rotterdam (CoP 8) en Stockholm (CoP 8) (Genève, 24 april - 5 mei 2017)

  10260/17 ENV 610 MI 497 WTO 133 ENT 152 COMER 77 CHIMIE 59 ONU 82

  • COR 1
  • ii) 
   Zevende zitting van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Espoo

  en derde zitting van de Conferentie waarin de partijen bij het Protocol inzake

  strategische milieubeoordeling bijeenkomen (Minsk, Belarus, 13-16 juni 2017)

  • Informatie van het voorzitterschap en de Commissie
 • e) 
  Internationale conferentie over de rol van vrouwen in berggebieden

  (Alpbach, Tirol, 18–19 april 2017) = Informatie van de Oostenrijkse delegatie 10102/17 ENV 592 DEVGEN 127

  • f) 
   Resultaten van de VN-Oceaanconferentie (New York, 5-9 juni 2017) = Informatie van de Zweedse delegatie

   10357/17 ENV 622 CLIMA 190 COMAR 26 CONUN 147 DEVGEN 137 AGRI 336 PECHE 254 RELEX 537 TRANS 283

  • g) 
   Verklaring van Wenen: Conclusies en aanbevelingen aangenomen na de elfde Dialoog van nanoautoriteiten (Wenen, 29-30 maart 2017)
   • Informatie van de Luxemburgse, de Oostenrijkse en de Duitse delegatie

   10156/17 ENV 598 RECH 227 SAN 247 CONSOM 253 IND 157 CHIMIE 57

  • h) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap = Informatie van de Estse delegatie

   10328/17 ENV 617 CLIMA 188

________________________

(x) Document niet beschikbaar in de vergaderzaal.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie Milieu bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Milieu vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven