r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Visumvrij reizen voor Turkse burgers: Europese Commissie maakt weg vrij voor besluit in juni

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 4 mei 2016.

Visumvrij reizen voor Turkse burgers: Europese Commissie maakt weg vrij voor besluit in juni

De Europese Commissie heeft vandaag bij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een voorstel ingediend om de visumplicht voor Turkse burgers af te schaffen, mits de Turkse autoriteiten onverwijld en volgens de afspraken van 18 maart 2016 voldoen aan de resterende benchmarks van het stappenplan voor visumliberalisering. Het voorstel vergezelt een verslag over de vooruitgang van Turkije bij de uitvoering van het stappenplan.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "De vooruitgang die Turkije met name de afgelopen weken heeft geboekt met betrekking tot de benchmarks van het stappenplan voor visumliberalisering, is indrukwekkend. Er zijn nog taken die dringend moeten worden uitgevoerd, maar als Turkije dit tempo volhoudt, zal het ook aan de laatste benchmarks voldoen. Daarom hebben wij een voorstel ingediend om de weg vrij te maken voor een besluit van het Europees Parlement en de lidstaten om de visumplicht af te schaffen, zodra aan de benchmarks is voldaan."

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, voegde hieraan toe: "De Turkse autoriteiten hebben sinds de Europees-Turkse top van 18 maart opmerkelijke vooruitgang geboekt en wij vertrouwen erop dat Turkije zo snel mogelijk op alle fronten resultaat wil boeken. Ervan uitgaande dat onverwijld aan alle benchmarks wordt voldaan, heeft de Commissie besloten een voorstel te doen om Turkije toe te voegen aan de lijst van visumvrije landen. Uiteraard zal de Commissie erop blijven toezien dat aanhoudend aan deze criteria wordt voldaan."

Visumliberalisering voor Turkije is een essentieel onderdeel van de verklaring van de EU en Turkije van 18 maart 2016 waarin werd gesteld dat de uitvoering van het stappenplan voor visumliberalisering zou worden versneld teneinde de visumplicht voor Turkse burgers uiterlijk eind juni 2016 af te schaffen, mits aan alle benchmarks is voldaan. Als de medewetgevers het besluit om Turkije op te nemen in de lijst van visumvrije landen in juni willen goedkeuren, moet de Commissie haar voorstel begin mei indienen, zodat de nationale parlementen acht weken de tijd hebben.

In het vandaag vastgestelde voortgangsverslag worden de vorderingen beoordeeld die Turkije tot op heden heeft geboekt met de uitvoering van de benchmarks. Ook wordt uiteengezet aan welke benchmarks nog niet is voldaan en welke concrete maatregelen Turkije moet nemen om daarin verandering te brengen. Het gaat onder andere om corruptiebestrijding, gegevensbescherming, justitiële samenwerking met alle lidstaten, betere samenwerking met Europol en herziening van de wetgeving en de praktijken op het gebied van terrorisme.

In een aantal uitzonderlijke gevallen heeft de versnelde uitvoering van het stappenplan ertoe geleid dat nog niet aan een aantal benchmarks kon worden voldaan, waaronder de volledige invoering van biometrische paspoorten of de evaluatie van de uitvoering van de overnameovereenkomst tussen de EU en Turkije (die pas vanaf 1 juni volledig van toepassing wordt). De Commissie erkent dat de Turkse autoriteiten op andere punten goede vorderingen hebben gemaakt en zij moedigt hen aan de inspanningen dringend op te voeren om aan alle vereisten te voldoen, zodat de visumplicht eind juni kan worden afgeschaft.

Turkse burgers zullen visumvrij kunnen reizen naar alle lidstaten van de EU (met uitzondering van Ierland en het Verenigd Koninkrijk) en de vier geassocieerde Schengenlanden (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). De vrijstelling van de visumplicht geldt alleen voor korte verblijven van hoogstens 90 dagen (binnen een periode van 180 dagen) voor onder meer zakenreizen, familiebezoek of toerisme. De vrijstelling van de visumplicht geeft geen recht om in de EU te werken. De overige voorwaarden voor toegang tot het Schengengebied blijven van toepassing: zo moeten de betrokkenen onder meer het doel van hun reis staven en bewijzen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken.

Zoals voor alle landen die in bijlage II van de visumverordening zijn vermeld en wier onderdanen visumvrij naar Europa kunnen reizen, zal de begin 2014 ingevoerde vrijwaringsclausule ook gelden voor Turkse onderdanen die visumvrij reizen. Gezien de recente besprekingen met de lidstaten over het EU-visumbeleid in zijn geheel heeft de Commissie vandaag voorgesteld om dit opschortingsmechanisme te versterken, zodat lidstaten gemakkelijker melding kunnen maken van omstandigheden die eventueel tot opschorting kunnen leiden en de Commissie het mechanisme op eigen initiatief kan activeren.

Achtergrond

De Europese Unie is op 16 december 2013 de dialoog over visumliberalisering met Turkije aangegaan, parallel met de ondertekening van de overnameovereenkomst tussen de EU en Turkije. De dialoog over visumliberalisering is gebaseerd op het stappenplan naar een visumvrije regeling met Turkije. In dit document worden de vereisten vermeld waaraan Turkije moet voldoen voordat de Commissie het Europees Parlement en de Raad een wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 kan voorstellen die Turkse burgers vrijstelt van de visumplicht voor korte verblijven van 90 dagen (binnen een periode van 180 dagen) voor zakenreizen, familiebezoek of toerisme in het Schengengebied.

De 72 vereisten van het stappenplan zijn in vijf thematische groepen onderverdeeld: veiligheid van documenten, migratiebeheer, openbare orde en veiligheid, grondrechten en overname van irreguliere migranten.

Op 20 oktober 2014 keurde de Europese Commissie haar eerste verslag goed over de vooruitgang van Turkije bij de uitvoering van het stappenplan voor visumliberalisering. Geëvalueerd werd of aan de verschillende vereisten was voldaan. Bovendien werden aanbevelingen gedaan met het oog op verdere vooruitgang bij de uitvoering van het stappenplan.

Tijdens de Europees-Turkse top van 29 november 2015, waarop het gezamenlijk actieplan van de EU en Turkije in werking trad, verheugde de EU zich over de toezegging van Turkije om sneller te voldoen aan de benchmarks van het stappenplan ten aanzien van alle deelnemende lidstaten. Turkije verbond zich ertoe het stappenplan sneller uit te voeren, onder meer door de toepassing van alle bepalingen van de overnameovereenkomst tussen de EU en Turkije te versnellen.

Op 4 maart 2016 heeft de Europese Commissie haar tweede verslag goedgekeurd over de vooruitgang van Turkije bij de uitvoering van het stappenplan voor visumliberalisering. In het verslag stelt de Commissie tevreden vast dat de Turkse autoriteiten zich thans betrokken en vastberaden opstellen.

Tijdens de Europees-Turkse top van 18 maart heeft Turkije zich ertoe verbonden het stappenplan nog sneller uit te voeren. In de gezamenlijke verklaring na deze bijeenkomst hebben de 28 staatshoofden en regeringsleiders van de EU zich ertoe verbonden de visumplicht voor Turkse burgers uiterlijk eind juni 2016 af te schaffen, mits aan alle 72 benchmarks van het stappenplan is voldaan.

Meer informatie

Vragen & antwoorden: Derde verslag over de vooruitgang van Turkije met de uitvoering van de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering

Factsheet over De vooruitgang van Turkije met de uitvoering van het stappenplan voor visumliberalisering

Vragen & antwoorden: Uitvoering van de verklaring EU-Turkije

Voorstel om Turkije toe te voegen aan de lijst van visumvrije landen voor korte verblijven in de meeste lidstaten van de EU

Derde verslag over de vooruitgang van Turkije met de uitvoering van de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering

Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het derde verslag over de vooruitgang van Turkije met de uitvoering van de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering

Tweede verslag over de vooruitgang van Turkije met de uitvoering van de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering

Eerste verslag over de vooruitgang van Turkije met de uitvoering van de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering

Verklaring EU-Turkije van 18 maart

Actieplan EU-Turkije van 15 oktober, in werking sinds 29 november

IP/16/1622

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven