r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

France gets two more years to correct its government deficit

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2015.

De Raad heeft Frankrijk twee extra jaren toegestaan om zijn overheidstekort tot onder 3 % van het bbp, de referentiewaarde van de EU voor overheidstekorten, te brengen.

In een op 10 maart 2015 aangenomen aanbeveling in het kader van de buitensporigtekortprocedure verzocht hij Frankrijk om het tekort uiterlijk in 2017 te corrigeren.

De Raad heeft Frankrijk verzocht om de reeds goedgekeurde maatregelen voor 2015 onverkort uit te voeren. Hij riep op tot een aanvullende budgettaire inspanning voor uiterlijk eind april 2015, met aanvullende structurele maatregelen ter grootte van 0,2 % van het bbp. Dit zal Frankrijk in staat stellen de kloof te dichten met een aanbevolen verbetering van het structurele begrotingssaldo van 0,5 % van het bbp voor 2015.

Zwakke economische omstandigheden

De Raad constateerde dat het verlengen van de termijn voor het corrigeren van het tekort werd gerechtvaardigd door de budgettaire inspanning die Frankrijk sedert 2013 heeft geleverd, en door de huidige zwakke economische omstandigheden en andere factoren.

Volgens de winterprognose 2015 van de Commissie zal het overheidstekort naar verwachting uitkomen op 4,3 % en 4,1 % van het bbp in respectievelijk 2014 en 2015. Frankrijk zal dan ook de vorige termijn van 2015 voor het corrigeren van het tekort niet halen.

Budgettaire inspanning sinds 2013

De gecumuleerde aanpassing in het structurele saldo van het land in de periode 2013-2014 wordt geschat op 1,9 % van het bbp. Dit is minder dan de inspanning van 2,1% van het bbp die door de Raad in juni 2013 was aanbevolen. De Commissie schat evenwel dat de budgettaire inspanning van Frankrijk in 2013 -0,1 % en in 2014 1,1 % bedroeg. De gecumuleerde inspanning is derhalve in overeenstemming met de „meer dan 1,0 % van het bbp” die door de Raad is genoemd. De feiten leidden er niet toe dat de Raad tot de conclusie kwam dat er geen doeltreffende maatregelen waren genomen.

Bij het vaststellen van 2017 als nieuwe termijn heeft hij rekening gehouden met economische omstandigheden en andere relevante factoren zoals de uitvoering van structurele hervormingen. Deze vereiste een jaarlijkse aanpassing van het structurele saldo, dat ten minste gelijk is aan de minimumbenchmark van 0,5 % van het bbp als bedoeld in het stabiliteits- en groeipact van de EU.

Buitensporige tekorten sinds 2009

Dit is de derde maal dat de uiterste termijn voor de correctie van het tekort van Frankrijk is verschoven. Het land is onderworpen aan een buitensporigtekortprocedure sinds april 2009, toen in de oorspronkelijke aanbeveling van de Raad werd opgeroepen om dit tekort uiterlijk in 2012 te corrigeren.

In december 2009 heeft de Raad deze termijn evenwel verlengd tot 2013, na de prognose van de Commissie dat het Franse overheidstekort in 2009 zou uitkomen op 8,3 % van het bbp, bijna drie procentpunten hoger dan de laatste schatting.

In juni 2013 heeft de Raad de uiterste termijn nogmaals verlengd, deze keer tot 2015, in verband met de economische neergang in de Franse economie die slechter was dan verwacht.

Nieuwe tekortdoelstellingen

In zijn nieuwe aanbeveling bepaalde de Raad nominale tekortdoelstellingen van 4,0 % van het bbp voor 2015, 3,4 % voor 2016 en 2,8 % voor 2017. Dat komt overeen met verbeteringen van het structurele begrotingssaldo van 0,5 % van het bbp in 2015, 0,8 % in 2016 en 0,9 % in 2017. Om deze doelstellingen te bereiken, zullen additionele maatregelen van 0,2 % van het bbp in 2015, 1,2 % in 2016 en 1,3 % in 2017 vereist zijn.

De Raad heeft voorts 10 juni 2015 vastgesteld als uiterste datum waarop Frankrijk effectieve actie moet ondernemen.


Delen

Terug naar boven