r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Werkgelegenheid: Commissie verwelkomt nieuw netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening – belangrijke stap voor uitvoering van de Jongerengarantie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 23 september 2014.
Werkgelegenheid: Commissie verwelkomt nieuw netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening  belangrijke stap voor uitvoering van de Jongerengarantie
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 september 2014

Werkgelegenheid: Commissie verwelkomt nieuw netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening - belangrijke stap voor uitvoering van de Jongerengarantie

De Europese Commissie is verheugd over de officiële oprichting van het netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, een nieuwe samenwerkingsstructuur die de lidstaten ondersteunt bij de coördinatie van hun beleid en maatregelen tegen werkloosheid, en die het Europese kader voor economische governance versterkt. Vooral met het oog op de praktische uitvoering van de Jongerengarantie - de ambitieuze EU-brede hervorming die alle werkloze jongeren onder de 25 moet helpen om een baan te vinden - is het belangrijk dat jongeren verbeterde steun krijgen van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van de lidstaten. De raad van het nieuwe netwerk komt vandaag in Brussel voor het eerst bij elkaar.

Het nieuwe netwerk komt voort uit een besluit van het Europees Parlement en de Raad van mei 2014 om - in lijn met het Werkgelegenheidspakket 2012 - openbare diensten voor arbeidsvoorziening door middel van nauwere samenwerking zo efficiënt mogelijk te maken (zie IP/13/544 en IP/14/545 ).

László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, zei hierover: " Goed functionerende en efficiënte openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn cruciaal om werklozen in heel Europa betere en snellere toegang te bieden tot banen en opleidingen. Het nieuwe netwerk zal bijdragen aan de modernisering en hervorming van deze diensten in de Unie. Sommige lidstaten moeten hun openbare diensten voor arbeidsvoorziening ook hervormen om uitvoering te geven aan de Jongerengarantie, en jonge werklozen en niet-actieven aan een baan of een opleiding te helpen. Dankzij het nieuwe netwerk geven wij opnieuw een sterk signaal af dat Europa alle beschikbare middelen inzet in de strijd tegen werkloosheid.”

De nieuwe structuur zal het makkelijker maken om de prestaties van openbare diensten voor arbeidsvoorziening te vergelijken aan de hand van relevante benchmarks, goede praktijken in kaart te brengen en beter samen te werken, onder meer door middel van wederzijds leren en onderlinge ondersteuningsprogramma’s. Een van de meest dringende taken van het netwerk is de uitwisseling van kennis en succesvolle praktijken bij de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie , aangezien de openbare diensten voor arbeidsvoorziening meestal zijn aangewezen als nationale contactpunten voor deze cruciale hervorming. In veel lidstaten moet het functioneren van openbare diensten voor arbeidsvoorziening worden verbeterd om ervoor te zorgen dat jongeren passend individueel advies krijgen over de werk-, onderwijs- en opleidingsmogelijkheden die voor hun situatie het meest relevant zijn, wat binnen vier maanden tot een op maat gesneden, concreet aanbod moet leiden.

Ook zal het netwerk de lidstaten helpen om de landenspecifieke aanbevelingen van de Raad in het kader van het Europees semester die betrekking hebben op verband openbare diensten voor arbeidsvoorziening, beter ten uitvoer te leggen. In 2014 ontvingen 11 landen een dergelijke aanbeveling (België, Bulgarije, Hongarije, Italië, Kroatië, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië). Nationale beleidsmakers zullen gebruik maken van de deskundigheid het netwerk op het gebied van het ontwerp, de ontwikkeling en de beoordeling van het werkgelegenheidsbeleid.

De raad van het Netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, die is samengesteld uit leidinggevende functionarissen van de Commissie en van door de lidstaten benoemde openbare diensten voor arbeidsvoorziening, bestuurt de activiteiten van het netwerk en stuurt ze aan.

De Commissie heeft, om de activiteiten van het nieuwe netwerk te ondersteunen en te vergemakkelijken, een secretariaat opgezet dat moet zorgen voor een vlotte werking en relevantie voor het beleid.

Achtergrond

De rol van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening wordt momenteel in de meeste lidstaten opnieuw gedefinieerd om ze om te vormen tot meer flexibele, moderne en klantgerichte dienstverleners die werkzoekenden vinden voor vacatures en opleidingsmogelijkheden. Dit is precies het juiste moment om de samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening te versterken, zodat optimaal van de verschillende vormen van samenwerking gebruik kan worden gemaakt en geprofiteerd.

Moderne en efficiënte openbare diensten voor arbeidsvoorziening moeten meer samenwerken met onderwijs- en scholingsinstellingen, werken aan synergieën met particuliere en andere werkgelegenheidsoperatoren, meer aandacht besteden aan de behoeften van de werkgevers en aan het ontwikkelen van vaardigheden, en in toenemende mate intelligent gebruik maken van informatie- en communicatietechnologieën.

Sinds 1997 bestaat er een informele Europese groep van deskundigen van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening, die de Commissie input over werkgelegenheidsvraagstukken verstrekt.

Het nieuwe netwerk brengt nationale openbare diensten voor arbeidsvoorziening nauwer samen, en heeft een duidelijke status en duidelijk omschreven taken. Dit vergemakkelijkt de omzetting van huidige en toekomstige beleidsmaatregelen en zorgt ervoor dat het netwerk door alle instellingen en lidstaten wordt erkend.

Voor meer informatie:

Openbare diensten voor arbeidsvoorziening

Banen voor jongeren

Jongerengarantie

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Website van László Andor

Volg @László AndorEU op Twitter


Terug naar boven