r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Jongerengarantie: Commissie evalueert 18 proefprojecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 9 september 2014.
Jongerengarantie: Commissie evalueert 18 proefprojecten
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 9 september 2014

Jongerengarantie: Commissie evalueert 18 proefprojecten

De Europese Commissie ontmoet vandaag de coördinatoren van 18 jongerengarantie proefprojecten tijdens een seminar in Brussel. Tijdens de bijeenkomst zullen de resultaten en de opgedane ervaringen worden geëvalueerd. In het kader van de proefprojecten wordt de jongerengarantie concreet in de praktijk gebracht door bijvoorbeeld de banden tussen scholen en werkgevers aan te halen en de steun van openbare diensten voor arbeidsvoorziening voor jongeren te verbeteren (voor nadere bijzonderheden, zie MEMO/14/521 ).

Volgens László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, "is de jongerengarantie een structurele hervorming die de lidstaten verplicht hun beleid inzake jeugdwerkgelegenheid op alle niveaus te verbeteren. Uit de proefprojecten blijkt dat deze aanpak werkt en resultaten oplevert. De jongerengarantie is de snelst uitgevoerde structurele hervorming in de EU. De Commissie werkt rechtstreeks met alle lidstaten samen om de volledige en snelle uitvoering van de jongerengarantie te waarborgen.”

18 jongerengarantieproefprojecten zijn tussen augustus en december 2013 opgestart en de looptijd van elk project bedraagt ongeveer 12 maanden. De projecten worden momenteel in zeven landen uitgevoerd: Ierland, Italië, Litouwen, Polen, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Dankzij de projecten kunnen de lidstaten praktische ervaring opdoen met het oog op de uitvoering van hun nationale jongerengarantieplannen en de daarmee samenhangende activiteiten waarbij van het Europees Sociaal Fonds en het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren wordt gebruikgemaakt.

Achtergrond

Op 22 april 2013 heeft de Raad van Ministers van de EU officieel een aanbeveling tot uitvoering van de jongerengarantie aangenomen (zie MEMO/13/152 ) op basis van een voorstel van de Commissie uit december 2012 (zie IP/12/1311 en MEMO/12/938 ). De aanbeveling is in juni 2013 door de Europese Raad bekrachtigd. In het kader van de jongerengarantie moeten de lidstaten ervoor zorgen dat jongeren binnen vier maanden nadat zij de school hebben verlaten of werkloos zijn geworden, hetzij een baan vinden die bij hun opleiding, vaardigheden en ervaring past, hetzij een opleiding volgen en vaardigheden en ervaring opdoen om later een baan te vinden.

Alle 28 lidstaten hebben hun plannen voor de uitvoering van de jongerengarantie ingediend en treffen voorbereidingen om de jongerengarantie concreet vorm te geven (meer details vindt u hier ). De 18 proefprojecten werden ontwikkeld naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement in 2012.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) beschikt in de periode 2014-2020 over jaarlijks meer dan 10 miljard euro en is de belangrijkste bron van EU-financiering voor de uitvoering van de jongerengarantie. De uitvoering van de jongerengarantie is aangemerkt als een topprioriteit in de tot dusver met 16 lidstaten gesloten partnerschapsovereenkomsten over het gebruik van Europese structuur- en investeringsfondsen in de periode 2014-20 (Denemarken, Duitsland, Polen, Cyprus, Griekenland, Slowakije, Letland, Estland, Litouwen, Portugal, Roemenië, Bulgarije, Frankrijk, Nederland, Tsjechië en Hongarije). De partnerschapsovereenkomsten van de andere lidstaten worden momenteel door de Commissie bestudeerd.

Ter aanvulling van de financiële steun van de EU aan regio's die het meest met jeugdwerkloosheid en jeugdinactiviteit te kampen hebben, zijn de Raad en het Europees Parlement overeengekomen een specifiek werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren (Youth Employment Initiative, YEI) in het leven te roepen om lidstaten met regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25% bedraagt, te helpen de jongerengarantie uit te voeren. Voor de financiering van het YEI is 3 miljard euro beschikbaar uit een specifiek nieuw begrotingsonderdeel voor jeugdwerkgelegenheid (geprogrammeerd voor de periode 2014-2015), aangevuld met ten minste 3 miljard euro uit de nationale ESF-toewijzingen.

Het YEI vult de steun van het Europees Sociaal Fonds voor de uitvoering van de jongerengarantie aan door activiteiten te financieren die jongeren tot 25 jaar (of tot 29 jaar wanneer de lidstaten dat relevant vinden) die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, helpen werk te vinden. Het geld van het YEI kan worden gebruikt om bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld aanwervingssubsidies) te financieren en jongeren die een bedrijf willen opzetten te steunen. Het kan ook worden gebruikt om jongeren een eerste werkervaring te bieden en stages, vervolgonderwijs en opleidingen te financieren.

20 lidstaten komen in aanmerking voor YEI-financiering omdat ze regio's hebben waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25% bedraagt. Deze fondsen zijn geprogrammeerd als onderdeel van het Europees Sociaal Fonds in 2014-20 en de uitgaven komen vanaf 1 september 2013 in aanmerking, zodat de financiering met terugwerkende kracht in 2013 kan ingaan. De nationale autoriteiten moeten operationele programma’s met een overzicht van de maatregelen waarvoor YEI-geld zal worden gebruikt, ter goedkeuring bij de Commissie indienen. Twee operationele programma’s - de programma's van Frankrijk ( IP/14/622 ) en Italië ( IP/14/826 ) - zijn al door de Commissie goedgekeurd. In andere lidstaten wordt volop aan de programma's gewerkt.

Nadere informatie

Zie MEMO/14/521

Eerste bevindingen van het verslag over de jongerengarantieproefprojecten

Jeugdwerkgelegenheid

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie


Terug naar boven