r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Detachering van werknemers: Commissie bespreekt bezorgdheden van nationale parlementen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 20 juli 2016.

Herzieningsvoorstel niet strijdig met subsidiariteitsbeginsel

Het college heeft vandaag een Communication goedgekeurd waarin zij opnieuw haar proposal for a revision of the Posting of Workers Directive evalueert met betrekking tot het subsidiariteitscontrolemechanisme dat verschillende nationale parlementen in mei hebben ingeleid. Na hun standpunten zorgvuldig te hebben bestudeerd, concludeert de Commissie dat het voorstel voor een herziening van de richtlijn niet strijdig is met het subsidiariteitsbeginsel.

De Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, zei hierover: "De meningen van de nationale parlementen zijn van groot politiek belang voor de Commissie en ik ben hen erg dankbaar voor hun actieve betrokkenheid. Wij hebben alle aangevoerde argumenten van de nationale parlementen zorgvuldig geanalyseerd en hebben hun bezorgdheden met hen besproken. Alles bij elkaar genomen, hebben we geconcludeerd dat ons voorstel volledig in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel en wij zullen het dan ook handhaven. De detachering van werknemers is van nature een grensoverschrijdende aangelegenheid. De Commissie-Juncker blijft zich inzetten voor het vrije verkeer van personen volgens regels die voor iedereen duidelijk en eerlijk zijn en op het terrein worden gehandhaafd."

Met deze herziening van de detacheringsrichtlijn brengt de Commissie duidelijk haar verbintenis voor een diepere en eerlijkere interne markt in de praktijk, zoals vastgesteld in haar Political Guidelines. De herziening brengt verandering op drie belangrijke gebieden: de bezoldiging van gedetacheerde werknemers, de langetermijndetachering en de regels voor uitzendkrachten. In het voorstel wordt vastgesteld dat in het algemeen voor gedetacheerde werknemers dezelfde voorschriften voor bezoldiging en arbeidsvoorwaarden moeten gelden als voor lokale werknemers.

De Commissie heeft de bezorgdheden van de nationale parlementen rond subsidiariteit zorgvuldig geanalyseerd en heeft de aangevoerde kwesties met hen besproken in een open politieke dialoog alvorens tot een conclusie te komen. De aangevoerde argumenten werden in overweging genomen om te bepalen of de doelstelling van de voorgestelde wijziging van de richtlijn inderdaad beter op EU-niveau kan worden bereikt. Vandaag bevestigt de Commissie dat het passend is om de regels die van toepassing zijn op de detachering van werknemers op EU-niveau te bepalen, zoals sinds 1996 het geval is. Met het voorstel wil de Commissie ervoor zorgen dat werknemers die arbeid verrichten op dezelfde plaats door dezelfde dwingende regels worden beschermd, ongeacht of zij lokale of gedetacheerde werknemers zijn. De verplichting voor alle lidstaten om deze regels toe te passen in alle sectoren van de economie kan niet op nationaal niveau worden bepaald, maar moet op EU-niveau worden vastgesteld. Het voorstel eerbiedigt tevens volledig en uitdrukkelijk de bevoegdheid van de lidstaten om de lonen vast te stellen in overeenstemming met de nationale praktijken.

Hoewel de overweging van de argumenten door de Commissie overeenkomstig het subsidiariteitscontrolemechanisme beperkt bleef tot de subsidiariteitskwestie, stuurt de Commissie de nationale parlementen ook individuele antwoorden op hun specifieke opmerkingen en bezorgdheden die buiten deze kwestie vallen. Deze brieven zullen in de komende dagen here bekend worden gemaakt. Gezien het politieke belang zal de Commissie haar politieke dialoog met de betrokken parlementen voortzetten tijdens het wetgevingsproces dat in de komende maanden wordt voltrokken. De conclusie van vandaag moet de deur openen voor de verdere verwerking van het dossier door de Raad en het Europees Parlement.

Achtergrond

Op 8 maart 2016 heeft de Commissie een voorstel (COM(2016) 128 final) ingediend voor een gerichte herziening van de detacheringsrichtlijn (Directive 96/71/EC), waarin een reeks verplichte voorschriften in verband met de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor gedetacheerde werknemers worden vastgesteld. De richtlijn bepaalt dat het beginsel van gelijke behandeling ten opzichte van lokale werknemers ook voor gedetacheerde uitzendkrachten geldt en sluit daardoor aan bij de huidige wetgeving inzake uitzendarbeid.

Doordat enkele landen een tweekamerstelsel hebben, heeft het parlement van elke lidstaat twee stemmen in het kader van het subsidiariteitscontrolemechanisme. 14 kamers van de nationale parlementen van elf lidstaten (Bulgarije, Denemarken, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië) hebben gemotiveerde adviezen ingediend waarin zij stellen dat het voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel. Dit heeft geleid tot het subsidiariteitscontrolemechanisme (de zogenoemde gelekaartprocedure). Bovendien hebben de nationale parlementen van vijf lidstaten (Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) adviezen ingediend waaruit blijkt dat het voorstel van de Commissie inderdaad strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Overeenkomstig het subsidiariteitscontrolemechanisme heeft de Commissie haar voorstel opnieuw onderzocht om het te kunnen wijzigen, intrekken of handhaven. Alvorens een besluit te nemen, is de Commissie een politieke dialoog aangegaan met de nationale parlementen via bijeenkomsten van eerste vicevoorzitter Timmermans en commissaris Thyssen met de Conferentie van in communautaire aangelegenheden gespecialiseerde organen (COSAC).

Het subsidiariteitscontrolemechanisme is van toepassing op gebieden die niet onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie vallen. De parlementen hebben 8 weken de tijd om een met redenen omkleed advies in te dienen indien zij van oordeel zijn dat een ontwerp van wetgevingshandeling strijdig is met het subsidiariteitsbeginsel. De drempel voor de inleiding van de gelekaartprocedure is een derde van de stemmen die aan de nationale parlementen zijn toegewezen. Als de procedure wordt ingeleid, moet de Commissie het voorstel opnieuw onderzoeken en besluiten of zij het voorstel handhaaft, wijzigt of intrekt en haar besluit motiveren.

Meer informatie

IP/16/466: Herziening detacheringsrichtlijn - persbericht

MEMO/16/467: Herziening detacheringsrichtlijn - veelgestelde vragen

Volg Marianne Thyssen op Twitter en Facebook

Abonneer u op de gratis newsletter on employment, social affairs and inclusion van de Europese Commissie

IP/16/2546

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven