r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring over het besluit van commissaris Lord Hill om ontslag te nemen uit de Europese Commissie en over de overdracht van de portefeuille Financiële diensten aan vicevoorzitter Valdis Dombrovskis

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op zaterdag 25 juni 2016.

Commissaris Lord Hill, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie, heeft Commissievoorzitter Juncker in kennis gesteld van zijn besluit om ontslag te nemen uit zijn functie als Europees commissaris.

Voorzitter Jean-Claude Juncker: "Met grote spijt heb ik het besluit van Lord Hill om ontslag te nemen uit de Europese Commissie aanvaard. Lord Hill is een ervaren politicus voor wie ik diep respect koester en die ik van harte bedank voor zijn loyaal en professioneel werk als lid van mijn team.

Aan het begin van de ambtstermijn van deze Commissie wilde ik de Britse commissaris de bevoegdheid voor Financiële diensten geven, als teken van mijn vertrouwen in het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Tot mijn grote spijt is die situatie nu aan het veranderen. Ik heb geprobeerd Lord Hill te overtuigen om als commissaris aan te blijven. Ik zie hem als een ware Europeaan en niet alleen als de Britse commissaris. Ik heb echter begrip voor zijn besluit en ik respecteer het.

De Commissie moet doorgaan met haar werkzaamheden. Na te hebben gesproken met Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, heb ik Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter belast met de Euro en Sociale dialoog, gevraagd om de portefeuille Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie over te nemen. In zijn rol als vicevoorzitter coördineert Valdis Dombrovskis al veel van de belangrijke dossiers in deze portefeuille, en werkt hij nauw samen met andere commissarissen, het Europees Parlement en de Raad over verscheidene belangrijke wetgevingsvoorstellen op dit gebied, zoals het Europees depositoverzekeringsstelsel. Met zijn ervaring, deskundigheid en zijn goed netwerk van leden van het Europees Parlement, ministers van Financiën en premiers, bevindt vicevoorzitter Dombrovskis zich in een ideale positie om de continuïteit van de portefeuille Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie te garanderen."

Overeenkomstig het interinstitutioneel Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie heeft voorzitter Juncker Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, in kennis gesteld van het ontslag van Lord Hill en van zijn voornemen om de portefeuille aan vicevoorzitter Dombrovskis over te dragen, zodat de relevante raadpleging van het Parlement kan plaatsvinden (punt 7 van het interinstitutioneel kaderakkoord). Het ontslag van Lord Hill zal ingaan op 15 juli (middernacht), terwijl het besluit van Commissievoorzitter Juncker om zijn portefeuille over te dragen, op 16 juli van kracht zal worden. Dit zal zorgen voor een ordelijke overdracht van deze belangrijke portefeuille.

Overeenkomstig de EU-Verdragen telt de Commissie één commissielid van elke lidstaat. Voorzitter Juncker is bereid om snel met de Britse premier mogelijke namen te bespreken voor een commissaris van Britse nationaliteit, alsook de toewijzing van een portefeuille.

Artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat de leden van de Commissie op grond van hun algemene bekwaamheid en Europese inzet worden gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden. Vanuit procedureel oogpunt vereist de benoeming van een nieuwe commissaris van Britse nationaliteit onderlinge overeenstemming tussen de voorzitter van de Commissie en de Raad, na raadpleging van het Europees Parlement (artikel 246, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Bovendien vereist het interinstitutioneel Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie dat de voorzitter van de Commissie "ernstig rekening" houdt met het resultaat van de raadpleging van het Parlement alvorens met het besluit van de Raad tot benoeming van het nieuwe lid van de Commissie in te stemmen (punt 6 van het kaderakkoord).

BIJLAGE 1

Relevante verdragsbepalingen

Artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie

3. [...]

De leden van de Commissie worden op grond van hun algemene bekwaamheid en Europese inzet gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

De Commissie oefent haar verantwoordelijkheden volkomen onafhankelijk uit. Onverminderd artikel 18, lid 2, vragen noch aanvaarden de leden van de Commissie instructies van enige regering, instelling, orgaan of instantie. Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt of met de uitvoering van hun taak.

Artikel 246, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

[...]

In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt het lid voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid van dezelfde nationaliteit, dat overeenkomstig de criteria van artikel 17, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement door de Raad wordt benoemd.

[...]

BIJLAGE 2

Uittreksel uit de relevante bepaling van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie:

DEEL II. POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID

Punten 6 en 7:

(6) Wanneer het overeenkomstig artikel 246, tweede alinea, van het VWEU nodig wordt te voorzien in de vervanging van een lid van de Commissie tijdens diens ambtstermijn, houdt de voorzitter van de Commissie ernstig rekening met het resultaat van de raadpleging van het Parlement alvorens met het besluit van de Raad in te stemmen.

Het Parlement draagt er zorg voor, dat zijn procedures met de grootst mogelijke spoed worden afgewikkeld, zodat de voorzitter van de Commissie ernstig rekening kan houden met het standpunt van het Parlement, voordat het nieuwe lid wordt benoemd.

Op dezelfde manier houdt de voorzitter van de Commissie overeenkomstig artikel 246, derde alinea, van het VWEU ernstig rekening met het standpunt van het Parlement, indien de resterende duur van de ambtstermijn van de Commissie kort is.

Wanneer de voorzitter van de Commissie tijdens de ambtstermijn voornemens is de verdeling van de taken over de leden van de Commissie te wijzigen, overeenkomstig artikel 248 van het VWEU, stelt hij het Parlement hiervan, tijdig voor de relevante raadpleging van het Parlement over deze wijzigingen, in kennis. Het besluit van de voorzitter om de portefeuilles te herschikken kan onmiddellijk van kracht worden. Het besluit van de voorzitter om de portefeuilles te herschikken wordt onmiddellijk van kracht.

STATEMENT/16/2332


Delen

Terug naar boven