r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Commissie stelt voor mobiele internetdiensten te stimuleren met hoogwaardige radiofrequenties

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 2 februari 2016.

De Commissie presenteert vandaag een voorstel voor een gecoördineerd gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor mobiele diensten. Dit zal alle Europeanen een betere internettoegang geven en bijdragen tot de ontwikkeling van grensoverschrijdende toepassingen.

Radiofrequenties kennen geen grenzen: het radiospectrum moet beter worden gecoördineerd op EU-niveau om storingen te vermijden en innovatieve diensten, zoals verbonden voertuigen ("connected cars") of gezondheidszorg op afstand, overal in Europa mogelijk te maken. De EU moet ook rekening houden met de toenemende vraag naar draadloze breedband. In 2020 zal er bijna acht keer meer mobiel internetverkeer zijn dan nu. De Commissie neemt nu maatregelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Als onderdeel van haar strategie voor de totstandbrenging van een digitale eengemaakte markt stelt zij een evenwichtige langetermijnaanpak wat betreft het gebruik van de ultrahoge frequentieband (470-790 MHz) voor. Deze frequentieband wordt momenteel hoofdzakelijk gebruikt voor tv-uitzendingen. De Commissie stelt voor om tegen 2020 een groter deel van het spectrum op de frequentieband 700 MHz (694-790 MHz) beschikbaar te stellen voor mobiele diensten. Deze band is ideaal om gebruikers waar ook in Europa hoogwaardig internet te bieden, of zij zich nu in een grote stad, in een afgelegen dorp of op een snelweg bevinden. Frequenties in de sub-700 MHz-frequentieband (470-694 MHz) zullen prioritair beschikbaar blijven voor audiovisuele diensten. Dankzij deze aanpak zullen de Europeanen toegang hebben tot creatieve inhoud via tablets en smartphones - een toenemende tendens - maar ook via de klassieke televisiediensten. Dit voorstel is ook in overeenstemming met de meest recente internationale afspraken over het gebruik van de ultrahoge frequentieband, waaronder de 700 MHz-frequentieband valt.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt: "In de digitale eengemaakte markt heeft het economisch gezien geen zin om radiofrequenties op 28 verschillende manieren te beheren. Vandaag presenteren we een eerste voorstel om het radiospectrum in de EU beter te coördineren. We stellen een gezamenlijke aanpak voor het gebruik van de 700 MHz-frequentieband voor mobiele diensten voor. Deze frequentieband is ideaal voor brede dekking en hoge snelheden. Hierdoor zullen alle Europeanen een internetverbinding van topkwaliteit hebben, ook in plattelandsgebieden, en wordt het pad geëffend voor 5G, het volgende type communicatienetwerk. Tegelijkertijd stellen we de frequenties veilig voor de audiovisuele sector en bevorderen we de ontwikkeling van technologieën die de radiogolven efficiënt gebruiken. Radiospectrum is een schaars goed: we moeten het zo goed mogelijk benutten.”

Günther H. Oettinger, commissaris voor digitale economie en samenleving: "Overal mobiele internettoegang van hoge kwaliteit voor alles en iedereen is enkel mogelijk met een moderne infrastructuur en moderne regels. Met dit voorstel kunnen wij laten zien dat beide mogelijk zijn: een dynamische audiovisuele sector en voldoende radiospectrum voor 5G. De 700 MHz-frequentieband is ideaal voor nieuwe veelbelovende ontwikkelingen, zoals verbonden voertuigen en het internet van de dingen. Ik wil dat Europa koploper wordt op het vlak van 5G. Daarom is het van belang dat alle lidstaten maatregelen treffen tegen 2020.”

Het voorstel omvat twee belangrijke elementen:

  • wat betreft de 700 MHz-band: een gemeenschappelijk tijdschema om het gebruik van draadloze breedband met geharmoniseerde technische eisen daadwerkelijk mogelijk te maken en de daarmee verband houdende maatregelen om deze overgang te coördineren;
  • wat betreft de sub-700 MHz-band: er wordt langetermijnprioriteit gegeven aan de distributie van audiovisuele diensten voor het grote publiek, in combinatie met een flexibele aanpak voor het gebruik van spectrum voor de verschillende niveaus van digitale terrestrische televisie (DTT) in de lidstaten.

Dit voorstel zal het gemakkelijker en goedkoper maken om innovatieve toestellen en diensten te ontwikkelen in de EU: overschakelen tussen verschillende frequentiebanden en voldoen aan uiteenlopende nationale eisen zal niet langer nodig zijn.

Gecoördineerde overgang naar 2020

De Commissie stelt voor dat de 700 MHz-frequentieband uiterlijk op 30 juni 2020 in alle EU-landen wordt toegewezen aan draadloze breedband. Dit houdt gelijke tred met de introductie van 5G, die voorzien wordt vanaf 2020. Om deze termijn te halen, moeten de lidstaten uiterlijk op 30 juni 2017 hun nationale plannen voor netwerkdekking en voor het vrijmaken van deze frequentieband vaststellen en openbaar maken. Zij moeten ook grensoverschrijdende coördinatieovereenkomsten sluiten tegen eind 2017. Die plannen zullen het pad effenen voor een vlotte overgang en een goede netwerkdekking, zodat de digitale kloof kan worden overbrugd en aan de nodige voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot de netwerkdekking voor verbonden voertuigen of gezondheidszorg op afstand.

Twee lidstaten (Duitsland en Frankrijk) hebben al toestemming gegeven voor het gebruik van de 700 MHz-band voor mobiele diensten. Andere lidstaten (Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) hebben plannen opgesteld om in de komende jaren een nieuwe bestemming te geven aan de 700 MHz-frequentieband.

De Commissie rekent op een spoedige goedkeuring van het voorstel door het Europees Parlement en de lidstaten om een voorspelbare en tijdige overgang te kunnen verzekeren.

Achtergrond

De ultrahoge frequentieband (UHF) 470-790 MHz wordt momenteel gebruikt voor digitale terrestrische televisie en voor draadloze microfoons voor programmaproductie en speciale evenementen. De vraag naar draadloze breedbanddiensten neemt sterk toe in Europa, voornamelijk door videoconsumptie op mobiele apparaten. Door de toename van het mobiele dataverkeer neemt de druk op de bestaande netwerkcapaciteit en de vraag naar extra spectrum toe. Dit voorstel voorziet in meer spectrum voor breedband in de 700 MHz-frequentieband (694-790 MHz). Tegelijkertijd wordt het Europese audiovisuele model behouden, dat gratis uitzendingen van openbaar belang aanbiedt en duurzame spectrumcapaciteit in de sub-700 MHz-band (470-694 MHz) vereist.

In 2014 heeft de Commissie voormalig commissaris Pascal Lamy gevraagd om als voorzitter van een groep op hoog niveau, bestaande uit vertegenwoordigers van de mobiele, televisie- en mediasector, een gemeenschappelijk standpunt uit te werken over het toekomstige gebruik van de UHF-band. In het rapport van de voorzitter werd geadviseerd om de 700 MHz-frequentieband te gebruiken voor draadloze breedband en tegelijkertijd het Europese audiovisuele model in stand te houden door de toegang tot spectrum in de sub-700 MHz-band voor terrestrische uitzendingen te garanderen.

De respondenten van de daaropvolgende openbare raadpleging hebben zich uitgesproken voor gecoördineerde EU-maatregelen. De vertegenwoordigers van de lidstaten in de Beleidsgroep Radiospectrum hebben ook een advies goedgekeurd, waarin het voorstel wordt gesteund om via een gecoördineerde EU-aanpak draadloze breedband in de 700 MHz-frequentieband aan te bieden. In dit advies wordt aanbevolen om geharmoniseerde technische eisen vast te stellen, een gemeenschappelijke deadline te bepalen voor de effectieve ingebruikname van de frequentieband, en het langdurige gebruik van de sub-700 MHz-frequentieband voor audiovisuele distributie, waaronder digitale terrestrische televisie (DTT), te garanderen.

Gezien de resultaten van de raadpleging van de betrokken partijen op EU-niveau en de internationale overeenkomsten in het kader van de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU), zet de Commissie met haar maatregelen voor het langetermijngebruik van de UHF-band een nieuwe stap in de richting van een digitale eengemaakte markt en garandeert ze een efficiënt beheer van dit waardevolle radiospectrum, met inachtneming van de sociale, culturele en economische waarde ervan.

Vooruitgang in de richting van een digitale eengemaakte markt

De nieuwe regels met betrekking tot de 700 MHz-frequentieband die vandaag worden voorgesteld, zijn een vervolg op de eerste voorstellen die in december 2015 gedaan werden in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt wat betreft auteursrecht (persbericht) en digitale overeenkomsten (persbericht). De strategie voor een digitale eengemaakte markt omvat 16 belangrijke initiatieven die vóór het eind van dit jaar zullen worden voorgesteld.

Volgende stappen in de spectrumcoördinatie zullen naar verwachting deel uitmaken van de herziening van de EU-regelgeving inzake telecommunicatie die later dit jaar wordt gepresenteerd.

***

Meer informatie

Veelgestelde vragen: radiofrequenties

Vandaag goedgekeurd document:

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie

Impact Assessment: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28768

Impact Assessment summary: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/28767

Andere nuttige links:

Radiospectrum in de EU

Digitale eengemaakte markt (#DigitalSingleMarket)

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt

Günther H. Oettinger, commissaris voor digitale economie en samenleving

Werkprogramma van de Commissie voor 2016

IP/16/207

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven