r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verlossing voor ouders: Commissie trekt vastgelopen voorstel inzake moederschapsverlof in en maakt weg vrij voor nieuwe aanpak

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 1 juli 2015.

Zoals voorzien in haar werkprogramma voor 2015, heeft de Commissie vandaag de voortgang van de ontwerprichtlijn inzake moederschapsverlof beoordeeld. Dit ontwerp zat al sinds 2008 vast in het wetgevingsproces. Het gebrek aan voortgang bij de medewetgevers, ondanks de aanhoudende en grote inspanningen van haar kant om een akkoord mogelijk te maken, heeft de Commissie doen besluiten om het voorstel in te trekken. Zo wordt de deur opengezet voor een nieuwe aanpak om de volgende beleidsdoelstellingen te bereiken: een verhoogd beschermingsniveau voor moeders, betere mogelijkheden om werk en gezin te combineren en een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt.

In 2008 heeft de Commissie een herziening van de richtlijn inzake moederschapsverlof voorgesteld, die in een langere verlofperiode en meer rechten voor moeders wou voorzien. De medewetgevers zijn echter niet tot een akkoord kunnen komen waardoor de voorgestelde wetgeving niet werd aangenomen. Voordat de Commissie haar werkprogramma voor 2015 had voorgesteld, had het Europees Parlement al zijn politieke wil getoond om met de onderhandelingen door te gaan. Daarom had de Commissie besloten om zes maanden extra tijd te geven voordat zij het voorstel zou intrekken.

De Commissie heeft grote inspanningen gedaan om uit de impasse te raken en heeft de Raad op verschillende ogenblikken met klem verzocht om opnieuw in overleg te gaan met het Europees Parlement, dat de wil toonde om een compromis te sluiten. Het Letse voorzitterschap van de Raad heeft de Commissie echter meegedeeld dat er geen uitzicht was op een akkoord en heeft de Commissie aangemaand over te gaan tot de intrekking van het voorstel.

Volgens de Commissie brengt het laten aanslepen van de huidige impasse (door het voorstel op tafel te laten liggen, hoewel er geen kans meer is dat het wordt aangenomen) voor werkende moeders geen verbetering in de dagelijkse realiteit. Door het voorstel in te trekken, wenst de Commissie de huidige patstelling te doorbreken en de deur te openen voor nieuwe initiatieven die tot een akkoord kunnen leiden en echte verbeteringen kunnen verwezenlijken in de levens van werkende ouders en verzorgers.

De Commissie zal een ruimer initiatief voorstellen dat de doelstellingen van het vorige voorstel nog steeds zal bevorderen en in een minimumbescherming zal voorzien. Het nieuwe initiatief zal rekening houden met de maatschappelijke ontwikkelingen in het afgelopen decennium en gebruikmaken van de best mogelijke combinatie van beschikbare beleidsinstrumenten om zo de meest doeltreffende resultaten te behalen. In dit verband zal de Commissie ook een breed scala aan kwesties onderzoeken waarmee werkende ouders en verzorgers in hun dagelijks leven worden geconfronteerd (waaronder verschillende vormen van moederschaps- en ouderschapsverlof, het evenwicht tussen werk en privéleven en de rol van verzorgers) om te bekijken hoe maatregelen op EU-niveau het meest effect kunnen sorteren.

Voordat het voorstel daadwerkelijk wordt ingetrokken, zal de Commissie haar ideeën voor een nieuwe aanpak formuleren in de vorm van een stappenplan voor een nieuw initiatief. Een openbare raadpleging zal een breed scala aan belanghebbenden, in het bijzonder de sociale partners, de mogelijkheid bieden om hun opinie te geven en ideeën voor te stellen. Het nieuwe initiatief zal deel uitmaken van het werkprogramma van de Commissie voor 2016.

Achtergrond

In bijlage II bij haar werkprogramma voor 2015 heeft de Commissie een lijst opgesteld van 80 lopende voorstellen die moeten worden ingetrokken of gewijzigd overeenkomstig het beginsel van politieke discontinuïteit.

Van deze 80 voorstellen moeten er 3 worden ingetrokken indien binnen zes maanden geen akkoord kan worden bereikt. De Commissie heeft vandaag de voortgang van deze voorstellen beoordeeld en het besluit genomen om de ontwerprichtlijn inzake moederschapsverlof in te trekken. Dit besluit zal tijdig in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

Het voorstel inzake moederschapsverlof is door de Commissie in 2008 ingediend en het Europees Parlement heeft in 2010 zijn standpunt in eerste lezing meegedeeld. Sindsdien is in dit dossier geen voortgang meer geboekt. Ondanks een reeks ministeriële en technische besprekingen binnen de Raad zijn er geen stappen gezet om onderhandelingen met het Parlement aan te gaan. Deze situatie werd onlangs bevestigd door het Letse voorzitterschap van de Raad.

Meer informatie

Werkprogramma van de Commissie voor 2015

Voorstel voor een richtlijn over moederschapsverlof

IP/15/5287

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven