r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Werkprogramma Europese Commissie 2017

Juncker

In het werkprogramma voor 2017 van de Europese Commissie ligt de nadruk op de tien prioriteiten uit de politieke beleidslijnen van de Commissie uit 2014. De Commissie wil zich richten op 'de grootste uitdagingen waar Europa momenteel mee te maken heeft'. Daarnaast is er in dit werkprogramma veel aandacht voor het verbeteren van bestaande wetgeving. De titel van het programma luidt: 'Een Europa dat ons beschermt, sterker maakt en verdedigt'.

Delen

Inhoud

1.

Belangrijkste punten uit het werkprogramma 2017

Nieuwe initiatieven

De Commissie-Juncker lanceerde eind oktober 2016 het werkprogramma voor 2017. Daarin dient de Europese Commissie 21 initiatieven in. Dat zijn er twee minder dan in 2015 en 2016. De belangrijkste voorstellen zijn:

Ook heeft de Commissie 34 hangende prioritaire voorstellen geselecteerd die in de laatste twee jaar zijn gepresenteerd en die, mits snel goedgekeurd door het Parlement en de Raad, tot tastbare resultaten kunnen leiden.

Bestaande wetgeving verbeteren

Naast het indienen van betere wetsvoorstellen wil de Commissie zich ook dit jaar weer richten op het intensiever controleren van al bestaande wetgeving. Dit zal worden gedaan door het REFIT-programma. Dat programma moet garanderen dat de EU-wetgeving geschikt blijft voor het beoogde doel en tot de beoogde resultaten leidt.

In het werkprogramma voor 2017 staan 18 nieuwe REFIT-acties om de kwaliteit van de bestaande EU-wetgeving te herzien.

Intrekken eerdere voorstellen

De Commissie stelt ook voor om 19 hangende wetgevingsvoorstellen in te trekken omdat zij achterhaald zijn. Daarnaast worden 16 bestaande wetgevingsinstrumenten ingetrokken omdat zij verouderd zijn.

2.

Nederlandse insteek

Kabinet

Volgens het Nederlandse kabinet weerspiegelt het werkprogramma het doel van de Europese Commissie dat de EU presteert en beschermt, met name op de kernthema’s migratie, veiligheid en de interne markt. Het is wel zaak dat die ambitie van de Commissie de komende periode ook echt wordt omgezet in daden, waarmee de EU laat zien dat zij zich daadwerkelijk concentreert op haar hoofdtaken.

Het kabinet spreekt onder meer steun uit voor de volgende plannen:

 • het voornemen van de Commissie sterker in te zetten op de naleving van Europese wet- en regelgeving door de lidstaten
 • de aankondiging om structurele ondersteuning te geven aan lidstaten om tot een investeringsvriendelijke omgeving te komen
 • de voortzetting van de focus op economische groei, banen en innovatie
 • het streven naar een open, op regels gebaseerd handelssysteem
 • een duurzame aanpak van de huidige vluchtelingen- en migratieproblematiek
 • de prioriteit om bestaande regelgeving te herzien, te verbeteren waar het kan en ervoor te zorgen dat regels niet leiden tot onnodige bureaucratie en administratieve lasten

Tweede Kamer

De Tweede Kamer wil extra aandacht geven aan een aantal voorstellen die in het werkprogramma zijn opgenomen. Dat zijn:

 • het jongereninitiatief
 • voorstellen omtrent belastingwetgeving voor bedrijven
 • de uitwerking van de Energie-Unie
 • het nieuwe meerjarig financieel kader
 • antidumping wetgeving en handelsbeschermingsmaatregelen
 • arbeidsvoorwaarden in het wegvervoer
 • voorstellen over de weginfrastructuur, en met name omtrent veiligheidseisen

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven