r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Energie-efficiëntie, werkgelegenheid en kmo's centraal in het cohesiebeleid van de EU voor 2014‑2020, zo blijkt uit nieuw verslag van de Europese Commissie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 23 juli 2014.
Energie-efficiëntie, werkgelegenheid en kmo's centraal in het cohesiebeleid van de EU voor 20142020, zo blijkt uit nieuw verslag van de Europese Commissie
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 juli 2014

Energie-efficiëntie, werkgelegenheid en kmo's centraal in het cohesiebeleid van de EU voor 2014‑2020, zo blijkt uit nieuw verslag van de Europese Commissie

Uit het vandaag gepubliceerde zesde verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie blijkt dat het cohesiebeleid van de EU bijdraagt tot de verwezenlijking van de groeidoelstellingen van de Europa 2020‑strategie door het scheppen van banen en het verminderen van ongelijkheden in Europa. Vooruitkijkend naar de periode 2014‑2020 wordt in het verslag beschreven hoe investeringen gericht zullen worden op cruciale gebieden zoals energie-efficiëntie, werkgelegenheid, sociale integratie en kmo’s om de burgers optimaal te laten profiteren van de investeringen.

Het verslag geeft een analyse van de toestand van de cohesie in de Unie en wijst op de problemen waarmee nationale, regionale en lokale overheden geconfronteerd worden bij het aanpakken van de gevolgen van de financiële en economische crisis. In het bijzonder wordt in het verslag geconstateerd dat het cohesiebeleid de dramatische daling van overheidsinvesteringen heeft verzacht, door hoognodige investeringen te doen in veel lidstaten en te zorgen voor de essentiële financiële stabiliteit om particuliere investeringen aan te trekken.

De investeringen in het kader van het cohesiebeleid van de EU in de periode 2007‑2013 hebben solide resultaten opgeleverd. Uit de cijfers tot nu toe (tot eind 2012) blijkt dat ongeveer 600 000 nieuwe banen zijn gecreëerd en 80 000 nieuwe bedrijven zijn ondersteund, dat 5 miljoen burgers toegang hebben gekregen tot breedband en dat de drinkwatervoorziening van 3,3 miljoen burgers is verbeterd. Bovendien werden 5,7 miljoen werkzoekenden aan het werk geholpen en werden nog eens 8,6 miljoen werkzoekenden gesteund bij het verwerven van kwalificaties.

De investeringen in het kader van de huidige financieringsronde, 2014-2020, zullen naar verwachting zelfs nog verder gaan met veel meer nadruk op belangrijke sectoren als de koolstofarme economie, concurrentievermogen van kmo’s, innovatie en werkgelegenheid en sociale integratie. De investeringen in het kader van het cohesiebeleid van de EU zullen meer dan 38 miljard euro beschikbaar stellen ter ondersteuning van de overgang naar een milieuvriendelijkere economie, door middel van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie - ter vergelijking: in 2007-2013 werd 16,6 miljard euro geïnvesteerd in de koolstofarme economie. In overeenstemming met de uitgavenplannen en partnerschapsovereenkomsten van de lidstaten wordt tot 33 miljard euro (een stijging van bijna 10 miljard euro) aangewend om de Europese kmo’s te helpen concurrerender te worden. Er zal meer dan 80 miljard euro worden geïnvesteerd in menselijk kapitaal via het Europees Sociaal Fonds en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

In zijn reactie op het verslag zei de commissaris voor Regionaal beleid: " Uit het verslag van vandaag blijkt duidelijk dat het cohesiebeleid een modern en flexibel middel is geworden voor de aanpak van de verschillende uitdagingen waar Europeanen mee geconfronteerd worden. Het is het investeringsmechanisme van Europa: reactief in geval van crisis, maar strategisch wat het scheppen van groei en broodnodige werkgelegenheid betreft. De tijden van enorme subsidies voor wegen en bruggen zijn voorbij; veel lidstaten hebben hun achterstand op het gebied van infrastructuur bijna ingehaald. Investeringen die zijn gericht op innovatie en groene groei zorgen voor duurzame banen en stimuleren het concurrentievermogen van onze regio’s. Maar de crisis heeft veel regio’s en steden getroffen. Er bestaan nog steeds verschillen en er moet nog veel werk worden verricht. Deze middelen moeten bedachtzaam worden besteed om te zorgen voor de best mogelijke resultaten, vooral in de regio’s en steden waar de nood het hoogst is. "

László Andor, EU-commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, verklaarde: " Het zesde cohesieverslag biedt een grondig inzicht in de toegevoegde waarde van het cohesiebeleid van de EU, een onmisbare bron van investeringen in economische groei en sociale vooruitgang in de 28 lidstaten. Het Europees Sociaal Fonds vertegenwoordigt bijna een kwart van het cohesiebeleid en is het belangrijkste instrument van de EU om te investeren in de vaardigheden en kansen van mensen. Het ESF ondersteunt investeringen in werkgelegenheid, sociale integratie en onderwijs, maar ook op het gebied van goed bestuur en de hervorming van het openbaar bestuur. Het cohesieverslag komt op een belangrijk moment, nu de partnerschapsovereenkomsten met afzonderlijke lidstaten voor de programmeringsperiode 2014-20 worden gesloten en wordt onderhandeld over de operationele programma’s. Het geeft een goed beeld van de huidige situatie en van wat nog moet worden gedaan om de begroting voor 2014-2020 om te zetten in projecten in de praktijk."

De noodzaak van goed bestuur wordt ook benadrukt in het verslag, dat expliciet vermeldt dat dit onmisbaar is voor het verwezenlijken van hoge groeipercentages en regionale economische convergentie. Hoewel het bestuur in Europa is verbeterd, zullen er investeringen blijven worden gedaan om administratieve capaciteit in bepaalde lidstaten op te bouwen, door opleiding en ondersteuning van het personeel om te zorgen voor solide en efficiënt gebruik van het geld van de Europese belastingbetalers.

Hoewel steden zijn geïdentificeerd als aanjagers van innovatie en groei, hebben zij meer te lijden gehad van de crisis dan andere regio’s wat verlies aan werkgelegenheid betreft. In veel lidstaten lopen stedelingen een groter risico op armoede en sociale uitsluiting. Om dezelfde reden is in de voorschriften voor het nieuwe cohesiebeleid vastgelegd dat ten minste 20 % van het Europees Sociaal Fonds moet worden geïnvesteerd in de versterking van de sociale inclusie en de bestrijding van armoede.

Daarnaast start de Commissie een nieuw platform voor open data over het cohesiebeleid om de versterkte resultaatgerichtheid te ondersteunen, de transparantie te vergroten en om het debat over het functioneren van het cohesiebeleid te stimuleren. Gebruikers kunnen de gegevens uit de verslagen bekijken met behulp van een reeks interactieve kaarten en grafieken en opmerkingen inzenden.

Achtergrond

In het in 2010 gepubliceerde vijfde cohesieverslag werd de nadruk gelegd op de noodzaak van investeringen die beter aansluiten op de Europa 2020-strategie, met strengere voorwaarden en meetbare resultaten. Het hervormde beleid met de zeer strategische aanpak is gebaseerd op deze aanbevelingen. Nieuwe regels en voorwaarden voor financiering zorgen ervoor dat het juiste regelgevende en macro-economisch kader in stelling wordt gebracht zodat het beleid een nog grotere impact heeft.

Uit het verslag van vandaag blijkt dat, hoewel de recente economische crisis de verschillen in regionale groei heeft vergroot, de nationale cijfers en prognoses wijzen op een omkering van deze tendens dankzij gerichtere investeringen in het kader van het cohesiebeleid.

Meer informatie:

Zesde cohesieforum : 8-9 september 2014.

EU-cohesiebeleid - Zesde cohesieverslag


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven