r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement (met de State of the Union), Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 september 2017 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen A. (Antonio) Tajani , V. (Valdis) Dombrovskis , J.C. (Jean-Claude) Juncker , M.L.P. (Marianne) Thyssen e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   DEBAT VAN PRIORITAIR BELANG      

 

38

   

point

Toestand van de Unie

Verklaring van de voorzitter van de Commissie

[2017/2709(RSP)]

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

78

 

***

vote

Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS)

Aanbeveling:  Roberts Zīle (A8-0260/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Republiek IJsland, de Republiek Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Servië, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA)

[COM(2006)011315654/2016 - C6-0218/2006 - 2006/0036(NLE) ]

Commissie vervoer en toerisme

73

 

*

vote

Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen

Verslag:  Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacrylamide (acryloylfentanyl) aan controlemaatregelen

[08858/2017 - C8-0179/2017 - 2017/0073(NLE) ]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

25

   

vote

De politieke betrekkingen van de EU met India

Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

Verslag over de politieke betrekkingen van de EU met India

[2017/2025(INI) ]

Commissie buitenlandse zaken

83

   

vote

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië

Verslag:  Giovanni La Via (A8-0280/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië

[COM(2017)0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)]

Begrotingscommissie

84

   

vote

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië

Verslag:  Jens Geier (A8-0281/2017)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Italië

[11813/2017 - C8-0304/2017 - 2017/2109(BUD)]

Begrotingscommissie

82

   

vote

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

Verslag:  Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2017/002 FI Microsoft 2)

[COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)]

Begrotingscommissie

90

Deadline

***I

vote

Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021

Verslag:  Julie Girling (A8-0258/2017)

Verslag over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG om de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten voort te zetten en de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 voor te bereiden

[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD) ]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

91

Deadline

***I

vote

Opname van broeikasgasemissies en ‑verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader

Verslag:  Norbert Lins (A8-0262/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

[COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD) ]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

74

Deadline

***I

vote

Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

Verslag:  Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

[COM(2016)0434 - C8-0247/2016 - 2016/0198(COD) ]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

108

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 105: Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 2 juni 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing

[2017/2836(RSP)]

B8-0497/2017

88

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS- 68416-4

[2017/2780(RSP)]

B8-0498/2017

109

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 106: ontwerp van uitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/6 van de Commissie wat betreft diervoeders en levensmiddelen die vallen onder bijzondere voorwaarden voor de invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima

[2017/2837(RSP)]

B8-0502/2017

81

Deadline

 

vote

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2

Verslag:  Jens Geier (A8-0282/2017)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017 om de begrotingsmiddelen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te verhogen en de jongerenwerkloosheid in de Europese Unie verder terug te dringen, alsmede om de personeelsformaties van het gedecentraliseerde agentschap ACER en de gemeenschappelijke onderneming SESAR2 te actualiseren

[11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)]

Begrotingscommissie

27

Deadline

 

vote

Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB

Verslag:  Bodil Valero (A8-0264/2017)

Verslag over wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB

[2017/2029(INI) ]

Commissie buitenlandse zaken

33

Deadline

 

vote

De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika

Verslag:  Javi López (A8-0268/2017)

Verslag over de politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika

[2017/2027(INI) ]

Commissie buitenlandse zaken

12

Deadline

 

vote

Corruptie en mensenrechten in derde landen

Verslag:  Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

Verslag over corruptie en het effect op de mensenrechten in derde landen

[2017/2028(INI) ]

Commissie buitenlandse zaken

15:00 - 23:00   Debatten      

 

104

   

point

Dieselgate: verbetering van EU-normen op het gebied van milieu, gezondheid en consumentenrechten in verband met recente acties van lidstaten, waaronder Duitsland en Oostenrijk

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2017/2835(RSP)]

85

   

point

Brandveiligheid in gebouwen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2764(RSP)]

71

Deadline

***I

point

Toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

Verslag:  Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD) ]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

57

Deadline

***I

point

Verlenging van het Europees statistisch programma tot 2020

Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017, door verlenging tot 2018-2020

[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD) ]

Commissie economische en monetaire zaken

75

Deadline

***I

point

Europese durfkapitaalfondsen en Europese sociaalondernemerschapsfondsen

Verslag:  Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen en Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD) ]

Commissie economische en monetaire zaken

111

   

point

Orkaan Irma

Verklaring van de Commissie

[2017/2839(RSP)]

89

Deadline

***I

point

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

Verslag:  Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD) ]

Commissie visserij

56

Deadline

 

point

De toekomst van het Erasmus+-programma

Mondelinge vraag - [2017/2740(RSP)]

         

Petra Kammerevert (O-000062/2017 - B8-0326/2017)

Commissie cultuur en onderwijs

Commissie

De toekomst van het programma Erasmus+

     

point

Gecombineerde behandeling - Handel met Chili

15

Deadline

   

-

Modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili

Verslag:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Verslag over de aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO voor de onderhandelingen over de modernisering van de handelspijler van de Associatieovereenkomst EU-Chili

[2017/2057(INI) ]

Commissie internationale handel

14

 

***

 

-

Overeenkomst tussen de EU en Chili inzake de handel in biologische producten

Aanbeveling:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische producten

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE) ]

Commissie internationale handel

16

 

***

 

-

Protocol bij de associatie-overeenkomst tussen de EU en Chili (toetreding van Kroatië)

Aanbeveling:  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE) ]

Commissie internationale handel

Delen

Inhoud

1.

Besluitpunten

  1. Goedkeuring (Advies Parlement in eerste lezing)
  2. Goedkeuring (Advies Parlement in eerste lezing)

2.

Plenaire vergadering Europees Parlement

3.

Europees Parlement (EP)

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven