r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Vicevoorzitter Europese Commissie

De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. Zij coördineren het werk van de andere eurocommissarissen in een aantal teams, ingedeeld op beleidsthema's.

1.

Bevoegdheden

Teamleiders

In de Commissie-Juncker geven de vicevoorzitters leiding aan hun team van eurocommissarissen om de werkzaamheden binnen een breed beleidsterrein goed op elkaar te laten aansluiten. Bij zaken die betrekking hebben op twee of meerdere beleidsthema's stemmen de betrokken vicevoorzitters en eurocommissaris gezamenlijk hun werkzaamheden af.

In de Commissie-Juncker hebben de vicevoorzitters toegang tot de diensten van alle directoraten-generaal (DG's) en agentschappen die binnen hun projectteams vallen.

Binnen hun team bepalen de vicevoorzitters per onderwerp wie de Europese Commissie vertegenwoordigt in relaties met de andere EU-instellingen en externe optredens.

Blokkeren van voorstellen

Met het aantreden van de Commissie-Juncker lijkt het erop dat de vicevoorzitters wetsvoorstellen uit 'hun team' kunnen blokkeren. De voorzitter van de Europese Commissie zal, in de regel, een voorstel van een commissaris pas op de agenda van het College van Commissarissen plaatsen als de vicevoorzitter daarvoor toestemming heeft gegeven.

Uit de interne regels van de Europese Commissie kan worden afgeleid dat er wel ruimte bestaat voor uitzonderingen, maar er wordt niet gespecificeerd wanneer van zo'n uitzonderingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

De eerste vicevoorzitter

Bij alle commissievoorstellen wordt door de eerste vicevoorzitter én eurocommissaris Betere regelgeving getoetst in hoeverre het nodig is om op Europees niveau regels vast te stellen en zo ja, in hoeverre de uitwerking daarvan aan de lidstaten kan worden overgelaten (de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit). De mening van de eurocommissaris Betere regulering is medebepalend bij het besluit of een voorstel van een eurocommissaris op de agenda van de Commissie wordt gezet. Dit geldt in mindere mate voor het oordeel van de vicevoorzitter en eurocommissaris Begroting.

De eerste vicevoorzitter vervangt de voorzitter van de Commissie bij absentie.

De Hoge Vertegenwoordiger

De Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid is tegelijkertijd vicevoorzitter binnen de Commissie als de vaste voorzitter van de Raad Buitenlandse Zaken. Ook geeft de Hoge Vertegenwoordiger leiding aan een dienst die bestaat uit ambtenaren van de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Binnen de Commissie functioneert de Hoge Vertegenwoordiger als één van de vicevoorzitters, maar zij heeft daarnaast nog een aantal andere specifieke rechten en plichten.

2.

Benoeming

Wanneer de beoogd voorzitter van de Commissie is gekozen - door de Europese Raad en het Europees Parlement - stelt deze een Commissie samen. Met de verdeling van de portefeuilles wordt ook bekend wie de vicevoorzitters van de Commissie gaan worden.

De Commissie moet daarna in zijn geheel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Termijn

Er is geen limiet aan het aantal keer dat iemand tot eurocommissaris kan worden benoemd. Er is eveneens geen limiet aan het aantal keer dat iemand de positie als vicevoorzitter binnen de Europese Commissie mag bekleden.

3.

Overzicht vicevoorzitters

4.

Meer informatie

Terug naar boven