r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitvoeringsbesluit 2014/709 - Maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU

Inhoud

1.

Stand van zaken

Dit uitvoeringsbesluit is geldig tot 21 april 2021 en moest uiterlijk op 10 oktober 2014 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2014/709/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7222) Voor de EER relevante tekst

officiële Engelstalige titel

2014/709/EU: Commission Implementing Decision of 9 October 2014 concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States and repealing Implementing Decision 2014/178/EU (notified under document C(2014) 7222) Text with EEA relevance
 
Rechtsinstrument Uitvoeringsbesluit
Wetgevingsnummer Uitvoeringsbesluit 2014/709
Celex-nummer 32014D0709

3.

Key dates

Document 09-10-2014
Bekendmaking in Publicatieblad 11-10-2014; PB L 295 p. 63-78
Inwerkingtreding 10-10-2014; van kracht datum kennisgeving
Einde geldigheid 21-04-2021; verlengd door 32019D0609
Kennisgeving 10-10-2014

4.

Wettekst

11.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 295/63

 

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 9 oktober 2014

betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7222)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/709/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Richtlijn 2002/60/EG van de Raad (4) bevat de in de Unie toe te passen minimummaatregelen om Afrikaanse varkenspest te bestrijden, waaronder de maatregelen die moeten worden genomen bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest op een varkenshouderij en in geval van vermoedelijke en van bevestigde aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens. Die maatregelen omvatten programma's voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij een populatie wilde varkens die door de lidstaten moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd en die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Commissie.

 

(2)

Afrikaanse varkenspest komt sinds 1978 voor in Sardinië (Italië) en is in 2014 in andere lidstaten in Oost-Europa, waaronder Estland, Letland, Litouwen en Polen, waar deze ziekte is binnengebracht vanuit aangrenzende derde landen waar die ziekte op grote schaal voorkomt.

 

(3)

Om gerichte bestrijdingsmaatregelen te kunnen nemen en de verspreiding van de ziekte te verhinderen, en om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, hebben de betrokken lidstaten met spoed de besmette gebieden en de gebieden die risico op besmetting lopen, vastgesteld die in samenwerking met de betrokken lidstaten op het niveau van de Unie zijn gedefinieerd in uitvoeringsbesluiten die zijn geconsolideerd in Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU van de Commissie (5). Bij dat besluit zijn ook maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met de verplaatsing en de verzending van varkens en bepaalde varkensproducten en het aanbrengen van merken op varkensvlees uit de in de bijlage bij dat besluit vermelde gebieden, om te voorkomen dat die ziekte zich naar andere gebieden van de Unie uitbreidt.

 

(4)

Bij Beschikking 2005/362/EG van de Commissie (6) is een programma voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in Sardinië goedgekeurd dat door Italië was ingediend bij de Commissie en bij Uitvoeringsbesluit 2014/442/EU van de Commissie (7) zijn de programma's voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van Litouwen en Polen goedgekeurd.

 

(5)

Afrikaanse varkenspest kan worden beschouwd als een endemische ziekte bij als huisdier gehouden varkens en bij wilde varkens in bepaalde derde landen die aan de Unie grenzen en vormt een permanente bedreiging voor de Unie.

 

(6)

De dierziektesituatie kan, gezien de handel in producten van varkens, gevaar opleveren voor...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven