r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief: Raad verhoogt voorfinanciering tot € 1 miljard

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 19 mei 2015.

De Raad heeft op 19 mei de voorschotten voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) in 2015 met bijna € 1 miljard verhoogd. In plaats van ongeveer € 67 miljoen zullen de lidstaten in 2015 ongeveer € 1 miljard aan voorschotten ontvangen. De verordening van de Raad neemt het belangrijkste knelpunt bij de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief weg door de financiële druk op de begrotingen van de lidstaten te verlichten en hen zo toe te laten snel maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid te nemen. De aanneming van de verordening volgt op het akkoord in de Raad van 21 april en de goedkeuring door het Europees Parlement op 29 april.

Zorgen voor voldoende financiële middelen

De stijging van de voorschotten zal worden gerealiseerd door het voorfinancieringsaandeel van de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief op te trekken tot 30%. Het huidige voorfinancieringsniveau voor het initiatief bedraagt 1% (1,5% voor de lidstaten die financiële bijstand krijgen). De ervaring leert dat het met de huidige regels niet mogelijk is voldoende financiële middelen beschikbaar te maken waarmee de lidstaten de maatregelen in het kader van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief kunnen gaan uitvoeren. Bij gebrek aan financiële middelen kunnen de lidstaten de betalingen aan begunstigden onvoldoende voorschieten. Daardoor komen projecten die jonge Europeanen aan een baan of een stageplaats moeten helpen, veel moeilijker van de grond. De lidstaten met de hoogste jeugdwerkloosheidsgraad staan voor de meest ingrijpende budgettaire bezuinigingen. De nieuwe verordening wil jongeren helpen door een oplossing voor dit probleem aan te bieden, zoals de Europese Raad heeft gevraagd.

De stijging van de voorschotten noopt niet tot wijzigingen van het meerjarig financieel kader van de EU, noch tot een wijziging van de begroting. Zij sorteert, binnen de beschikbare begroting, een maximaal effect wat steun aan begunstigden betreft.

Achtergrond

De Commissie betaalt de voorschotten automatisch aan de lidstaten na de goedkeuring van elk operationeel programma. Verdere betalingen, de zogeheten tussentijdse betalingen, zijn enkel bedoeld om de reeds door de lidstaten gedane uitgaven terug te betalen. De EU-landen moeten doorgaans dus een groot deel van de projecten voorfinancieren uit hun nationale begroting.

Over het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief werd overeenstemming bereikt tijdens de Europese Raad van februari 2013. Doel ervan is in de periode 2014-2020 € 6,4 miljard aan aanvullende financiering te verstrekken om meer jongeren aan het werk te krijgen in de regio's waar de jeugdwerkloosheid het grootst is. De regio's die in aanmerking komen zijn

de regio's met een werkloosheidsgraad bij jongeren tussen 15 en 24 jaar van meer dan 25% in 2012, en

de regio's met een werkloosheidsgraad bij jongeren van meer dan 20% in 2012, op voorwaarde dat de jongeren uit een lidstaat komen waar de jeugdwerkloosheid dat jaar meer dan 30% bedroeg

Voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is een specifieke begroting van € 3,2 miljard vrijgemaakt. Er is geen medefinanciering op nationaal niveau voor nodig. Nog eens € 3,2 miljard komt uit toewijzingen van het Europees Sociaal Fonds aan de lidstaten voor de programmeringsperiode 2014-2020.

Circa 7 miljoen jonge Europeanen hebben momenteel geen baan en volgen geen onderwijs of opleiding.

Volgende stappen

De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Regulation increasing the advance payments for the EU's youth employment initiative adopted on 19 May 2015

List indicating how the additional YEI pre-financing is distributed among member states

Youth employment initiative: Council closes funding gap


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven