r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 20 december 2015.

Europese Raad 17-18 december 2015

Groepsportret deelnemers Europese Raad 12 februari 2015 © Europese Unie, 2015

Op 17 en 18 december vond er een Europese Raad plaats. Bij deze gelegenheid kwamen alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid bijeen.

Tijdens de bijeenkomst spraken de leiders over de huidige migratiecrisis, de economische monetaire unie, de interne markt en het referendum in het Verenigd Koninkrijk.

Delen

Inhoud

1.

De onderwerpen

Migratie

De migratie- en vluchtelingencrisis stond hoog op de agenda van de Europese Raad. Er is gekeken in hoeverre maatregelen die zijn genomen in reactie op de migratie- en vluchtelingencrisis zijn uitgevoerd. De lidstaten waren het erover eens dat op dit moment de uitvoering nog niet toereikend is en moet worden versneld. Verder willen de regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten meer focus leggen op het instellen van zogeheten 'hotspots' (aanmeldcentra aan de buitengrenzen van de EU), het herplaatsen van vluchtelingen, het beter controleren van de buitengrenzen en meer samenwerken met de landen waar migranten vandaan komen.

Een aantal dagen voor de Europese Raad presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor het opzetten van een Europese grens- en kustwacht. De lidstaten hebben dit voorstel positief ontvangen en de Europese Commissie gaat dit verder uitwerken. Tijdens het Nederlands voorzitterschap zal de Raad zijn standpunt over dit besluit vaststellen. Daarnaast is het van belang dat de Raad zo spoedig mogelijk zijn standpunt over de lijst van veilige landen van herkomst vaststelt.

Bestrijding terrorisme

Om terrorisme aan te pakken en radicalisering te voorkomen, willen de Europese lidstaten beter samenwerken met elkaar en met landen buiten de EU. Verder moet het invoeren van gegevens over buitenlandse terroristische strijders in het Schengeninformatiesysteem II verbeterd worden en de lidstaten moeten hun bijdrage aan de Europol-databank vergroten. Ook zal de de Raad de Commissievoorstellen ter bestrijding van terrorisme en over vuurwapens snel in behandeling nemen.

Verder noemden de regeringsleiders het akkoord tussen de medewetgevers over het richtlijnvoorstel inzake het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit, een cruciale stap in de strijd tegen terrorisme.

De Economische en Monetaire Unie

Het in juni 2015 gepubliceerde rapport over de Economische en Monetaire Unie werd op 18 december tijdens de Europese Raad besproken. De regeringsleiders hebben bevestigd dat zij op een open en transparante manier aan de voltooiing van de interne markt blijven werken.

Interne markt

Naar aanleiding van de mededeling van de Europese Commissie 'Verbetering van de interne markt: meer kansen voor mens en bedrijf' werden alle dimensies rond de voltooiing van de Europese interne markt op 18 december besproken. De regeringsleiders vinden het vooral belangrijk dat het stappenplan ter uitvoering van de strategie wordt geïmplementeerd en dat het bedrijfsleven deze regels vervolgens spoedig implementeert. Daarnaast benadrukt de Europese Raad het belang van de voltooiing van de onderhandelingen over het TTIP handelsverdrag.

meer over

Referendum Verenigd Koninkrijk

De regeringsleiders bogen zich opnieuw over de volgende stappen met betrekking tot het referendum in het Verenigd Koninkrijk. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk heeft inmiddels de brief van premier Cameron ontvangen, met daarin zijn specifieke eisen en voorstellen.

Donald Tusk noemde de gesprekken tijdens de Europese Raad 'constructief' en is 'veel optimistischer' geworden. Er zijn geen concrete resultaten geboekt, maar de gesprekken over de positie van het Verenigd Koninkrijk gaan door. Tusk gaat in aanloop naar de volgende Europese Raad een voorstel uitwerken en dit aan de lidstaten voorleggen. Tijdens de Europese Raad van 18 en 19 februari moet er dan over het voorstel een besluit worden genomen.

Andere onderwerpen

Naast de onderwerpen op de agenda hebben de regeringsleiders het gehad over de klimaatconferentie in Parijs. Alle regeringsleiders zijn zeer verheugd over het aangenomen klimaatakkoord. Het is de bedoeling dat de Commissie en de Raad de resultaten van de klimaatconferentie uiterlijk in maart 2016 bestuderen. Verder hebben de regeringsleiders gesproken over een evaluatie over de vooruitgang die is geboekt bij de opbouw van de energie-unie. Ten slotte werd er nog gesproken over de huidige situatie in Syrië.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven