r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie keurt partnerschapsovereenkomst met België goed voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor groei en banen in de periode 2014-2020

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 29 oktober 2014.
Europese Commissie keurt partnerschapsovereenkomst met België goed voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor groei en banen in de periode 2014-2020
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 oktober 2014

Europese Commissie keurt partnerschapsovereenkomst met België goed voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor groei en banen in de periode 2014-2020

De Europese Commissie heeft een partnerschapsovereenkomst met België goedgekeurd waarin de strategie voor het optimaal gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen in het hele land is bepaald. De overeenkomst van vandaag maakt de weg vrij voor een totaalbedrag van 2,28 miljard euro aan investeringen in het kader van het cohesiebeleid in de periode 2014-2020 (lopende prijzen, inclusief financiering in het kader van Europese territoriale samenwerking en de toewijzing voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief). België ontvangt tevens 551,8 miljoen euro voor plattelandsontwikkeling en 41,7 miljoen euro voor visserij en de scheepvaartsector.

De EU-investeringen zullen de werkloosheid helpen aanpakken en het concurrentievermogen en de economische groei bevorderen doordat steun wordt verleend aan innovatie, opleiding en scholing in steden en plattelandsgebieden. Bovendien zal ondernemerschap worden bevorderd, sociale uitsluiting worden bestreden en worden bijgedragen aan de ontwikkeling van een milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte economie.

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zijn:

Naar aanleiding van de goedkeuring zei Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid:

"Met het krachtige investeringsplan dat wij vandaag hebben goedgekeurd, wordt België op weg geholpen om in de komende tien jaar banen en groei te creëren. Uit deze partnerschapsovereenkomst blijkt dat de Europese Commissie en België samen vastbesloten zijn de EU-financiering zo efficiënt mogelijk te besteden. Onze investeringen moeten volgens het nieuwe cohesiebeleid strategisch zijn en zullen met name gericht zijn op de reële economie, duurzame groei en investeringen in mensen. We moeten ons bij de planning van de investeringen uit de Europese structuur- en investeringsfondsen voor de periode 2014-2020 in de komende maanden echter niet toespitsen op snelheid, maar op kwaliteit. Voor programma's van goede kwaliteit is inzet van alle partijen nodig."

Commissaris Hahn vervolgde: "Deze investeringsstrategie bouwt voort op de belangrijke bijdrage die België al levert om de EU te helpen haar doelen op het gebied van slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken. Met deze partnerschapsovereenkomst beschikt België nu over een stevige basis, die voor alle structuur- en investeringsfondsen geldt, en richtsnoeren biedt voor toekomstige programma's ter bevordering van innovatie, de omvorming van Belgische kmo's in modellen voor groei, en het veiligstellen van de leidende rol die België speelt bij het bevorderen van duurzame technologieën en groene groei. De Europese structuur- en investeringsfondsen helpen de Belgische regio's en steden deze uitdagingen aangaan."

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor zei hierover:

"Ik feliciteer België ermee dat het zijn partnerschapsovereenkomst dankzij een nauwe samenwerking met de Commissie heeft kunnen afronden. België zal tussen 2014 en 2020 meer dan 1 miljard euro van het Europees Sociaal Fonds ontvangen om vooruitgang te boeken in de richting van de Europa 2020-doelstellingen inzake werkgelegenheid en sociale insluiting. De ESF-financiering zal helpen om voor elke regio en gemeenschap maximale groeikansen te creëren door in te spelen op hun specifieke behoeften aan menselijk kapitaal, waarbij de nadruk ligt op steun bij het scheppen van arbeidsplaatsen, ondernemerschap, sociale insluiting, onderwijs en beroepsopleiding. Het ESF en de bijkomende 42,4 miljoen euro van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief zullen eveneens bijdragen aan de uitvoering van de jongerengarantie in België, met name door onderwijs en opleiding, beroepskeuzevoorlichting, stageplaatsen en andere beroepservaring."

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloș zei:

"Plattelandsontwikkeling is een essentiële pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, die oplossingen aanreikt voor economische, ecologische en sociale problemen in landelijke gebieden, maar op een manier die de lidstaten of regio's de mogelijkheid biedt programma's uit te werken die passen bij hun specifieke situatie en prioriteiten. De nieuwe Belgische partnerschapsovereenkomst vormt een echte stap voorwaarts, aangezien de specifieke behoeften van plattelandsgebieden met succes worden aangepakt en wordt aangegeven hoe de gestelde doelen kunnen worden bereikt. Ik ben blij dat de Belgische autoriteiten de nadruk hebben gelegd op het versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de landbouwsector in zijn geheel, waarbij innovatie en de aandacht voor de voordelen voor het milieu en het klimaat de constante factoren vormen. Ook wordt bijzondere aandacht geschonken aan generatievernieuwing en verbetering van de kwaliteit en vitaliteit van het platteland. Voor België is het concept van partnerschapsovereenkomsten zeer belangrijk, omdat zij de Vlaamse en Waalse autoriteiten in staat moeten stellen hun programma's voor plattelandsontwikkeling af te stemmen op plannen in het kader van andere structurele maatregelen van de EU, zodat deze worden aangevuld en het geld van de Europese belastingbetaler efficiënter wordt besteed en een groter rendement oplevert."

Commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij Maria Damanaki zei:

" Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij ondersteunt mensen en bedrijven die afhankelijk zijn van visserij en aquacultuur, en waarborgt dat de negatieve gevolgen voor het mariene milieu worden beperkt. De Commissie is ingenomen met de Belgische aanpak, die duidelijk is gericht op duurzaamheid. Met deze aanpak kunnen de groei en werkgelegenheid worden gecreëerd die Europa nodig heeft en waar de EU naar streeft. Wij gaan niet voorschrijven hoe elke cent moet worden uitgegeven, maar wij zullen degenen die hun vak, bedrijfstak en regio het beste kennen, laten werken aan een duurzame toekomst".

Meer informatie:

MEMO over partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's

Cohesiebeleid en België

Europese Commissie - Partnerschapsovereenkomst België en samenvatting


Delen

Terug naar boven