r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

State of the Union 2016 Voltooien van de kapitaalmarktenunie – Commissie versnelt hervorming

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 14 september 2016.

"Stelt u zich een Finse start-up voor die geen banklening kan krijgen. Tegenwoordig zijn de opties beperkt. De kapitaalmarktenunie zal alternatieve, vitale bronnen van financiering aanbieden om start-ups te helpen starten - business angels, durfkapitaal, marktfinanciering." - Voorzitter Juncker, State of the Union 2016

Naar aanleiding van de State of the Union 2016 van voorzitter Juncker heeft de Europese Commissie vandaag de volgende stappen uiteengezet om de voltooiing te versnellen van de kapitaalmarktenunie (KMU), een vlaggenschipproject van de Commissie Juncker om in Europa groei en banen te stimuleren.

De KMU is een zeer belangrijke bouwsteen van het investeringsplan voor Europa van de Commissie. Doel is bedrijven toegang te geven tot alternatieve, meer gediversifieerde financieringsbronnen zodat zij zich kunnen ontwikkelen. Zij maakt Europa's financieel systeem stabieler. Zij maakt een vrijer verkeer van kapitaal over de grenzen heen in de eengemaakte markt mogelijk, zodat er goed gebruik van kan worden gemaakt om onze ondernemingen te ondersteunen en Europeanen meer investeringskansen te bieden.

In de mededeling van vandaag worden de stappen uiteengezet die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de KMU zo spoedig mogelijk een tastbare impact heeft op het terrein. De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad de eerste golf voorgestelde maatregelen snel af te ronden en zal de uitvoering van de volgende reeks maatregelen versnellen. In het een jaar geleden gelanceerde KMU-actieplan zijn maatregelen uiteengezet om tegen uiterlijk 2019 de bouwstenen voor de KMU in te voeren.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, verklaarde hierover: "Het is meer dan ooit belangrijk dat in de EU sterkere en diepere kapitaalmarkten worden ontwikkeld om ten voordele van de reële economie, groei en investeringen financiële middelen naar onze bedrijven te kunnen laten stromen. Het is nu tijd om de eerste bouwstenen van de kapitaalmarktenunie af te werken en vorderingen te maken met nieuwe prioriteiten. Wij zullen nauw met de medewetgevers samenwerken zodat wij snel vooruit kunnen gaan en de kapitaalmarktenunie tot een realiteit maken.”

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Jyrki Katainen, bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, verklaarde hierover: "Het belangrijkste onderdeel van het investeringsplan is het verbeteren van het bedrijfsklimaat in de lidstaten en het opheffen van barrières voor investeringen. De voltooiing van de kapitaalmarktenunie zal ertoe bijdragen deze barrières neer te halen zodat wij investeringen door de privésector in infrastructuur en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen stimuleren. Wij hebben al maatregelen genomen in het kader van de KMU: zo hebben wij het voor verzekeringsmaatschappijen gemakkelijker en goedkoper gemaakt om te investeren in langlopende infrastructuurprojecten. Wij zullen vaart blijven zetten achter de werkzaamheden in ons actieplan en wij rekenen op de steun van de lidstaten voor de uitvoering van de noodzakelijke hervormingen op nationaal niveau."

Afronding van de eerste KMU-maatregelen

In de mededeling van vandaag wordt opgeroepen tot de snelle voltooiing van de eerste onder het actieplan voorgestelde maatregelen.

De snelle uitvoering van het securitisatiepakket heeft het potentieel snel extra financiering in de reële economie te genereren: de Raad heeft reeds een akkoord bereikt over eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (STS) securitisatie en nu moeten er dringend vorderingen worden gemaakt in het Europees Parlement. STS-securitisaties zullen capaciteit vrijmaken op de bankbalansen en investeringskansen bieden aan investeerders. Als EU-securitisaties - veilig - nieuw leven kan worden ingeblazen zodat zij weer op niveaus van vóór de crisis komen, zou daardoor de economie met 100 miljard EUR kunnen worden versterkt en de financiële stabiliteit worden bevorderd.

De Commissie zal alles in het werk stellen om de medewetgevers te ondersteunen bij het vinden van een akkoord over de modernisering van de regels voor prospectussen tegen het einde van het jaar. Dit zal, met name voor kleinere ondernemingen, de toegang tot de kapitaalmarkten vergroten.

De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de Raad ook het voorstel af te ronden om tegen eind 2016 de durfkapitaalmarkten en sociale investeringen te versterken. Dit zal investeringen in durfkapitaal en sociale projecten stimuleren en het voor investeerders gemakkelijker maken kleine en middelgrote innovatieve ondernemingen te financieren. Daarnaast wil de Commissie werk maken van de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de ontwikkeling van nationale en regionale kapitaalmarkten in de lidstaten.

Het versnellen van de volgende fase van de KMU

De Commissie zal nu snel werk maken van de volgende fase van andere zeer belangrijke KMU-maatregelen. Verschillen in insolventiestelsels vormen al lang een belemmering voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkten in de EU. De Commissie zal binnenkort een voorstel indienen over herstructurering van ondernemingen en insolventie om het terugkrijgen van activa te versnellen en ondernemingen een tweede kans te geven als zij de eerste keer mislukken.

Wij zullen fiscale barrières neerhalen die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van de kapitaalmarkten. Wij zullen de lidstaten aanmoedigen om belemmeringen voor bronbelasting op te heffen en fiscale beste praktijken aanmoedigen bij het bevorderen van durfkapitaal, zoals meer met eigen vermogen dan met vreemd vermogen financieren. Dit zal eigenvermogensinvesteringen aanmoedigen en de financiële stabiliteit ten goede komen omdat bedrijven met een sterkere kapitaalbasis minder gevoelig zouden zijn voor schokken. De Commissie is voornemens in november een voorstel in te dienen om in de context van haar CCCTB-voorstel (inzake een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting) de fiscale bevoordeling van vreemd boven eigen vermogen aan te pakken, en verzoekt de Raad die maatregel zo spoedig mogelijk aan te nemen. De Commissie zal tegen het einde van het jaar ook de verzekerings- en bankenwetgeving wijzigen om private investeringen in infrastructuur en kleine en middelgrote ondernemingen verder te ontsluiten.

Het ontwikkelen van nieuwe KMU-prioriteiten

De Commissie zal verdere prioriteiten ontwikkelen. Zij zal de ontwikkeling van markten voor persoonlijke pensioenen en andere financiële retaildiensten ondersteunen om de Europeanen aan te moedigen hun besparingen beter aan te wenden.

Zij zal een deskundigengroep oprichten voor de ontwikkeling van een brede Europese strategie inzake duurzame financiering, zowel ter ondersteuning van investeringen in groene technologieën als om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel groei kan financieren op een manier die duurzaam is.

Technologie is momenteel een aanjager van snelle veranderingen in de financiële sector en heeft de kracht om de rol van de kapitaalmarkten te vergroten en deze dichter bij ondernemingen en investeerders te brengen. Ook de consumenten profiteren hiervan doordat een breder assortiment diensten wordt aangeboden. Dit innovatieve potentieel moet worden benut. De Commissie zal werken aan de ontwikkeling van een gecoördineerde beleidsaanpak die de ontwikkeling van FinTech ondersteunt in een passend regelgevingskader.

Effectief en consistent toezicht is van essentieel belang om voor beleggersbescherming te zorgen, de integratie van de kapitaalmarkten te bevorderen en financiële stabiliteit te waarborgen. De Commissie zal in nauwe samenwerking met het Europees Parlement en de Raad de verdere stappen met betrekking tot het toezichtskader bekijken die nodig zijn om ten volle te kunnen profiteren van de KMU.

De Commissie zal in het kader van de evaluatie halfweg van de KMU in 2017 die binnenkort van start gaat de ontwikkelingen blijven monitoren en verdere maatregelen voorstellen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de KMU.

Achtergrond

De kapitaalmarktenunie is gericht op een beter koppelen van besparingen en investeringen en een versterking van het Europese financiële systeem door het aanbieden van alternatieve bronnen van financiering en het vergroten van de opties voor retail- en institutionele beleggers. Het wegnemen van belemmeringen voor het vrij verkeer van kapitaal over de grenzen heen zal de economische en monetaire unie versterken door het ondersteunen van economische convergentie en door bij te dragen tot het opvangen van economische schokken in de eurozone en daarbuiten, en zal de Europese economie veerkrachtiger maken.

Op 30 september 2015 heeft de Commissie een actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie (KMU) aangenomen. In het actieplan wordt een programma van maatregelen uiteengezet om tegen 2019 de bouwstenen van een geïntegreerde kapitaalmarkt in de Europese Unie in te voeren.

Het actieplan is opgebouwd rond de volgende kernbeginselen:

  • Meer kansen scheppen voor investeerders
  • Financiering koppelen aan de reële economie
  • Een sterker en veerkrachtiger financieel stelsel bevorderen
  • De financiële integratie verdiepen en zorgen voor meer concurrentie

Op 25 april 2016 heeft de Commissie de balans opgemaakt van de vorderingen die in de eerste zes maanden na de goedkeuring van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie zijn gemaakt en het eerste KMU-voortgangsverslag gepubliceerd.

De Europese Raad van 28 juni 2016 heeft opgeroepen tot snelle en vastberaden vooruitgang om voor een gemakkelijkere toegang tot financiering voor bedrijven te zorgen en om investeringen in de reële economie te ondersteunen door vaart te zetten achter de uitvoering van de KMU-agenda.

Meer informatie:

Mededeling over de kapitaalmarktenunie - versnellen van de hervorming

Actieplan over de opbouw van een kapitaalmarktenunie

Kapitaalmarktenunie: Eerste voortgangsverslag

IP/16/3001

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven