r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie-Juncker keurt tweede jaarlijkse werkprogramma goed: de 10 prioriteiten gericht en succesvol aanpakken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 27 oktober 2015.

Commissie-Juncker keurt tweede jaarlijkse werkprogramma goed: de 10 prioriteiten gericht en succesvol aanpakken

De Europese Commissie heeft op 27 oktober haar werkprogramma voor 2016 aangenomen. Zij bevestigt met dit tweede werkprogramma van de Commissie-Juncker dat zij zich blijft inzetten voor de tien politieke prioriteiten van haar politieke beleidslijnen. Op 9 september hield voorzitter Juncker zijn "staat van de Unie"-toespraak voor het Europees Parlement. Diezelfde dag zond hij samen met eerste vicevoorzitter Timmermans een intentieverklaring naar de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad. Daarmee werd het startschot gegeven voor de voorbereiding van het werkprogramma. Dit sluit aan bij een constructieve dialoog met het Europees Parlement en de Raad. De medewetgevers worden er in het werkprogramma toe opgeroepen zich mee in te zetten om op de belangrijkste beleidsterreinen tot snelle en doeltreffende resultaten te komen.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "Een jaar geleden heeft de Commissie een nieuwe start gemaakt, waarbij zij verklaarde zich te zullen concentreren op de belangrijke zaken waar de EU volgens de burgers een verschil moet maken. Vandaag nemen we nieuwe stappen om vooruitgang te boeken met de verwezenlijking van onze politieke prioriteiten. We zullen het komende jaar nieuwe, aanvullende maatregelen voorstellen om de vluchtelingencrisis aan te pakken, de groei en werkgelegenheid te bevorderen, de eengemaakte markt te versterken, de economische en monetaire unie te verdiepen, fiscale rechtvaardigheid te garanderen, hoge sociale normen te handhaven en economische, sociale en milieuduurzaamheid te bevorderen. Het is tijd voor verandering. De burgers verwachten dat de EU oplossingen biedt voor de belangrijke uitdagingen waarmee onze maatschappij wordt geconfronteerd. Daarom roepen we het Europees Parlement en de Raad ertoe op prioriteit te geven aan de meest dringende wetgevingsvoorstellen."

Het werkprogramma voorziet in 23 kerninitiatieven met betrekking tot de tien politieke prioriteiten, de intrekking of wijziging van 20 hangende voorstellen en 40 REFIT-maatregelen voor de toetsing van de kwaliteit van de bestaande EU-wetgeving. Op tal van gebieden moet op Europees niveau worden opgetreden, willen we onze ambitieuze beleidsdoelstellingen verwezenlijken. Tot deze doelstellingen behoren een hoog niveau van milieubescherming, strenge sociale en arbeidsnormen, energiezekerheid, een bloeiende economie die iedereen ten goede komt en een migratiebeleid dat onze gemeenschappelijke waarden weerspiegelt.

23 kerninitiatieven ter uitvoering van onze tien politieke prioriteiten

Het nieuwe werkprogramma voorziet in belangrijke wetgevingsvoorstellen waarmee follow-up wordt gegeven aan de in 2015 aangenomen strategische programma's. De Commissie heeft het afgelopen jaar haar visie gepresenteerd inzake investeringen, de digitale eengemaakte markt, de energie-unie, de Europese veiligheidsagenda, de Europese migratieagenda, de kapitaalmarktenunie, het actieplan voor billijke en efficiënte vennootschapsbelasting en de nieuwe handelsstrategie. Recent deed zij ook voorstellen voor het verdiepen en versterken van onze economische en monetaire unie. In het werkprogramma worden de belangrijkste initiatieven uiteengezet die de Commissie de komende twaalf maanden zal nemen om haar doelstellingen op deze gebieden te verwezenlijken.

De Commissie zal in 2016 onder meer de volgende initiatieven presenteren:

  • initiatieven voor beter migratiebeheer en voorstellen over grensbeheer;
  • uitvoering van de digitale eengemaakte markt, follow-up van de internemarktstrategie, een ruimtevaartstrategie voor Europa en een Europees actieplan over defensie;
  • een kringloopeconomie, volgende stappen voor een duurzame toekomst voor Europa en wetgeving ter uitvoering van de energie-unie;
  • een agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa, een nieuwe start voor werkende ouders en een pijler voor sociale rechten in het kader van het verdiepen van de economische en monetaire unie;
  • een pakket over vennootschapsbelasting en een actieplan over btw.

Voorts zullen in 2016 belangrijke initiatieven worden gepresenteerd ter uitvoering van de Europese veiligheidsagenda, voor de follow-up van de handels- en investeringsstrategie en van het verslag van de vijf voorzitters over het verdiepen van de economische en monetaire unie en voor de bijdrage van de Commissie aan de algehele strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid. De Commissie zal ook een tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader presenteren en een strategie om de financiële middelen resultaatgerichter in te zetten.

Passende wetgeving via 40 REFIT-maatregelen

De Commissie streeft naar betere regelgeving. Zij doet dat door feitelijke informatie te onderzoeken en zo te garanderen dat het optreden van de EU in de praktijk daadwerkelijk een positieve invloed heeft. We moeten er dan ook voortdurend op toezien dat onze wetgeving en uitgavenprogramma's hun doel bereiken. Met verouderde regels en regels die te streng of te complex zijn om in de praktijk te worden toegepast, zullen we onze doelstellingen niet bereiken.

Het REFIT-programma van de Commissie moet garanderen dat de EU-wetgeving geschikt blijft voor het beoogde doel en tot de beoogde resultaten leidt. Het programma moet slanke en gezonde EU-wetgeving garanderen, onnodige lasten wegnemen en zorgen voor de aanpassing van bestaande wetgeving, zonder dat aan onze ambitieuze beleidsdoelstellingen worden geraakt.

Dit jaar zullen 13 REFIT-acties in verband met kerninitiatieven worden uitgevoerd, waaronder een vereenvoudiging van de regels inzake EU-financiering en een herziening van de wetgeving inzake belastingen en energie. Voorts zullen 27 nieuwe REFIT-maatregelen worden genomen onder meer om de maritieme wetgeving te evalueren, de lasten voor het midden- en kleinbedrijf bij overheidsopdrachten terug te dringen, de naleving van het REACH-kader te vergemakkelijken en de uitvoerbaarheid en handhaving van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid te garanderen.

De Commissie stelt ook voor 20 hangende wetgevingsvoorstellen in te trekken of te wijzigen, omdat deze niet meer overeenstemmen met de politieke prioriteiten, geen kans maken op goedkeuring of in de loop van het wetgevingsproces van opzet zijn gewijzigd en niet meer geschikt zijn voor hun beoogde doel. De betrokken voorstellen zullen binnen zes maanden, tegen april 2016, worden ingetrokken.

Achtergrond:

Ieder jaar stelt de Commissie een werkprogramma op met een lijst maatregelen voor de komende twaalf maanden. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij wil herzien. De lopende werkzaamheden van de Commissie ter uitvoering van haar rol als hoedster van de verdragen en ter handhaving van bestaande wetgeving en de gebruikelijke initiatieven die de Commissie ieder jaar goedkeurt, vallen niet onder het werkprogramma.

De Commissie heeft voor het opstellen van het werkprogramma voor 2016 overleg gepleegd met het Europees Parlement en de Raad, op basis van de intentieverklaring die voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans op 9 september, na de toespraak over de staat van de Unie, verzonden. De Commissie geeft in haar werkprogramma ook duidelijk aan met welke prioritaire dossiers de medewetgevers snel vooruitgang moeten boeken ten behoeve van de Europese burgers.

Meer informatie:

Vragen en antwoorden over het werkprogramma van de Commissie voor 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm

Mededeling over het werkprogramma van de Commissie voor 2016: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf

Bijlage 1 - Belangrijke initiatieven: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf

Bijlage 2 - Nieuwe REFIT-maatregelen: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf

Bijlage 3 - Prioriteiten voor de medewetgevers: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf

Bijlage 4 - Lijst van voorgenomen intrekkingen of wijzigingen van lopende voorstellen: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf

Bijlage 5 - Lijst van intrekkingen van bestaande wetgeving: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf

Bijlage 6 - Wetgeving die in 2016 van toepassing wordt: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf

Routekaarten voor in het werkprogramma opgenomen initiatieven: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_nl.htm

De politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_nl.pdf

Voortgang inzake de tien prioriteiten van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_nl.pdf

Toespraak van voorzitter Juncker over de staat van de Unie: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf

Intentieverklaring van voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans over het werkprogramma voor 2016:

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_nl.pdf

IP/15/5923

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven