r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt EU-ontwerpbegroting 2016 voor: focus op banen, groei, migratie en extern optreden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 mei 2015.

De Commissie heeft vandaag een EU-begroting voor 2016 voorgesteld van 143,5 miljard EUR aan betalingskredieten ter ondersteuning van het herstel van de Europese economie en om de levenskwaliteit in Europa en daarbuiten te verbeteren. Het geld zal worden geïnvesteerd om innovatie te stimuleren, banen te scheppen, de convergentie tussen de lidstaten en regio’s te vergroten, migratie doeltreffender aan te pakken en de rol van de EU als mondiale speler verder te versterken. Het voorstel omvat ook bijdragen aan het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat de kern vormt van het investeringsplan voor Europa. Het vandaag gepresenteerde ontwerp gaat nu naar het Europees Parlement en de EU-lidstaten, die gezamenlijk beslissen over de definitieve begroting.

Kristalina Georgieva, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor begroting en personeelszaken: "In de huidige economie is het meer dan ooit van belang het geld van de belastingbetalers verstandig te gebruiken. De begroting 2016 ondersteunt het economisch herstel door middel van investeringen in groei en banen, en draagt bij tot het aanpakken van externe uitdagingen, zoals de migratiekwestie. Wij bieden een antwoord op de meest urgente behoeften in Europa en streven naar zo groot mogelijke resultaten."

Het stimuleren van werkgelegenheid, groei en investeringen

De belangrijkste kenmerken van de EU-ontwerpbegroting voor 2016 zijn onder meer:

  • Bijna de helft (66,58 miljard EUR) gaat naar het stimuleren van groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen.
  • Ondersteuning van de politieke prioriteiten van de Europese Commissie, zoals de Energie-unie en de digitale eengemaakte markt, via programma’s zoals de Connecting Europe Facility (1,67 miljard EUR in 2016).
  • 1,8 miljard EUR (30% meer dan in 2015) naar Erasmus+, het Europees programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, dat in de periode 2014-2020 meer dan 4 miljoen mensen zal helpen om te werken en studeren in de EU.
  • Vergroting van het concurrentievermogen door middel van onderzoek en innovatie, met programma’s zoals Horizon 2020 (10 miljard EUR in 2016, een toename van 11,6% ten opzichte van 2015).
  • 2 miljard EUR aan vastleggingen en 500 miljoen EUR aan betalingen voor het garantiefonds van het EFSI, om 315 miljard EUR aan investeringen voor Europa vrij te maken. De EFSI-verordening, met inbegrip van het budgettaire aspect van de nieuwe investeringsstructuur, is het voorwerp van lopende onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten.
  • 42,86 miljard EUR voor de landbouwsector.

Het aanpakken van nieuwe uitdagingen — binnen en buiten Europa

Er komt meer geld beschikbaar voor de aanpak van de huidige uitdagingen op het vlak van migratie. De begroting ondersteunt de Europese agenda voor migratie die eerder deze maand werd voorgesteld, met aanvullende financiering voor de operaties Triton en Poseidon, meer noodhulp voor de lidstaten in de frontlinie, financiering van een hervestigingsregeling voor de hele EU, en versterking van agentschappen zoals Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO). Er wordt in 2016 833 miljoen EUR beschikbaar gesteld voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF), de twee belangrijkste financieringsbronnen voor de maatregelen in het kader van het beleid van de Europese Commissie inzake migratie en veiligheid.

De begroting stelt de EU ook in staat om te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de buurlanden en de wijdere omgeving. Er is 9,5 miljard EUR (+ 28,5%) beschikbaar om de capaciteit van de EU om te reageren op externe crises zoals die in Oekraïne en Syrië te versterken en om humanitaire noodhulp te verlenen. Het Europees nabuurschapsinstrument (ENI) en het instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI) worden uitgebreid tot 2,1 miljard EUR (+ 34%) en 2,7 miljard EUR (+ 27%) respectievelijk.

Achtergrond

Op de EU-ontwerpbegroting staan voor elk te financieren programma twee bedragen, nl. "vastleggingen" en "betalingen". "Vastleggingen" zijn sommen die in een bepaald jaar contractueel kunnen worden vastgelegd; "betalingen" zijn sommen die daadwerkelijk worden uitgegeven. In de ontwerpbegroting 2016 belopen de vastleggingen 153,5 miljard EUR (5,3% minder dan in 2015) en de betalingen 143,5 miljard EUR (1,6% meer dan in 2015). Reëel betekent dit dat de betalingen min of meer gelijk zijn gebleven aan die van 2015. De betalingen omvatten ook de noodzakelijke kredieten om de achterstand aan uitstaande vorderingen van de voorbije budgettaire programmeringsperiode, die eind 2014 was opgelopen tot 24,7 miljard EUR, aan te zuiveren.

De EU-begroting bedraagt ruwweg ongeveer 1% van het bbp van de EU, maar heeft dankzij haar multiplicatoreffect en de nadruk op resultaten, een grote impact. Voor de periode 2007-2016 bijvoorbeeld, wordt de gemiddelde toename van het bbp als gevolg van het cohesiebeleid geraamd op 2,1% per jaar in Letland, 1,8% per jaar in Litouwen en 1,7% per jaar in Polen.

EU-ontwerpbegroting 2016 (in miljoen EUR):

 

KREDIETEN PER RUBRIEK

OB 2016 (nominaal verschil in % t.o.v. 2015)

Vastleggingen

Betalingen

1. Slimme en inclusieve groei:

69 440,1 (-10,9%)

66 578,2 (-0,4%)

Concurrentievermogen voor groei en banen

18 618,4 (6,1%)

17 518,1 (11,4%)

Economische, sociale en territoriale samenhang

50 821,7 (-15,9%)

49 060,1 (-4,0%)

2. Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

63 104,4 (-1,2%)

55 865,9 (-0,2%)

Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen

42 867,6 (-1,4%)

42 859.3 (-1,4%)

3. Veiligheid en burgerschap

2 670,0 (9,7%)

2 259.0 (17,1%)

4. Europa als wereldspeler

8 881,7 (5,6%)

9 539,2 (28,5%)

5. Administratie

8 908,7 (2,9%)

8 910,2 (2,9%)

Andere speciale instrumenten*

524,6 (-9,8%)

389,0 (-7,0%)

Totaal kredieten

153 529,5 (-5,2%)

143 541,5 (1,6%)

In % van bni EU-28

1,04%

0,98%

Noot: * andere speciale instrumenten omvatten de reserve voor noodhulp, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) en het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU). De daarmee samenhangende kredieten worden voor de berekening van de marge die beschikbaar is onder het plafond voor kredieten buiten het MFK gelaten.

Meer informatie:

Vragen en antwoorden

EU budget at a glance factsheet

De EU-begroting in mijn land online

Mythen en feiten over de EU-begroting

EU-ONTWERPBEGROTING VOOR 2016:

Vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor begroting, op Twitter

IP/15/5046

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Terug naar boven