r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Structural reforms in the member states: Council agrees position on support programme

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 28 april 2016.

Op 28 april 2016 heeft het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper), namens de Raad, de onderhandelingspositie bepaald over een voorstel voor een verordening tot vaststelling van een steunprogramma voor structurele hervormingen, bedoeld om de lidstaten te helpen bij de uitvoering van hervormingen.

Het programma wordt vastgesteld voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020, en beschikt over € 142,8 miljoen aan financiële middelen.

Het Coreper heeft het Nederlandse voorzitterschap verzocht de onderhandelingen met het Europees Parlement te starten.

Doelstellingen

Doelstelling van het programma is bij te dragen tot institutionele, bestuurlijke en structurele hervormingen in de lidstaten met het oog op een beter concurrentievermogen en meer productiviteit, groei, banen, cohesie en investeringen, in het bijzonder in het kader van economische beleidsprocessen, inclusief door bijstand voor de efficiënte en doeltreffende inzet van de fondsen van de Unie. In het kader van het programma zouden maatregelen en activiteiten met een Europese meerwaarde worden gefinancierd.

Financiering

De lidstaten moeten uiterlijk op 31 oktober van elk kalenderjaar een verzoek om financiële steun indienen. De financiële middelen die in het kader van het programma beschikbaar zijn, worden overgeschreven uit andere programma's voor technische bijstand overeenkomstig de verordening gemeenschappelijke bepalingen betreffende de structuurfondsen en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Toezicht en uitvoering

De Commissie zou het programma uitvoeren, dat zou voortbouwen op beste praktijken in verband met technische bijstand aan Cyprus en Griekenland. De Commissie zou tevens toezicht houden op de uitvoering van acties die door het programma worden gefinancierd.


Terug naar boven