r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Werkgelegenheid: Commissie daagt België voor Hof wegens weigering certificaten te erkennen van werknemers die in andere lidstaat sociaal verzekerd zijn

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 26 maart 2015.

1.

Werkgelegenheid: Commissie daagt België voor Hof wegens weigering certificaten te erkennen van werknemers die in andere lidstaat sociaal verzekerd zijn

Brussel, 26 maart 2015

De Europese Commissie heeft besloten België voor het Hof van Justitie te dagen omdat het weigert documenten te erkennen waaruit blijkt dat migrerende werknemers socialezekerheidspremies betalen in een andere lidstaat. Volgens de Commissie zijn de vigerende Belgische wettelijke voorschriften in strijd met het EU-recht; de Belgische autoriteiten kunnen op grond van die voorschriften namelijk weigeren dergelijke documenten te erkennen, en die werknemers eenzijdig aan de Belgische socialezekerheidsregeling onderwerpen.

Het gaat in deze zaak om de zogeheten "A1-attesten", die worden afgegeven aan werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat worden gedetacheerd of aan personen die tegelijkertijd in verschillende landen werkzaam zijn. Uit dit document blijkt dat zij in de lidstaat van afgifte socialezekerheidspremies betalen. Volgens het EU-recht, dat het Hof van Justitie in vaste rechtspraak heeft bevestigd, zijn die documenten voor de andere lidstaten bindend zolang zij niet door de lidstaat van afgifte zijn ingetrokken of ongeldig verklaard.

Om misbruik of fraude te voorkomen, zijn er specifieke en duidelijke EU-regels om de geldigheid van die documenten na te gaan. Die regels stellen termijnen vast waarbinnen de lidstaten moeten antwoorden op verzoeken om verificatie, en voorzien in een bemiddelingsprocedure in geval van onenigheid.

Op grond van de Belgische wettelijke regeling mogen de plaatselijke handhavingsinstanties echter eenzijdig beslissen certificaten uit andere lidstaten niet te erkennen, zonder van deze procedures gebruik te maken.

De Commissie heeft België hierover in september 2014 een met redenen omkleed advies gestuurd (zie MEMO-14-537).

Meer informatie

Voor het pakket inbreukbesluiten van maart: MEMO/15/4666

Toelichting over inbreukprocedures:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_nl.htm

EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid:

Volg Marianne Thyssen op twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie.

IP/15/4667

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Terug naar boven