r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De zevende zitting van de Associatieraad EU-Libanon: Versterking van het partnerschap in moeilijke tijden

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 9 februari 2015.

De Associatieraad EU-Libanon vond op 9 februari plaats in Brussel. Het was de zevende zitting sinds de inwerkingtreding van de associatieovereenkomst EU-Libanon in 2006.

De Associatieraad bood een goede gelegenheid voor een bespreking van mogelijke antwoorden op de buitengewone politieke, veiligheids-, economische en sociale uitdagingen waarvoor Libanon staat, en tevens om de balans op te maken van de algemene ontwikkeling van de bilaterale betrekkingen en de uitvoering van de associatieovereenkomst EU-Libanon en van het ENB-actieplan. Het was ook een gelegenheid om van gedachten te wisselen over de situatie in het Midden-Oosten.

Tijdens de zitting hebben beide partijen hun handtekening gezet onder het protocol bij de associatieovereenkomst dat de deelname van Libanon aan EU-programma's mogelijk maakt. De deelname van ENB-partners aan programma's en agentschappen van de EU moet hervormingen en modernisering in de buurlanden van de EU bevorderen, en de convergentie van de regelgeving en de administratie van partnerlanden met de EU versterken. Om aan specifieke programma’s deel te nemen, ondertekenen partnerlanden een overeenkomst met de Europese Commissie inzake de modaliteiten van hun deelname.

De EU herhaalde haar toewijding aan de eenheid, stabiliteit, onafhankelijkheid, soevereiniteit en territoriale integriteit van Libanon, met name in het licht van de verslechterende toestand in Syrië en de instabiliteit in de regio. Zij merkte op dat het van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat de instellingen van Libanon doeltreffend functioneren, in overeenstemming met het grondwettelijk kader van het land. De EU blijft zich ten volle bewust van de enorme uitdagingen op veiligheidsgebied waarmee met name Libanon door de Syrische crisis wordt geconfronteerd. Zij heeft opnieuw beloofd manieren te zullen zoeken om de huidige steun van de EU en de lidstaten nog te versterken. De EU prees de vastberadenheid van de Libanese veiligheidsdiensten om de stabiliteit en de veiligheid van Libanon te beschermen en die veiligheidsdreigingen met vereende krachten aan te pakken. Zij prees tevens de aanzienlijke inspanningen van Libanon om vluchtelingen uit Syrië onderdak te bieden, en herhaalde haar toezegging om Libanon te blijven helpen bijstand te verlenen aan vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen. De EU benadrukte het belang van de rijke en inclusieve politieke samenleving en het krachtig maatschappelijk middenveld in Libanon, en benadrukte dat dit model ten behoeve van de toekomst van de regio moet worden ondersteund.

Van haar kant verklaarde de Libanese delegatie dat Libanon hecht aan zijn betrekkingen met de EU, en bereid is deze betrekkingen op diverse gebieden te bevorderen, overeenkomstig de historische, politieke, economische en culturele banden tussen de twee partijen. Libanon sprak zijn waardering uit voor de steun van de EU, zowel op ontwikkelingsvlak als wat betreft humanitaire middelen, en sprak de hoop uit dat die steun verder wordt versterkt, onder andere om een passend antwoord te kunnen bieden op de nieuwe veiligheidsuitdagingen. Van Libanese zijde werd gewezen op het aanzienlijke overloopeffect van de Syrische crisis, wat betreft de veiligheidstoestand en de massale toestroom van Syrische onderdanen in Libanon, waardoor de Libanese nationale belangen in het gedrang komen. Libanon toonde, als partner op de lange termijn, belangstelling voor het leveren van een actieve bijdrage aan het huidige denkproces over de ENB-evaluatie via diverse fora, naargelang van het geval.

De Associatieraad besprak het tweede ENB-actieplan dat de EU en Libanon in de praktijk zijn beginnen uitvoeren vanaf het begin van 2013, nog vóór de formele aanneming ervan in juni 2014. Sedert de laatste zitting van de Associatieraad hebben een reeks bezoeken op hoog niveau en de voortzetting van de regelmatige dialoog de intensiteit van de betrekkingen tussen de EU en Libanon nogmaals bevestigd. Naast twee bijeenkomsten van het associatiecomité hebben talrijke bijeenkomsten van subcomités plaatsgevonden en werd een dialoog over migratie en mobiliteit opgezet. Beide partijen toonden zich ingenomen met de diepgaande besprekingen, die gepaard gingen met breed overleg tussen de Libanese ministeries, de EU-diensten en het maatschappelijk middenveld, zowel in Libanon als in Europa.

De Europese Unie en Libanon beseften ook dat het belangrijk is om, zo veel als in de huidige omstandigheden mogelijk is, vorderingen te maken bij de uitvoering van de gezamenlijk overeengekomen doelstellingen van het actieplan, die stoelen op de hervormingsagenda van Libanon. Het behalen van die doelstellingen zal de Libanese bevolking, en ook de Europese Unie, zeer tot voordeel strekken op economisch, sociaal en politiek gebied.

De Associatieraad EU-Libanon werd voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini. De Europese Commissie werd vertegenwoordigd door Johannes Hahn, lid van de Commissie belast met Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) en Uitbreidingsonderhandelingen. De Libanese zijde werd vertegenwoordigd door Gebran Bassil, minister van Buitenlandse Zaken. Alain Hakim, minister van Economie en Handel, is het contactpunt voor het ENB in de Libanese regering, en ook Arthur Nazarian, minister van Energie en Water, woonde de zitting bij.


Terug naar boven