r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitvoering werkprogramma 2015: Commissie trekt bij Parlement en Raad gestagneerde voorstellen in

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 1 juli 2015.

De Commissie heeft vandaag besloten twee wetgevingsvoorstellen in te trekken waarover de medewetgevers het niet op tijd eens zijn geworden. In haar werkprogamma 2015 kondigde de Commissie al aan dat intrekking dan het gevolg zou zijn. Tevens heeft zij besloten deze voorstellen in het werkprogramma 2016 te vervangen door nieuwe initiatieven. Over een derde voorstel zijn de besprekingen vergevorderd en de Commissie zal samen met de medewetgevers blijven streven naar overeenstemming daarover.

Het College heeft van gedachten gewisseld over de voortgang van de drie wetgevingsvoorstellen die volgens het werkprogramma 2015 zouden worden ingetrokken wanneer de medewetgevers het niet binnen zes maanden eens zouden worden. De Raad heeft geconcludeerd dat er geen uitzicht is op vooruitgang met betrekking tot het voorstel voor de richtlijn inzake zwangerschapsverlof. Het is onwaarschijnlijk dat het voorstel voor de richtlijn inzake gegevens van aardobservatiesatellieten wordt aangenomen in een vorm die recht doet aan de doelstellingen inzake de interne markt. De Commissie zal het Europees Parlement en de Raad nu formeel haar voornemen meedelen om deze voorstellen in te trekken. Zij zal nieuwe initiatieven voorstellen om de beoogde beleidsdoelstellingen doeltreffender te bereiken.

Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt met de voorgestelde verordening inzake biologische productie en etikettering van biologische producten. De Commissie heeft daarom besloten dat voorstel te handhaven.

Zwangerschapsverlof

De Commissie kwam in 2008 met haar voorstel voor een richtlijn inzake zwangerschapsverlof. De medewetgevers hebben daarover echter nog steeds geen overeenstemming bereikt. Voordat de Commissie haar werkprogramma 2015 presenteerde, had het Parlement aangegeven met de onderhandelingen door te willen gaan. Daarom stemde de Commissie ermee in nog eens zes maanden te wachten met de intrekking van het voorstel. De Commissie heeft zich ten zeerste ingespannen om de impasse te doorbreken en er bij de Raad herhaaldelijk op aangedrongen opnieuw te gaan praten met het Parlement, dat zich tot een compromis bereid verklaarde. Het Letse voorzitterschap van de Raad heeft de Commissie echter laten weten dat er geen overeenstemming meer mogelijk is.

Met de intrekking van het voorstel wil de Commissie de huidige patstelling opheffen en de weg effenen voor overeenstemming over een nieuw initiatief dat het leven van werkende ouders en verzorgers echt verbeteren kan, door een betere balans tussen beroeps- en privéleven mogelijk te maken, de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen te bevorderen en moeders een minimum aan bescherming te bieden. Voordat de intrekking definitief wordt, zal de Commissie de ideeën voor een nieuwe aanpak schetsen in de vorm van een in het werkprogamma 2016 op te nemen routekaart voor een nieuw initiatief (IP/15/5287).

Verspreiding van gegevens van aardobservatiesatellieten

Met het voorstel voor een richtlijn wordt de goede werking van de interne markt voor aardobservatiegegevens beoogd. Het voorziet daartoe in vrij verkeer van toegestane satellietgegevens met hoge resolutie. Dat de standpunten bij de besprekingen over het voorstel tot dusver ver uiteen liggen, komt deels doordat slechts vijf lidstaten op dit moment een aanbieder van satellietgegevens op hun grondgebied hebben. Veel van deze lidstaten hebben zich bezorgd getoond over de gevolgen van het voorstel voor de veiligheid. Het is duidelijk geworden dat - ondanks de intensieve contacten van de Commissie met de Raad en het Europees Parlement - er aanzienlijke wijzigingen nodig zouden zijn om de diverse standpunten met elkaar te verzoenen. Deze wijzigingen zouden afbreuk doen aan de doelstellingen van het oorspronkelijke voorstel. De Commissie zal daarom haar voorstel intrekken en met een nieuw initiatief komen dat in het werkprogamma van de Commissie voor 2016 zal worden opgenomen.

Biologische productie en etikettering van biologische producten

Hoewel over dit voorstel evenmin binnen zes maanden overeenstemming is bereikt, hebben de medewetgevers aanzienlijke vooruitgang geboekt en proberen zij nu tot overeenstemming te komen. Na intensieve voorbereidingen heeft de Raad hierover op 16 juni een algemene oriëntatie vastgesteld. Het Europees Parlement heeft op 7 mei een ontwerp-verslag op 7 mei in behandeling genomen. Naar verwachting zullen tijdens het Luxemburgse voorzitterschap trialogen tussen de instellingen van start gaan met het oog op het vinden van een compromis. Daarom heeft de Commissie besloten haar voorstel te handhaven en de medewetgevers bij hun werkzaamheden te ondersteunen.

Achtergrond

In bijlage II bij haar werkprogramma 2015 heeft de Commissie een lijst opgesteld van 80 aanhangige voorstellen die op grond van het beginsel van politieke discontinuïteit zouden worden ingetrokken of gewijzigd.

Van deze 80 voorstellen werden er 73 opgenomen met het oog op intrekking, 3 met het oog op intrekking indien niet binnen 6 maanden overeenstemming zou worden bereikt, 3 met het oog op wijziging en 1 ter beoordeling.

Op 25 februari verklaarde het College dat 73 voorliggende wetgevingsvoorstellen waren ingetrokken. De intrekking van deze voorstellen werd op 7 maart officieel in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

De Commissie heeft zich vandaag gebogen over de drie voorstellen waarvoor een horizonclausule van zes maanden gold en besloten twee van die voorstellen in te trekken. Dit besluit wordt te zijner tijd officieel in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Meer informatie

Werkprogramma van de Commissie

IP/15/5286

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven