r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cohesiebeleid aan het werk: belangrijkste resultaten van EU-investeringen in 2007-2013

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 7 oktober 2016.

De Europese Commissie heeft de bevindingen bekendgemaakt van een onafhankelijke evaluatie van de EU-investeringen die in de periode van 2007 tot en met 2013 plaatsvonden, met een specifiek verslag voor elke lidstaat.

1 miljoen nieuwe banen, wat neerkomt op een derde van de totale nettobanengroei in de hele EU gedurende deze periode, en 2,74 EUR extra bbp per euro die in het cohesiebeleid werd geïnvesteerd, wat overeenstemt met een geschat rendement van 1 biljoen EUR extra bbp tegen 2023: dit zijn de belangrijkste resultaten van de evaluatie van 2007-2013.

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, zei hierover het volgende: "De cijfers spreken voor zich: het cohesiebeleid werkt. Dit beleid is noodzakelijk en wij moeten ook na 2020 blijven zorgen voor een krachtig cohesiebeleid. Wij benutten deze evaluatie bij onze reflectie om het beleid voor 2014-2020 en daarna nog efficiënter te maken en nog beter te laten presteren."

Dit beleid kwam de economieën van alle lidstaten van de EU ten goede en zorgde voor steun in tijden van economische tegenspoed. Er werd geïnvesteerd in bijna 400 000 kmo's en nieuwe ondernemingen. Daarmee vormt het cohesiebeleid een van de pijlers van de EU-agenda voor groei en werkgelegenheid.

Naast andere sprekende voorbeelden uit de lidstaten heeft het beleid bijgedragen tot:

  • meer dan 100 000 nieuwe banen in Duitsland,
  • steun voor 21 000 nieuwe ondernemingen in Zweden,
  • steun voor ongeveer 3 900 onderzoeksprojecten in Hongarije, en
  • de modernisering van 630 km wegen, voornamelijk in het kader van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V), in Letland.

De evaluatie over 2007-2013 liet ook zien op welke gebieden het beleid nog kan worden verbeterd:

  • Resultaatgerichtheid en prestaties

Uit de evaluatie blijkt dat verbetering mogelijk is met betrekking tot de streefdoelen en de resultaatgerichtheid. De hervorming voor 2014-2020 speelt hierop in door specifieke doelstellingen voor elk programma te formuleren - bijvoorbeeld nieuwe banen of verminderde CO2-emissies - en door de klemtoon te leggen op een aantal thema's met een groot groeipotentieel. Meer aandacht voor de prestaties dankzij vereenvoudiging en meer synergie met andere EU-fondsen staat centraal in de reflectie over het kader na 2020.

  • Gebruik van financieringsinstrumenten

Het gebruik van de fondsen via financieringsinstrumenten is gestegen van 1 miljard EUR in 2000-2006 tot 11,5 miljard EUR in 2007-2013. Deze instrumenten waren essentieel om kmo's financiering te bieden gedurende de kredietschaarste van de financiële crisis.

Uit de evaluatie is gebleken dat de wettelijke bepalingen niet voldoende gedetailleerd waren, wat in combinatie met het gebrek aan ervaring van vele uitvoerende instanties geleid heeft tot een vertraagde uitvoering. Een van de uitdagingen voor de cohesiebeleidsprogramma's in de huidige en toekomstige programmeringsperioden bestaat erin deze instrumenten niet alleen voor steun aan ondernemingen in te zetten en de regels voor de instrumenten te stroomlijnen.

  • Duurzame stadsontwikkeling

Bijna 29 miljard EUR, goed voor 11 % van de middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) in 2007-2013, werd besteed aan stadsontwikkelings- en sociale-infrastructuurprojecten. Uit de evaluatie is gebleken dat de impact van EU-investeringen op dit gebied groter had kunnen zijn door de ontwikkeling van geïntegreerde strategieën voor stadsvernieuwings- en sociale projecten en door meer betrokkenheid van de lokale belanghebbenden en de begunstigden van de fondsen.

Tegen de achtergrond van nieuwe stedelijke uitdagingen zoals de integratie van migranten tracht de Commissie bij de uitvoering van de programma's voor 2014-2020 de stedelijke belanghebbenden - lokale autoriteiten, ngo's en partners uit het bedrijfsleven - nog meer te betrekken bij het opstellen van stedelijk EU-beleid, door middel van partnerschappen in het kader van de Stedelijke Agenda voor de EU of door rechtstreekse dialoog met burgemeesters.

Achtergrondinformatie

346,5 miljard EUR werd geïnvesteerd in het kader van het cohesiebeleid voor 2007-2013. Deze evaluatie zorgt niet alleen voor meer transparantie en verantwoording, maar maakt het ook mogelijk om op basis van de opgedane ervaring het cohesiebeleid voor de huidige en volgende programmeringsperioden te verbeteren.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen, werd de evaluatie uitgevoerd door externe evaluatiedeskundigen.

Zij was onderverdeeld in 14 thematische "werkpakketten". In het kader van de evaluatie werden meer dan 3 000 begunstigden en 1 000 werknemers van de managementautoriteit geïnterviewd, namen 530 belanghebbenden deel aan 10 seminars, deden 80 organisaties mee aan een onlineraadpleging en werd elk werkpakket door externe deskundigen onderzocht.

Meer informatie

InfoRegio: Evaluaties van de programmeringsperiode 2007-2013

Syntheseverslag: Ex-postevaluatie van het EFRO en het Cohesiefonds in 2007-2013

Negen manieren waarop het cohesiebeleid voor Europa werkt - belangrijkste resultaten voor 2007-2013

Landenfiches

IP/16/3323

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven