r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Trojka Estland, Bulgarije, Oostenrijk

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen van Estland, Bulgarije en Oostenrijk werkten van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018 samen als trojka voor de duur van 18 maanden. Ze stelden een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen hebben gewerkt.

Estland was voorzitter van 1 juli t/m 31 december 2017, Bulgarije was voorzitter van 1 januari t/m 30 juni 2018 en Oostenrijk sloot de trojka af met het voorzitterschap van 1 juli t/m 31 december 2018.

Delen

Inhoud

1.

Gezamenlijke prioriteiten

Half september 2016 vergaderden Estland, Bulgarije en Oostenrijk voor het eerst gezamenlijk om tot een gezamenlijk beleidsprogramma te komen. In het programma werden de afzonderlijke prioriteiten van de drie voorzitterschappen op elkaar afgestemd. Tot die prioriteiten behoorden onder andere het stimuleren van investeringen en innovatie ten behoeve van de werkgelegenheid, het verbeteren van de Europese concurrentiepositie door de vaardigheden van werkenden te verbreden, het uitdiepen van de Economische Monetaire Unie (EMU), het bestrijden van discriminatie, het aansturen op een toekomstbestendig klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

Op 20 juni 2017 werd het programma, opgesteld door de trojka in samenwerking met de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de Europese Commissie, goedgekeurd door de Raad Algemene Zaken.

Voorzitterschap Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk zou de tweede helft van 2017 voorzitter van de Europese Unie worden. Vanwege het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU werd besloten het schema aan te passen zodat het Verenigd Koninkrijk geen voorzitter meer zou zijn. Het Verenigd Koninkrijk, Estland en Bulgarije hadden al driemaal vergaderd als trojka voordat het brexit-referendum plaatsvond.

2.

Afzonderlijke accenten

Naast gezamenlijke beleidsdoelen hadden de afzonderlijke voorzitterschappen ook eigen thema's.

Estland

Estland zette zich tijdens het voorzitterschap in voor een slagvaardig en verenigd Europa. Het legde daarbij accent op toekomstbestendigheid, zoals innovatie, de digitale interne markt en veiligheid.

Voor een open en innovatieve Europese economie kwam de nadruk te liggen op toegankelijkheid voor bedrijven tot de interne markt en het benutten van technologische innovatie. Digitale aspecten hierbij waren de verbetering van consumentenrechten bij online aankopen en het aanpakken van geo-blocking.

Op het gebied van veiligheid zette Estland zich in voor een verhoging van defensie-uitgaven. Ook werd de 'permanente structurele samenwerking' opgericht voor nauwere Europese samenwerking op defensiegebied. Daarnaast was er extra aandacht voor digitale veiligheid en probeerde Estland tevergeefs een overkoepelend Europees systeem voor visa- en reisinformatie op te zetten.

Om een sociaal en duurzaam Europa te stimuleren zette Estland zich in voor een akkoord over de detacheringsrichtlijn en de lancering van de sociale pijler. Op milieugebied bereikte de EU onder Ests voorzitterschap een herziening van het emissiehandelssysteem en verdergaande recyclingregelingen.

De Brexit was een belangrijk punt op de agenda. Het Ests voorzitterschap heeft zich niet actief gemengd in de onderhandelingen over de uittreding van Groot-Brittannië.

Bulgarije

Bulgarije vervulde van 1 januari tot 30 juni 2018 de rol als voorzitter. Aansluitend op de gemeenschappelijke doelen van de trojka richtte Bulgarije zich op de volgende doelen:

  • De toekomst van de Europese Unie
  • De Westelijke Balkan
  • Veiligheid en stabiliteit in een sterk en verenigd Europa
  • Digitale economie en vaardigheden voor de toekomst

Oostenrijk

Oostenrijk nam op 1 juli 2018 het voorzitterschap over van Bulgarije. Oostenrijk richtte zich gedurende de tweede helft van 2018 op de volgende doelen:

  • veiligheid en de strijd tegen illegale immigratie
  • veiligstellen van de welvaart en het concurrentievermogen van Europa door middel van digitalisatie
  • stabiliteit in de Westelijke Balkan

Oostenrijk sprak zich daarbij uit tegen verdere centralisatie in de EU en benadrukt het principe van subsidiariteit. De doelstellingen werden samengevat onder het motto 'Een Europa dat beschermt'.

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven