r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Sociale pijler van Europa

Jean-Claude Juncker stelde de sociale pijler voor
Bron: © European Union, 2016

De sociale pijler van Europa is een initiatief om de rechten van burgers op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheid te versterken. Ook is de pijler opgericht om regelgeving in verschillende landen beter op elkaar af te stemmen. De sociale pijler van Europa is gericht op de landen binnen de eurozone , maar andere EU-lidstaten kunnen ook meedoen als ze dat willen.

Werkgelegenheid en sociale zekerheid zijn beleidsterreinen waarover EU-lidstaten zelf besluiten . De voorstellen in het kader van de sociale pijler zijn dan ook bedoeld als aanvulling en aanmoediging voor de lidstaten. Volgens de Commissie Juncker funcitioneren nationale arbeidsmarkten en sociale zekerheidsstelsels beter als de landen in de eurozone hun regelgeving op elkaar afstemmen. Ook kunnen economische crises hierdoor beter opgevangen worden.

Commissievoorzitter Juncker kondigde op 9 september 2015 in zijn 'State of the Union' de Europese pijler van sociale rechten aan. De pijler is op 17 november 2017 gezamenlijk ondertekend door het Europees Parlement , de Raad en de Commissie . Dit gebeurde op de 'Sociale Top voor eerlijke banen en groei' in het Zweedse Göteborg. Binnen de pijler worden wets- en beleidsvoorstellen gedaan door de Commissie. Deze voorstellen worden vervolgens met de gewone wetgevingsperiode behandeld. Het Social Fairness Package van maart 2018 bevat de eerste reeks voorstellen om de sociale pijler in praktijk te brengen.

Delen

Inhoud

1.

Het initiatief tot de sociale pijler

Met de ervaringen van de recente economische crisis in het achterhoofd, meende de Europese Commissie dat het toekomstige succes van de eurozone bepaald zou worden door het goed functioneren van de nationale arbeidsmarkten, de effectiviteit van de sociale zekerheidsstelsels en door het vermogen van de nationale economieën om schokken op te vangen en zich aan te passen.

Om die zaken te verbeteren besloot de Europese Commissie te bouwen aan een Europese pijler van sociale rechten. De pijler is erop gericht de huidige sociale regels binnen de Europese wetgeving aan te vullen en daar verder op voort te bouwen. De voorgestelde beginselen komen echter niet in de plaats van bestaande sociale rechten, maar ze bieden een maatstaf om de prestaties van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten te vergelijken, te verbeteren en de lidstaten te prikkelen om de sociale rechten in hun land te versterken.

De pijler omvat drie thema's:

  • gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt, ondersteund door het principe van een leven lang leren
  • goede, betrouwbare arbeidsvoorwaarden waar een goede balans is tussen zowel sociale zekerheid en flexibiliteit als tussen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers
  • het waarborgen van goede sociale voorzieningen als kinderopvang en zorg

Eerlijker verdeling baten globalisering

Sociale verworvenheden staan onder druk door de nadelige effecten van globalisering. Kort na het lanceren van de sociale pijler bracht de Europese Commissie een discussienota uit over het tegengaan van de negatieve gevolgen van globalisering zonder daarbij de voordelen op te geven. Uitgangspunt is dat vrijhandel welvaart creëert, en dat het sluiten van grenzen economische schade met zich meebrengt.

Oplossingen die de Commissie voorstaat zijn onder andere:

  • meer aandacht voor onderwijs en het blijven omscholen van werknemers
  • een eerlijker belastingstelsel waar belastingontduiking wordt bestreden
  • handel drijven op een gelijk speelveld, waar toegang de markt van onze partners net zo open is als de mogelijkheden die Europa hen biedt; de EU mag wel strenge regels stellen over arbeidsvoorwaarden en milieunormen
  • investeren in de economie, met extra aandacht voor innovaties in duurzaamheid en digitalisering

Net als bij de sociale pijler geldt dat de Commissie samenwerking tussen lidstaten, regio's en steden wil ondersteunen maar dat het zwaartepunt van te nemen actie bij de nationale overheden ligt.

2.

De rol van de EU in sociaal beleid

Volgens het subsidiariteitsbeginsel zijn in de eerste plaats de lidstaten bevoegd over hun eigen sociale- en werkgelegenheidsbeleid. Dat omvat met name de arbeidswetgeving en de organisatie van de sociale zekerheidsstelsels. In EU-verdragen is de ondersteunende en aanvullende rol van de Europese Unie omschreven. Aangezien de pijler voor sociale rechten voornamelijk bedoeld is om de deelnemende lidstaten aan te moedigen maatregelen te nemen op gebieden waar de lidstaten primair bevoegd zijn, betreft de pijler ook beleidsterreinen waar de EU oorspronkelijk beperkt bevoegd is wetgevend op te treden.

Een van die gebieden is de pensioenvoorziening. Hoewel de EU op dit terrein slechts beperkt bevoegd is, lanceerde Brussel eind juni 2017 een plan voor een Europese pensioenvoorziening (PEPP). Veel Europeanen leggen namelijk geen geld opzij voor de oude dag en de meeste Europese landen kennen geen collectief pensioensysteem. Mensen die stoppen met werken zijn dan grotendeels aangewezen op financiële steun van de staat. Dit dreigt, gezien de verwachte vergrijzinggolf, voor veel lidstaten onbetaalbaar te worden. Daarom stuurt de Europese Commissie aan op een aanvullend, Europees pensioen. Overigens gaat dit plan de bestaande staats- en individuele pensioenen niet vervangen.

3.

De positie van Nederland

Nederland staat in beginsel positief tegenover het initiatief van de Commissie voor het ontwerp van een Europese pijler van sociale rechten. De Nederlandse regering stelde dat goed functionerende arbeidsmarkten en sociale zekerheidsstelsels van cruciaal belang zijn om uitdagingen op sociaal terrein het hoofd te bieden, banen te creëren en economische groei te realiseren waarbij ook zwakkere groepen kansen krijgen. De integrale benadering, waarbij met een brede blik naar verschillende thema’s wordt gekeken, maakt het mogelijk om bestaand EU-beleid te verbeteren en aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

De Nederlandse regering benadrukte wel dat het nog onduidelijk is welke juridische vorm de pijler precies gaat krijgen en dat het daardoor nog niet mogelijk is om het initiatief volledig te beoordelen. In het definitieve voorstel is het, volgens het Nederlandse kabinet, vooral van belang dat de pijler geen inbreuk maakt op de bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de lidstaten. Sommige beginselen lijken namelijk beperkingen op te leggen aan het nationaal beleid en te overlappen met bestaande Europese instrumenten. Bij de verdere ontwikkeling van het voorstel moet dus gelet worden op het subsidiariteitsbeginsel .

Premier Mark Rutte benadrukte na de Sociale Top in november 2017 dat het in eerste instantie om nationale onderwerpen gaat, maar dat samenwerking op Europees niveau wel mogelijk is.

4.

Besluitvorming en beleidsvoorstellen

In 2016 heeft de Commissie actief contact gehad met alle belanghebbende partijen. Deze uitgebreide raadpleging is in een mededeling samengevat en vormt het uitgangspunt voor het opzetten van de Europese sociale pijler.

Concrete voorstellen op alle benoemde terreinen zullen de sociale pijler invulling moeten geven. Het eerste voorstel van eind april 2017 betrof een maatregel om Europees een minimum aantal dagen voor vader- en ouderschapsverlof vast te leggen.

In maart 2018 kwam de Commissie met het Social Fairness Package: een aantal concrete initiatieven om de sociale pijler van de EU in de praktijk te brengen. Deze initiatieven gaan vergezeld van een mededeling over het toezicht op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, dat zal worden ingepast in het Europees semester van beleidscoördinatie.

Het eerste van deze initiatieven is het voorstel om een Europese Arbeidsautoriteit in het leven te roepen. Deze moet werknemers, zelfstandigen, bedrijven en nationale overheden helpen de voordelen van het vrij personenverkeer optimaal te benutten en voor eerlijke arbeidsmobiliteit te zorgen. Daarnaast stelt de Commissie voor om de toegang tot sociale bescherming uit te breiden tot alle werknemers en zelfstandigen.

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven