r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Milieu en klimaat: Europese Commissie trekt 282,6 miljoen euro uit voor 225 nieuwe milieu- en klimaatprojecten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 30 april 2014.
Milieu en klimaat: Europese Commissie trekt 282,6 miljoen euro uit voor 225 nieuwe milieu- en klimaatprojecten
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 april 2014

Milieu en klimaat: Europese Commissie trekt 282,6 miljoen euro uit voor 225 nieuwe milieu- en klimaatprojecten

De Europese Commissie heeft vandaag de financiering goedgekeurd van 225 nieuwe projecten in het kader van het "Life+"-programma, het milieufonds van de Europese Unie. Het gaat om projecten die door begunstigden in alle 28 lidstaten zijn ingediend en betrekking hebben op acties op het gebied van natuurbescherming, klimaatverandering, milieubeleid en informatie en communicatie over milieukwesties in de hele EU. Samen vertegenwoordigen zij een totale investering van ongeveer 589,3 miljoen euro, waarvan de EU 282,6 miljoen euro voor haar rekening neemt.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "In het laatste jaar van de huidige programmeringsperiode blijkt nog eens dat het "Life+"-programma essentiële financiële steun kan verlenen aan milieu- en natuurbeschermingsprojecten met een grote toegevoegde waarde voor de EU. De nieuwe projecten zullen een uiterst belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming, de instandhouding en de verbetering van het natuurlijk kapitaal van Europa, en duurzame groei helpen bereiken door investeringen in een koolstofarme en grondstofzuinige economie. Life+ en de projecten ervan worden algemeen als een succes beschouwd. Daarom is recent een nieuwe Life-verordening voor milieu en klimaatactie vastgesteld voor de periode 2014-2020, met een groter budget."

Commissaris voor Klimaatactie Connie Hedegaard vult aan: "Ik ben blij dat er ook dit jaar zoveel innovatieve projecten zijn. En om de uitvoering ervan mogelijk te maken, zullen wij meer dan 41,2 miljoen euro bijdragen aan projecten waarvoor in totaal 109,4 miljoen euro is uitgetrokken. Een steeds groter percentage van de Life-projecten draagt bij aan de klimaatactie. En wij willen dat dit percentage nog stijgt: in het nieuwe Life-programma voor de periode 2014-2020 is meer dan 850 miljoen euro weggelegd voor klimaatactie, een verdrievoudiging van het bedrag dat aan klimaatactie wordt besteed."

De Commissie heeft 1 468 inzendingen ontvangen naar aanleiding van haar laatste oproep tot het indienen van voorstellen, die in juni 2013 werd afgesloten. Daarvan zijn er 225 geselecteerd voor medefinanciering via de drie onderdelen van het programma: Life+ Natuur en Biodiversiteit, Life+ Milieubeleid en Bestuur, en Life+ Informatie en Communicatie.

 • 1) 
  De projecten van Life+ Natuur en Biodiversiteit zorgen voor een betere staat van instandhouding van bedreigde soorten en habitats. Van de 342 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 92 projecten van samenwerkingsverbanden tussen milieuorganisaties, overheidsinstanties en andere partijen geselecteerd voor financiering. De projecten worden uitgevoerd onder leiding van begunstigden in 25 lidstaten en vertegenwoordigen een totale investering van 262,5 miljoen euro, waarvan de EU zo’n 147,9 miljoen euro voor haar rekening neemt. Het merendeel (79) zijn projecten in de categorie Natuur, die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van de vogel- en/of de habitatrichtlijn en het Natura 2000-netwerk. De overige 13 vallen onder de noemer Biodiversiteit, een "Life+"-projectcategorie voor proefprogramma's waarmee biodiversiteitsproblemen in ruimere zin worden aangepakt.
 • 2) 
  De projecten van Life+ Milieubeleid en Bestuur zijn proefprojecten die bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve beleidsideeën, -technologieën, -methoden en -instrumenten. Van de 961 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 125 projecten van veel verschillende openbare en particuliere organisaties geselecteerd voor financiering. De winnende projecten worden uitgevoerd onder leiding van begunstigden in 22 lidstaten en vertegenwoordigen een totale investering van 318,5 miljoen euro, waarvan de EU zo’n 130,8 miljoen euro voor haar rekening neemt.

In het kader van dit onderdeel zal de Commissie meer dan 41,2 miljoen euro bijdragen aan 33 projecten waarmee de klimaatverandering rechtstreeks wordt aangepakt en waarvoor in totaal 109,4 miljoen euro is uitgetrokken. De geselecteerde projecten, die worden uitgevoerd in Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, zijn in de bijlage bij dit persbericht vermeld. Bovendien zullen vele andere projecten die op andere kwesties zijn toegespitst een indirecte impact hebben op broeikasgasemissies.

Andere belangrijke aandachtsgebieden zijn afval en natuurlijke hulpbronnen, innovatie, water en chemische stoffen.

 • 3) 
  De projecten van Life+ Informatie en Communicatie verspreiden informatie en maken milieukwesties beter zichtbaar. Van de 165 ontvangen voorstellen heeft de Commissie 8 projecten van verschillende openbare en particuliere natuur- en/of milieuorganisaties geselecteerd voor financiering. De projecten worden uitgevoerd in zes lidstaten (Oostenrijk, Cyprus, Griekenland, Hongarije, Polen en Roemenië) en vertegenwoordigen een totale investering van 8,3 miljoen euro, waarvan de EU zo'n 3,9 miljoen euro voor haar rekening neemt.

Vier van de acht projecten hebben betrekking op campagnes van EU-milieubeleid, drie willen de mensen bewuster maken van natuur- en biodiversiteitskwesties, en het laatste project is gericht op de preventie van bosbranden.

Achtergrond

Het "Life+"-programma is het Europese financieringsinstrument voor het milieu. Voor het programma zijn voor de periode 2007-2013 in totaal 2,1 miljard euro uitgetrokken. De Commissie heeft jaarlijks één oproep tot het indienen van voorstellen voor "Life+"-projecten gepubliceerd.

Het Life-programma wordt voortgezet in de periode 2014-2020, in het kader van de nieuwe Life-verordening voor milieu en klimaatactie. Het programma beschikt voor die periode over een totaal budget van 3,4 miljard euro (in prijzen van december 2013) en zal een subprogramma Milieu en een subprogramma Klimaatactie omvatten.

Voor meer informatie

Voor een naar land uitgesplitst overzicht van de nieuwe projecten die worden gefinancierd in het kader van Life+ en de e-mailadressen van de contactpunten, zie: MEMO/14/320 (en de bijlage met de in uw taal vertaalde gegevens over de projecten voor uw land)

Voor informatie over Life+, zie: http://ec.europa.eu/life

Om contact op te nemen met de nationale autoriteiten, ga naar:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

Bijlage

De "Life+"-projecten van 2013

in België en Nederland

België (BE) 4 projecten (28,7 miljoen euro)

 • Life+ Milieubeleid en Bestuur (2 projecten - 9,8 miljoen)

LIFE-GREEN4GREY (Vlaamse Landmaatschappij): Dit project is gericht op de demonstratie van de innovatieve ontwikkeling en het innovatieve ontwerp van multifunctionele elementen van groene en blauwe infrastructuur in zeven peri-urbane gebieden van Brussel en Hasselt-Genk, om de milieu- en gezondheidsproblemen die verband houden met de onhoudbare stedelijke wildgroei aan te pakken. Contact: pieter.decorte@vlm.be

LIFE OxyUp (XYLOWATT SA): Dit project is gericht op de validatie van een nieuwe en economisch haalbare installatie voor zuurstofvergassing, die zal worden getest als alternatief voor fossiele brandstoffen in energie-intensieve bedrijfstakken zoals de steenbakkerij en de fabricage van glas en tegels. Tijdens het project zal ook worden getest of de technologie haalbaar is wanneer "moeilijke" biomassa, zoals zuiveringsslib of landbouwresiduen, wordt gebruikt. (Relevant voor de klimaatverandering). Contact: Collignon@xylowatt.com

 • Life+ Natuur (2 projecten - 18,9 miljoen)

HELVEX-LIFE (BENEGO/Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide): Het project beoogt het herstel en de ontwikkeling van in kwaliteit achteruitgegane habitats, waaronder duingrasland, droge en vochtige heide en zoetwaterhabitats in een natuurreservaat aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse grens. De herstelmaatregelen zullen naar verwachting gunstig zijn voor broedvogels zoals de nachtzwaluw en de boompieper. Dit project zal voortbouwen op de resultaten van een vorig Life-project, HELA, en zal worden afgestemd op een nieuw langetermijnbeheersplan voor het reservaat. Contact: i.ledegen@grensparkzk.be

LIFE Pays mosan (Réserves Naturelles RNOB asbl): Het project heeft algemeen tot doel een mozaïek van vijf bedreigde habitats te herstellen met het oog op de verbetering van de staat van instandhouding en connectiviteit in het bekken van de Maas en haar bijrivieren tussen Andenne en Maastricht. Contact: info@natagora.be

Nederland (NL) 5 projecten (24,9 miljoen)

 • Life+ Milieubeleid en Bestuur (2 projecten - 11,0 miljoen)

LIFE Solar Highways (Rijkswaterstaat): Het hoofddoel van het project is de demonstratie van de technische haalbaarheid en de sociale, financiële en milieuvoordelen van het gebruik van multifunctionele constructie-elementen voor de bouw van geluidsschermen langs de snelwegen waarin tweezijdige zonnecellen zijn verwerkt (met werking ongeacht de richting van de snelweg). Wanneer de demonstratie succesvol is, zal dit het gebruik van fotovoltaïsche geluidsschermen langs de Europese snelwegen versnellen en dus een belangrijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de EU-doelstellingen inzake klimaatverandering, geluidsniveaus en luchtkwaliteit. (Relevant voor de klimaatverandering). Contact: contact@email.com

Life+ISR (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard): Dit project is gericht op de demonstratie van de economische en milieuvoordelen van twee zeer innovatieve technologieën voor de voorbehandeling van slib die de productie van slibafval in stedelijke zuiveringsinstallaties aanzienlijk verminderen. Contact: y.havers@hhsk.nl

 • Life+ Natuur (3 projecten - 13,9 miljoen)

Life+GP (Dienst Landelijk Gebied): Dit project beoogt de implementatie van een sterk herstel van de eco-hydrologische situatie in het Natura 2000-gebied en nationaal park Groote Peel. Het verwachte resultaat is een verbetering van de kwaliteit van de hoogveenhabitat (en de soorten die daarvan afhankelijk zijn), die van een ongunstige staat van instandhouding naar een gunstige staat van instandhouding zou moeten evolueren. Contact: M.F.Clercx@DLG.nl

LIFE going up a level (Provincie Drenthe): Dit project beoogt de verbetering van het grondwaterbeheer in het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld, zodat het opnieuw een natuurlijk en sterk systeem wordt. Dit gaat opdroging tegen en stelt de habitattypen in staat beter weerstand te bieden aan de gevolgen van atmosferische depositie. Het project, in het kader waarvan ook vroegere landbouwgrond in natuurlijke habitats zal worden hersteld, maakt deel uit van een totaalpakket van herstelmaatregelen ter bestrijding van opdroging, verzuring en de gevolgen daarvan, en eutrofiëring in het gehele Natura 2000-gebied. Contact: G.BUIJS@DRENTHE.NL

A better LIFE for Bittern (Vereniging Natuurmonumenten): Het hoofddoel van het project is de verbetering en uitbreiding van het rietland in twee Natura 2000-gebieden in de Nederlandse IJsseldelta: Zwarte Meer en Veluwerandmeren. Het uiteindelijke doel is de toename van de populaties van de roerdomp ( Botaurus stellaris) en de grote karekiet ( Acrocephalus arundinaceus) door optimale biotopen te creëren. Contact: a.stoker@natuurmonumenten.nl


Delen

Terug naar boven