r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

LIBOR-schandaal: Korte metten met gerommel cruciale rentetarieven

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 28 april 2016, 12:36.

Belangrijke rentetarieven zoals LIBOR en EURIBOR die bepalend zijn voor onder meer rentes op hypotheken, spaarrekeningen en zakelijke leningen, worden een stuk betrouwbaarder dankzij wetgeving waar het Europees Parlement donderdag mee heeft ingestemd. De verordening waar het om gaat maakt de manier waarop deze 'benchmarks' - zoals LIBOR - tot stand komen transparanter en moet belangenverstrengeling zoals in het verleden voorkomen.

"Ik ben blij dat er nu eindelijk wetgeving is die voorkomt dat benchmarks worden gemanipuleerd. Op deze belangrijke indices, waar bijvoorbeeld hypotheekrentes, de prijzen aan de benzinepomp en de wisselkoers van de Euro vanaf hangen, moet je blindelings kunnen vertrouwen. Ik ben er trots op dat Europa dit nu als eerste werelddeel regelt", zei Cora van Nieuwenhuizen (ALDE, NL), die de wetgeving door het EP heeft geloodst.

De verordening is aangenomen met 505 stemmen voor, 113 tegen en 31 onthoudingen.

Drie categorieën

Onder meer is afgesproken om drie verschillende categorieën benchmarks in het leven te roepen met voor alle drie een ander toezichtregime, afhankelijk van hun invloed op de stabiliteit van de financiële markten.

'Cruciale benchmarks' hebben invloed op financiële instrumenten en contracten van meer dan €500 miljard en kunnen daardoor de stabiliteit van financiële markten in heel Europa aantasten. Een benchmark wordt ook als cruciaal beschouwd als er geen of slechts enkele passende alternatieven voor bestaan, of als er een significant destabiliserend effect zou optreden als de benchmark niet meer zou worden aangeleverd.

'Significante benchmarks' hebben invloed op financiële instrumenten en contracten van meer dan €50 miljard.

'Niet-significante benchmarks' zijn benchmarks die buiten bovengenoemde categorieën vallen.

Toezicht, totstandkoming en transparantie

Onder de nieuwe regels moeten alle personen die betrokken zijn bij de totstandkoming van benchmarks zijn goedgekeurd door een bevoegde instantie, zelfs als het om 'niet-significante benchmarks' gaat. Ze moeten een 'benchmark verklaring' publiceren met een nauwkeurige definitie van hetgeen de benchmark weerspiegelt. De methodologie en procedures op basis waarvan berekeningen worden gemaakt, moeten ook worden weergegeven. Bovendien moet het voor gebruikers duidelijk zijn wat de consequenties zijn van aanpassingen of opheffen van de benchmark zijn voor financiële contracten.

De gegevens die worden gebruikt om benchmarks te bepalen worden onderhevig aan kwaliteitseisen die moeten waarborgen dat de benchmark de realiteit zo accuraat mogelijk weerspiegelen. Als de benchmark is gebaseerd op bijdragen uit verschillende bronnen, moeten deze bronnen betrouwbaar zijn en gebonden zijn aan een gedragscode.

Administrateurs van cruciale benchmarks moeten aantonen geen conflicterende belangen te hebben en worden voortaan strenger gecontroleerd.

Volgende stappen

De verordening moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad en treedt een dag na publicatie in het EU publicatieblad in werking.

REF. : 20160426IPR24757


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven