r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitvoeringsverordening 2015/983 - Procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG

1.

Stand van zaken

De verordening is op 25 juni 2015 gepubliceerd en is op 15 juli 2015 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

Officiële titel Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983 van de Commissie van 24 juni 2015 betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad
EURlex-code 32015R0983
Rechtsinstrument Verordening
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 24-06-2015
Datum bekendmaking 25-06-2015
Datum inwerkingtreding 15-07-2015; in werking datum publicatie +20 zie art 29
18-01-2016; Toepassing zie art 29
Datum einde geldigheid 31-12-9999

3.

Wettekst

25.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 159/27


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/983 VAN DE COMMISSIE

van 24 juni 2015

betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (1), en met name artikel 4 bis, lid 7, artikel 4 ter, lid 4, artikel 4 sexies, lid 7, en artikel 56 bis, lid 8,

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De procedure voor de afgifte van een Europese beroepskaart en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme zoals bedoeld in Richtlijn 2005/36/EG dient te worden ondersteund door het Informatiesysteem interne markt (IMI-systeem) dat is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2). Het is daarom dienstig in dezelfde uitvoeringshandeling voorschriften vast te stellen betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en betreffende de toepassing van het waarschuwingsmechanisme.

 

(2)

De Commissie heeft, met medewerking van de belanghebbenden en de lidstaten, beoordeeld of het passend is de Europese beroepskaart in te voeren voor artsen, ziekenverplegers, apothekers, fysiotherapeuten, berggidsen, vastgoedmakelaars en ingenieurs. Naar aanleiding van die beoordeling heeft de Commissie vijf beroepen geselecteerd waarvoor de beroepskaart moet worden ingevoerd, namelijk ziekenverplegers, apothekers, fysiotherapeuten, berggidsen en vastgoedmakelaars. De geselecteerde beroepen voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 bis, lid 7, van Richtlijn 2005/36/EG wat betreft de huidige of potentiële mobiliteitscijfers, de reglementering ervan in de lidstaten en de belangstelling van de betrokken belanghebbenden. Voor de invoering van de Europese beroepskaart voor artsen, ingenieurs, gespecialiseerde ziekenverplegers en gespecialiseerde apothekers moet nader worden beoordeeld of aan de voorwaarden van artikel 4 bis, lid 7, van Richtlijn 2005/36/EG wordt voldaan.

 

Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 
 

4.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.

Terug naar boven