r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De hervorming van het bankwezen in de EU: Sterke banken ondersteunen de groei en herstellen het vertrouwen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 23 november 2016.

De Commissie stelt vandaag een breed pakket van hervormingen voor om de veerkracht van de banken in de EU verder te versterken.

Dit voorstel bouwt voort op de bestaande EU-regels voor banken en wil de regelgevingsagenda van na de crisis vervolledigen door ervoor te zorgen dat het regelgevingskader de resterende problemen voor de financiële stabiliteit aanpakt en door te verzekeren dat banken de reële economie kunnen ondersteunen.

Banken spelen een centrale rol in de financiering van de economie en bij het stimuleren van groei en werkgelegenheid. Zij vormen een belangrijke bron van financiering voor huishoudens en ondernemingen.

In de nasleep van de financiële crisis heeft de EU een ambitieuze hervorming van de financiële regelgeving op touw gezet om de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de markt te herstellen. Met de huidige voorstellen moet deze hervormingsagenda worden afgewerkt: meer bepaald door nog een aantal kwesties te regelen die essentieel zijn om banken beter bestand te maken tegen mogelijke schokken.

Indien nodig verfijnen de voorstellen ook bepaalde aspecten van het nieuwe regelgevingskader om het groeivriendelijker te maken en beter te doen aansluiten bij de complexiteit, de omvang en het zakelijk profiel van banken. Het pakket omvat tevens maatregelen ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen en investeringen in infrastructuur.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: "Europa heeft een sterke en diverse banksector nodig om de economie te financieren. Bancaire kredietverlening is noodzakelijk voor ondernemingen om te investeren, concurrentieel te blijven en grotere markten aan te boren, en voor huishoudens om te kunnen plannen. Wij hebben vandaag nieuwe voorstellen voor risicobeperking gedaan die voortbouwen op de overeengekomen internationale normen en daarbij rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de Europese bankensector.”

De vandaag voorgestelde maatregelen maken ook deel uit van de lopende werkzaamheden van de Commissie om risico te verminderen in de bancaire sector, zoals vastgesteld in de mededeling "Naar de voltooiing van de bankenunie" (november 2015). Ze zijn ook in overeenstemming met de conclusies van de ECOFIN-Raad in juni, waar de Commissie is verzocht uiterlijk eind 2016 passende voorstellen voor te leggen.

Met de voorstellen worden de volgende wetgevingsinstrumenten gewijzigd:

De huidige maatregelen geven uitvoering aan internationale normen in het EU-recht, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke Europese kenmerken en ongewenste gevolgen voor de financiering van de reële economie worden voorkomen. Er wordt ook rekening gehouden met de resultaten van "call for evidence" (enquête).

Inhoud van de voorstellen

De voorstellen bevatten de volgende kernelementen:

 • 1. 
  Maatregelen voor een grotere veerkracht van de EU-instellingen en ter bevordering van de financiële stabiliteit.

De voorstellen omvatten de resterende elementen van het regelgevingskader dat onlangs is overeengekomen in het Bazels Comité voor het bankentoezicht en de Raad voor financiële stabiliteit. Deze voorstellen omvatten:

 • risicogevoeliger kapitaalvereisten, met name op het gebied van het marktrisico, het tegenpartijkredietrisico en voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen;
 • tenuitvoerlegging van methoden die beter rekening houden met de werkelijke risico's waaraan banken onderhevig zijn;
 • een bindende hefboomratio om instellingen van buitensporige hefboomwerking te weerhouden;
 • een bindende netto stabiele financieringsratio om de buitensporige afhankelijkheid van kortlopende wholesalefinanciering aan te pakken en het financieringsrisico op lange termijn te verminderen;
 • een verplichting voor mondiaal systeemrelevante instellingen om een minimumbedrag aan eigen kapitaal en andere instrumenten aan te houden die bij afwikkeling verliezen dragen. Deze eis, die bekend staat als "totaal verliesabsorberend vermogen", wordt geïntegreerd in het bestaande MREL-systeem (minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva), dat geldt voor alle banken. Hierdoor zal de EU faillerende mondiaal systeemrelevante instellingen beter kunnen afwikkelen, terwijl de financiële stabiliteit wordt gevrijwaard en het risico voor de belastingbetalers tot een minimum wordt beperkt. Er wordt een geharmoniseerde nationale rangschikking van ongedekte schuldinstrumenten voorgesteld zodat banken zulke verliesabsorberende schuldinstrumenten vlotter kunnen uitgeven.
 • 2. 
  Maatregelen voor een betere kredietverleningscapaciteit van banken ter ondersteuning van de economie in de EU.

Er worden met name concrete maatregelen voorgesteld om:

 • de capaciteit van banken te vergroten om leningen te verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf en om infrastructuurprojecten te financieren;
 • de administratieve lasten te verlagen voor niet-complexe, kleine banken in verband met een aantal regels op het gebied van beloning, namelijk die inzake uitstel en beloning met instrumenten, zoals aandelen), die voor deze banken onevenredig lijken;
 • de CRD/CRR-regels evenrediger en minder belastend maken voor kleinere en minder complexe instellingen, omdat sommige van de huidige vereisten inzake openbaarmaking, verslaglegging en complexe handelsportefeuille niet gerechtvaardigd lijken te zijn door overwegingen van prudentiële aard. Uit de "call for evidence" en de door de Commissie verrichte analyse is gebleken dat de huidige regeling op een evenrediger wijze kan worden toegepast, rekening houdend met de specifieke situatie van banken.
 • 3. 
  Maatregelen ter bevordering van de rol van banken bij het verwezenlijken van diepere en meer liquide Europese kapitaalmarkten ter ondersteuning van de oprichting van een kapitaalmarktenunie.

Er worden specifieke aanpassingen van de voorgestelde maatregelen overwogen om:

 • onevenredig hoge kapitaalvereisten te vermijden voor handelsportefeuilleposities, waaronder ook die in verband met activiteiten van marktmakers;
 • de kosten te verminderen voor het uitgeven/aanhouden van bepaalde instrumenten (gedekte obligaties, securitisatie-instrumenten van hoge kwaliteit, overheidsschuldinstrumenten, derivaten voor hedgingdoeleinden);
 • negatieve prikkels te voorkomen voor de instellingen die optreden als tussenpersoon voor cliënten met betrekking tot door centrale tegenpartijen geclearde transacties.

Al deze wetgevingsvoorstellen zullen nu ter raadpleging en goedkeuring aan het Europees Parlement en aan de Raad worden voorgelegd.

Achtergrond

In haar mededeling van 24 november 2015 [1] heeft de Europese Commissie toegezegd wetsvoorstellen te doen op basis van internationale overeenkomsten om de geconstateerde zwakke punten in het bestaande prudentiële kader te verhelpen. Deze toezegging was onderdeel van het pakket risicobeperkende maatregelen die moeten zorgen voor meer vooruitgang bij de voltooiing van de bankenunie.

Meer informatie

Zie onze Q&A

DE CRR/CRD IV

RICHTLIJN AFWIKKELING EN HERSTEL VAN BANKEN

GEMEENSCHAPPELIJK AFWIKKELINGSMECHANISME

[1]Mededeling "Naar de voltooiing van de bankenunie", 24.11.2015, COM(2015) 587 final

IP/16/3731

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven