r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Studie: EU's "interne markt voor onderzoek" is nu afhankelijk van nationale hervormingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 16 september 2014.
Studie: EU's "interne markt voor onderzoek" is nu afhankelijk van nationale hervormingen
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 16 september 2014

Studie: EU's "interne markt voor onderzoek" is nu afhankelijk van nationale hervormingen

Het EOR-partnerschap tussen de lidstaten, belanghebbenden op onderzoeksgebied en de Commissie heeft grote vooruitgang geboekt bij de verwezenlijking van de EOR. Aan de voorwaarden voor de verwezenlijking van een Europese Onderzoeksruimte (EOR) , waar onderzoekers en wetenschappelijke kennis vrij kunnen circuleren, is op Europees niveau voldaan. Nu moeten de lidstaten hervormingen doorvoeren zodat de EOR kan functioneren.

Dat is de belangrijkste conclusie van het jongste EOR-voortgangsverslag , dat de Europese Commissie vandaag presenteert. Het verslag werkt het overzicht van vorig jaar ( IP/13/851 ) bij, en bevat afzonderlijke verslagen per land die een momentopname bieden van de uitvoering "in het veld", met name op het niveau van de onderzoeksinstellingen.

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei daarover: "De voorbije jaren is grote vooruitgang geboekt bij de verwezenlijking van de Europese Onderzoeksruimte. Het is nu aan de lidstaten en de onderzoeksinstellingen om de daad bij het woord te voegen en de nodige hervormingen door te voeren. De Commissie zal hen daarbij helpen waar zij kan, onder meer met 80 miljard euro investeringen uit het nieuwe programma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. Met name moeten de nationale en Europese onderzoeksinspanningen veel beter op elkaar worden afgestemd om de impact op het niveau van de EU te vergroten."

De volgende initiatieven die in de EOR-mededeling waren aangekondigd, hebben vaste vorm gekregen:

  • de lidstaten nemen steeds meer maatregelen ter ondersteuning van de EOR, en houden daar in hun nationale hervormingsprogramma’s rekening mee;
  • de EU heeft de EOR geïntegreerd in het Europees semester. Zij verleent ook aanzienlijke financiering voor EOR-maatregelen, bijvoorbeeld door het via Horizon 2020 bevorderen van open werving van personeel, open toegang tot publicaties en gegevens, en gelijkheid van mannen en vrouwen;
  • onderzoeksorganisaties, zoals financiers van onderzoek en instellingen waar onderzoek wordt verricht, hebben krachtige steun betuigd aan de EOR-agenda;
  • er is een EOR-monitoringmechanisme opgezet dat steeds betere gegevens oplevert om de prestaties op nationaal en institutioneel niveau te beoordelen.

De analyse bevestigt dat aan de voorwaarden voor de voltooiing van de EOR die de Commissie in 2012 in kaart heeft gebracht , is voldaan.

Toch bestaan er nog steeds verschillen op nationaal en institutioneel niveau. Terwijl in alle lidstaten de financiering van projecten op concurrentie is gebaseerd, verschilt de omvang daarvan bijvoorbeeld sterk van land tot land. En terwijl in meer dan de helft van de lidstaten initiatieven bestaan om de gelijkheid van mannen en vrouwen op onderzoeksgebied te bevorderen, is het tempo van echte veranderingen nog te laag. Hoewel uit het verslag blijkt dat er niet slechts één manier is om de EOR te verwezenlijken, is het duidelijk dat de EOR het meest doeltreffend is en de meeste voordelen oplevert wanneer er nationale maatregelen bestaan.

De lidstaten moeten tegen medio 2015 "EOR-routekaarten" uitstippelen, die beschrijven welke volgende stappen zij zullen zetten om de EOR te verwezenlijken. De Commissie, de organisaties van belanghebbenden op onderzoeksgebied en de lidstaten zullen in maart 2015 in Brussel bijeenkomen om de balans op te maken.

Achtergrond

De EOR heeft tot doel onderzoekers, onderzoeksinstellingen en ondernemingen in staat te stellen zich grensoverschrijdend gemakkelijker te verplaatsen, beter te concurreren en samen te werken. Dit zal de onderzoeksstelsels van de lidstaten van de EU sterker maken, hun concurrentiepositie verbeteren en hen in staat stellen effectiever samen te werken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

De EU-leiders hebben herhaaldelijk gewezen op het belang om de Europese Onderzoeksruimte te voltooien, waarbij het jaar 2014 in de conclusies van de Europese Raad van februari 2011 en maart 2012 is genoemd als uiterste termijn. Op grond daarvan heeft de Commissie " Een versterkt partnerschap voor topkwaliteit en groei voor de Europese onderzoekruimte " voorgesteld, met maatregelen die de lidstaten, de belanghebbenden en de Europese Commissie moeten nemen om de EOR te verwezenlijken. De vijf prioriteiten aan de hand waarvan de vooruitgang wordt beoordeeld, zijn: efficiëntie van de nationale onderzoeksstelsels; transnationale samenwerking; een open arbeidsmarkt voor onderzoekers; gelijkheid van mannen en vrouwen en de integratie van de genderdimensie in onderzoek; en optimale verspreiding en overdracht van wetenschappelijke kennis.

De EOR heeft reeds aangetoond dat zij goed is voor de prestaties van de lidstaten en de onderzoeksinstellingen. Het verslag bevat conclusies zoals:

  • open en aantrekkelijke onderzoeksstelsels zijn innovatiever;
  • onderzoeksinstellingen die uitvoering geven aan de EOR produceren meer publicaties en octrooiaanvragen per onderzoeker, en genereren meer kennis;
  • het onderzoekseffect van onderzoekers die in meer dan één land hebben gewerkt, is bijna 20 % groter dan dat van degenen die dat niet hebben gedaan.

De informatie in het EOR-voortgangsverslag komt uit verschillende bronnen, met name uit de nationale hervormingsprogramma’s voor 2014. De Commissie heeft ook een enquête gehouden bij organisaties die onderzoek financieren of verrichten in alle lidstaten en landen die zijn geassocieerd met het EU-onderzoeksprogramma, en de desbetreffende informatie is aangevuld door de MORE 2-studie en het Scorebord voor de Innovatie-Unie 2014 .

De ingestelde EOR-monitoring levert gegevens over hoeveel vooruitgang is geboekt bij de EOR-beleidsacties. Het feit dat veel van deze gegevens op vrijwillige basis moeten worden verzameld, beperkt echter de doeltreffendheid ervan voor de beleidsvorming. Er moet nog meer worden gedaan om de essentiële onderdelen te identificeren en te verfijnen en om de verzameling van gegevens verder te ontwikkelen. Om de impact op het niveau van de EU te vergroten, zal de Commissie met de lidstaten in discussie treden over het best mogelijke niveau van coördinatie en afstemming van de nationale onderzoeksstrategieën en van bundeling van financiële middelen op het gebied van de maatschappelijke uitdagingen.

Voor meer informatie

EOR-voortgangsverslag 2014

Europese onderzoekruimte

EURAXESS -portaal


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven