r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

3528e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Brussel

Justus Lipsius
datum 27 maart 2017 - 28 maart 2017
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
aanwezigen D. (Dimitris) Avramopoulos e.a.
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 24 maart 2017 (OR. en)

7491/1/17 REV 1

OJ CONS 16 JAI 267 COMIX 207

VOORLOPIGE AGENDA

Betreft: 3528e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Justitie en Binnenlandse Zaken)

Datum: 27 en 28 maart 2017

Tijd: 10.00, 10.30

Plaats: Brussel

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

 • A. 
  MAANDAG 27 MAART 2017 (10.00 UUR)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 2. 
  Hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en hervestiging
  • a) 
   Dublin: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat

   verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking) (eerste lezing)

  • b) 
   Opvangvoorzieningen: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale

   bescherming (herschikking) (eerste lezing)

  • c) 
   Erkenning: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

  vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming,

  en voor de inhoud van de verleende bescherming, alsook tot wijziging van

  Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van

  langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (eerste lezing)

  • d) 
   Procedure: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot

  vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in

  de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (eerste lezing)

  • e) 
   Eurodac: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat

   verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking) (eerste lezing)

  • f) 
   EASO: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU)

   nr. 439/2010 (eerste lezing)

  • g) 
   Kader voor hervestiging: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging en tot wijziging van

   Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad (eerste lezing) = Voortgangsverslag

   6851/17 ASILE 9 ASIM 19 CSC 55 EURODAC 7 ENFOPOL 95 RELEX 194 CODEC 298

 • 3. 
  Maatregelen inzake informatietechnologie die verband houden met grensbeheer
  • a) 
   ETIAS: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

   (eerste lezing)

  • b) 
   Inreis-uitreissysteem (EES) i) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreisen uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 (eerste lezing)
   • ii) 
    Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) (eerste lezing)
   • 7064/17 FRONT 108 VISA 90 SIRIS 43 DAPIX 74 DATAPROTECT 33 CODEC 332 COMIX 175

    + COR 1

 • 4. 
  Diversen
 • Informatie van het voorzitterschap over ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  7493/17 PTS A 23

 • 6. 
  Migratiebeleid: uitvoering 1
  • a) 
   Externe aspecten i) Verklaring van Malta, 3 februari 2017 ii) Resultaten van de vergadering van hoge ambtenaren over het gezamenlijk actieplan van Valletta, 8-9 februari 2017 7110/17 JAI 208 ASIM 24 RELEX 216 FRONT 109 COMIX 179
  • b) 
   Activiteiten agentschappen en herplaatsing = Gedachtewisseling
 • 7. 
  Terugkeerbeleid: meer doeltreffendheid 1
  • a) 
   Aanbeveling van de Commissie over het doeltreffender maken van terugkeer bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad
  • b) 
   Mededeling van de Commissie over een doeltreffender terugkeerbeleid in de Europese Unie - een vernieuwd actieplan
  • Oriënterend debat 7112/17 MIGR 33 COMIX 180 + COR 1 (nl)

   6943/17 MIGR 28 COMIX 166 + ADD 1

   6949/17 MIGR 29 COMIX 170

 • 8. 
  Europese grens- en kustwacht: uitvoering
  • Stand van zaken
 • 9. 
  Netwerk voor voorlichting over radicalisering: Verdere stappen 1
  • Stand van zaken 7531/17 CT 26 ENFOPOL 145 COSI 60 COTER 22
 • 10. 
  Diversen
  • a) 
   Conferentie "Managing Migration Challenges Together", Wenen, 8 februari 2017 = Informatie van Oostenrijk

   6277/17 ASIM 14 FRONT 62 ASILE 7 JAIEX 9

  • b) 
   Follow-up van het EU-Internetforum (december 2016): ontmoeting met grote internetbedrijven in de Verenigde Staten
   • Informatie van het voorzitterschap en de Commissie 7478/17 CT 23 COSI 58 DAPIX 102 ENFOPOL 140 COPEN 82 CYBER 41 TELECOM 64 FREMP 33 JAI 262
  • c) 
   Bewaring van gegevens = Informatie van het voorzitterschap
 • 1. 
  Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de geassocieerde Schengenlanden.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven