r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren: Commissie en lidstaten willen fonds van 6 miljard euro sneller uitvoeren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 8 juli 2014.
Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren: Commissie en lidstaten willen fonds van 6 miljard euro sneller uitvoeren
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 8 juli 2014

Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren: Commissie en lidstaten willen fonds van 6 miljard euro sneller uitvoeren

Deskundigen van de Europese Commissie en de lidstaten komen op 11 juli in Brussel bijeen op een door de Commissie georganiseerd seminar om de planning en praktische uitvoering van het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren te bespoedigen. Het seminar heeft tot doel samen een planning op te stellen voor de maatregelen in het kader van het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren, zodat de in aanmerking komende lidstaten de middelen zo snel mogelijk ontvangen.

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor: " Veel lidstaten voeren actief maatregelen uit om de jongerengarantie werkelijkheid te laten worden met behulp van de 6 miljard euro van het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren en het Europees Sociaal Fonds , dat jaarlijks goed is voor meer dan 10 miljard euro. De financiering door het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren is essentieel, omdat het directe ondersteuning biedt in de vorm van werkervaring, een stage, een leerlingplaats of opleidingen. Het doel van dit seminar is de lidstaten te ondersteunen om de planning van de maatregelen in het kader van dit initiatief te versnellen en dit geld zo goed mogelijk te besteden."

Het geld uit het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren , dat samen met het Europees Sociaal Fonds voor de periode 2014-2020 staat gepland, is bestemd voor activiteiten die gericht zijn op jongeren tot 25 jaar (of, als een lidstaat dat besluit, tot 29 jaar), en voornamelijk voor die jongeren die momenteel geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (zogenoemde "NEETs": "not in employment, education or training") , in gebieden waar de jeugdwerkloosheid in 2012 meer dan 25 % bedroeg. Twintig lidstaten kennen dergelijke regio's en komen dus in aanmerking voor financiering. Door rechtstreeks geld te verstrekken voor banen, leerplaatsen, stages, of verdere opleidingen, biedt het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren rechtstreeks ondersteuning aan de uitvoering van de nationale jongerengarantieregelingen.

De uitgaven zijn subsidiabel vanaf 1 september 2013, wat inhoudt dat de financiering met terugwerkende kracht tot aan deze datum kan worden toegekend. De nationale autoriteiten moeten de operationele programma's met maatregelen waarvoor zij de subsidie willen gebruiken overeenkomstig de door de Raad van ministers van de EU en het Europese Parlement vastgestelde verordeningen ter goedkeuring aan de Commissie voorleggen. Tot dusver heeft de Commissie het operationele programma van Frankrijk goedgekeurd ( IP/14/622 ) en bevindt het voorstel van Italië zich in de laatste fase van de besprekingen met de Commissie. Andere lidstaten, waaronder Bulgarije, Ierland, Kroatië, Polen en Zweden, zijn eveneens bezig met de uitvoering van projecten die door het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren zullen worden gefinancierd.

Achtergrond

Het voorstel van de Commissie voor een jongerengarantie is in december 2012 gepresenteerd (zie IP/12/1311 en MEMO/12/938 ), op 22 april 2013 formeel goedgekeurd door de Raad van ministers van de EU (zie MEMO/13/152 ) en in juni 2013 door de Europese Raad bekrachtigd. Het idee achter de jongerengarantie is heel eenvoudig: garanderen dat geen enkele jongere langer dan vier maanden werkloos of inactief blijft. In het kader van de jongerengarantie moeten alle jongeren tot 25 jaar binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten, een goede baan, een stage, een leerlingplaats of een vervolgopleiding aangeboden krijgen. Een dergelijke structurele hervorming is een investering in menselijk kapitaal.

Alle 28 lidstaten hebben hun plannen voor de invoering van de jongerengarantie ingediend en zetten de eerste stappen om hun jongerengarantieregelingen op te stellen (meer informatie vindt u hier ).

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is met meer dan 10 miljard euro per jaar in de periode 2014-2020 de belangrijkste bron van EU-financiering om de jongerengarantie uit te voeren.

De Raad en het Europees Parlement zijn overeengekomen om, in aanvulling op de financiële ondersteuning van de EU aan regio's die het meest te kampen hebben jeugdwerkloosheid en ‑inactiviteit, met het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren een apart instrument in het leven te roepen voor lidstaten met regio's waar de jeugdwerkloosheid meer dan 25 % bedraagt. Voor de financiering van het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren is 3 miljard euro beschikbaar uit een specifiek nieuw begrotingsonderdeel voor jeugdwerkgelegenheid (geprogrammeerd op korte termijn, namelijk voor de periode 2014-2015), aangevuld met ten minste 3 miljard euro uit de nationale ESF-toewijzingen.

Het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren is er om individuele personen, met name "NEETs", te ondersteunen en niet om structurele hervormingen door te voeren (daartoe dient de steun van het ESF). Het werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren kan onder meer worden gebruikt voor het opdoen van werkervaring en het aanbieden van stages, leerlingplaatsen, kwaliteitsberoepsonderwijs en ‑opleidingen, tweedekansprogramma's voor vroegtijdige schoolverlaters, steun aan startende jonge ondernemers en gerichte loon‑ en aanwervingssubsidies.

  • De lidstaten moeten dit bedrag aanvullen met ten minste eenzelfde bedrag uit hun ESF-toewijzing.

Meer informatie

MEMO/14/466

Banen voor jongeren

Jongerengarantie

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

 

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107).

Cécile Dubois (+32 22951883).


Terug naar boven