r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Blog: Smart transport: game-changing solution for road safety

Met dank overgenomen van V. (Violeta) Bulc, gepubliceerd op vrijdag 21 oktober 2016.

A major part of my working week has been dedicated to safety on European roads, and how we can tackle this challenge with the help of technology. The issue of safety concerns all citizens, all levels of administration, all stakeholders, and it must feature in all our thinking. I am pleased to say that EU roads are the safest in the world. Out of 1.24 million road deaths per year globally, only 26,000 occur within the EU.

Despite the good result, we must aim for zero because no loss of life on Europe's road is acceptable.To turn this vision into reality, the network of European traffic police forces (TISPOL) launched an awareness-raising project European Day without a Road Death (EDWARD), which took place in 31 countries, and was widely supported by the Commission as part of the European Mobility Week. The target of Project EDWARD was that no one should die on the roads of Europe on 21 September.

The objective of the project was reached with success: 19 out of 31 participating countries recorded zero fatalities. The number of road deaths has decreased by almost 39 per cent, compared to the same day in 2015. This shows that if individuals commit to small changes, we can achieve great progress in making our roads safer.

However, the ambitious target of achieving Vision Zero also requires innovations. A particularly visible role in developing smart and safe transport solutions will be played by digitalisation. In this sense, the Commission has been exploring opportunities to deploy Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS) which will not only make our roads safer, but also cut traffic jams and pollution.

So, how will automated and connected driving deliver benefits to road safety? The C-ITS systems use technologies that allow road vehicles to communicate with other vehicles, with traffic signals and roadside infrastructure as well as with other road users. Cooperative vehicles can thus avoid dangerous situations and accidents by sending warning signals. Automation is complementary to the connectivity - automated vehicles will cooperate as well, although direct input from the driver will still be needed.

Road safety is essentially a function of human behaviour and human error, attributing to 90% of all traffic accidents. While higher level of vehicle connectivity and automation can significantly contribute to safer roads, it also raises a number of challenges. As these are mostly related to how drivers make use of technology, we must ensure that C-ITS is adapted to human capacities and human behaviour.

Pameten promet: prelomna rešitev za varnost na cestah

Večji del mojega delovnega tedna je bil posvečen varnosti na cestah ter možnim rešitvam tega izziva s pomočjo tehnologije. Vprašanje varnosti zadeva vse državljane, vse ravni uprave, vse deležnike, in ga moramo imeti vseskozi v mislih. Veseli me, da lahko izpostavim, da so evropske ceste najvarnejše na svetu. Letno se izmed 1.24 milijona nesreč na cesti s smrtnim izidom po vsem svetu, le 26,000 takšnih zgodi v Evropski uniji. A kljub dobremu rezultatu, si moramo prizadevati za nično število žrtev, saj nobena izguba življenja na evropskih cestah ni sprejemljiva.

Da bi našo vizijo udejanjili, je Evropska mreža prometnih policij (TISPOL) pričela izvajati projekt ozaveščanja z naslovom Evropski dan brez smrti na cesti (projekt EDWARD), ki je potekal v 31 državah, prav tako pa ga je močno podprla Evropska komisija v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Glavno sporočilo projekta je, da na dan 21. septembra nihče ne bi smel izgubiti življenja na evropskih cestah.

Cilj projekta je bil uspešno dosežen: 19 od 31 sodelujočih držav je zabeležilo nič smrtnih primerov. Število smrtnih žrtev se je zmanjšalo za skoraj 39 odstotkov v primerjavi z istim dnem v letu 2015. Rezultat kaže, da če se vsi posamezniki zavzamejo za majhne spremembe, lahko dosežemo velik napredek pri izboljšanju varnosti naših cest.

Kljub temu pa ambiciozen cilj doseganja "Vizije nič" zahteva tudi inovativnost. Pri razvoju pametnih in varnih prometnih rešitev bo imela pomembno vlogo digitalizacija. Na tem področju, Komisija že preučuje možnosti za vključitev kooperativnih inteligentnih prometnih sistemov (C-ITS), ki ne bodo samo pripomogli k varnosti na cestah, temveč tudi zmanjšali prometne zastoje ter onesnaževanje.

Torej, kako bo povezana in avtomatizirana vožnja zagotavljala varnost v cestnem prometu? Sistemi C-ITS uporabljajo tehnologijo, ki cestnim vozilom omogočajo komunikacijo z drugimi vozili, prometno signalizacijo, obcestno infrastrukturo ter tudi z drugimi udeleženci v cestnem prometu. Povezana vozila se lahko na ta način izognejo nevarnim situacijam in nesrečam z oddajanjem opozorilnih signalov. Prometno povezanost bo dopolnjevala avtomatizacija - avtomatizirana vozila bodo prav tako povezana, a kljub temu bo še vedno potrebno neposredno delovanje voznika.

Varnost v cestnem prometu je predvsem faktor človeškega vedenja in človeške napake, zaradi katerega se zgodi 90% vseh prometnih nesreč. Čeprav lahko povezana in avtomatizirana vožnja pomembno prispeva k varnosti naših cest, prav tako postavlja tudi številne izzive. Ker so le-ti povezani s tem, kako vozniki uporabljajo tehnologijo, moramo zagotoviti da bodo C-ITS sistemi prilagojeni človeškim zmogljivostim ter vedenju.


Terug naar boven