r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Op weg naar een nieuw Europees nabuurschapsbeleid: EU lanceert raadpleging over de toekomst van de betrekkingen met de buurlanden.

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 4 maart 2015.

Delen

Inhoud

1.

Op weg naar een nieuw Europees nabuurschapsbeleid: EU lanceert raadpleging over de toekomst van de betrekkingen met de buurlanden.

Brussel, 04 maart 2015

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Commissie, lanceerde vandaag samen met Johannes Hahn, Europees commissaris voor Europees nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen, een raadpleging over de toekomst van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB). Het ENB is voor het laatst geëvalueerd in 2011. Gezien de grote ontwikkelingen die sindsdien in de nabuurschap hebben plaatsgevonden, is het essentieel om nu de beginselen die aan dit beleid ten grondslag liggen, grondig te evalueren, alsmede het toepassingsgebied en de wijze waarop de instrumenten moeten worden ingezet.

"Het is van groot belang voor de EU om sterke partnerschappen op te bouwen met de buurlanden. Door de recente ontwikkelingen in de regio, is het aantal problemen waar wij gezamenlijk mee worden geconfronteerd, toegenomen: economische druk, illegale migratie en veiligheidsrisico's. We hebben een sterk beleid nodig om deze vraagstukken aan te pakken. Ook moeten we meer aandacht hebben voor de aspiraties, waarden en belangen van onze partners. Daarover gaat deze evaluatie, met het oog op robuuste politieke betrekkingen met onze buren", aldus hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini.

"Vrede, stabiliteit en welvaart aan de grenzen is in het eigen belang van de EU. Deze evaluatie zal ons helpen deze doelstellingen op meer doeltreffende wijze te verwezenlijken. Ik wil graag dat ons partnerschap gelijkwaardiger wordt en concrete resultaten oplevert", voegde commissaris Johannes Hahn hieraan toe.

Het is de bedoeling partners in de naburige landen en belanghebbenden in de hele Europese Unie zo breed mogelijk te raadplegen. In het najaar volgt dan een mededeling met voorstellen voor de toekomst van het ENB.

De raadpleging concentreert zich op vier prioriteiten: differentiatie; focus; flexibiliteit; participatie en zichtbaarheid. Er zijn al vijf gebieden geïdentificeerd waarop de betrokkenen gedeelde belangen hebben: handel en economische ontwikkeling; connectiviteit; veiligheid; bestuur; migratie en mobiliteit.

Achtergrond van de raadpleging

Voorzitter Juncker heeft bepaald dat het ENB binnen het eerste jaar van de ambtstermijn van de nieuwe Commissie zal worden geëvalueerd. Als basis voor het debat hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger op 4 maart 2015 een gezamenlijk raadplegingsdocument gepresenteerd, waarin enkele voorlopige conclusies worden getrokken uit de eerdere ervaringen met het ENB en belangrijke vragen worden gesteld ter bespreking met de partners en belanghebbenden.

Achtergrond van het ENB

Artikel 8, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat "de Unie bijzondere betrekkingen met de naburige landen ontwikkelt, die erop gericht zijn een ruimte van welvaart en goed nabuurschap tot stand te brengen welke stoelt op de waarden van de Unie en welke gekenmerkt wordt door nauwe en vreedzame betrekkingen die gebaseerd zijn op samenwerking".

Het ENB werd opgezet in 2003 om nauwere betrekkingen te bewerkstelligen tussen de EU en haar buurlanden. Het ENB omvat de volgende landen: Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië en Tunesië ten zuiden van de EU, alsmede Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne ten oosten.

De doelstelling van het ENB, die werd herzien na de gebeurtenissen in de Arabische wereld van 2011, is om partners te ondersteunen die politieke hervormingen doorvoeren die zijn gericht op democratie, rechtsstaat en mensenrechten, en zo bij te dragen tot inclusieve economische ontwikkeling en te streven naar een partnerschap met samenlevingen, naast betrekkingen met regeringen. Het nieuwe ENB versterkt de samenwerking op het gebied van politiek en veiligheid, ter bevordering van economische en sociale ontwikkeling, groei en werkgelegenheid, handel en meer samenwerking in andere sectoren.

Het grootste deel van de financiering voor de zestien ENB-partnerlanden wordt verstrekt via het nieuwe Europees Nabuurschapsinstrument (ENI), waarvoor in 2014-2020 15,4 miljard euro is uitgetrokken. De op stimulansen gebaseerde aanpak maakt flexibiliteit mogelijk bij het afstemmen van de financiële hulp op basis van de vorderingen van individuele landen op het gebied van democratie en eerbiediging van de mensenrechten.

Nadere informatie

Gezamenlijk raadplegingsdocument ''Naar een nieuw Europees nabuurschapsbeleid:

http://ec.europa.eu/enlargement/consultation/consultation.pdf

Website van de raadpleging:

http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/consultation/index_en.htm

Website van de Europese Commissie over het nabuurschapsbeleid en de uitbreidingsonderhandelingen:

http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement

Website van de Europese Dienst voor extern optreden:

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Infocentrum Europees nabuurschapsbeleid

http://www.enpi-info.eu/

IP/15/4548

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


2.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven